Yangi kitoblar

 

Учебник знакомит с концепциями корпусной лингвистики, дает воз­можность освоить азы корпусных технологий, приобрести навыки рабо­ты с корпусами, определить место дисциплины и собственно корпусов в ряду информационных технологий. Базой для создания учебника по­служили исследовательская работа и преподавательская деятельность авторов.

Предназначен для студентов, магистрантов и аспирантов филологиче­ских и педагогических специальностей, а также для всех интересующихся вопросами корпусной лингвистики.

2022-02-07 17:36:12 | ko'rishlar soni: 543 | Yuklab olindi: 245-marta

Пособие составлено в соответствии с требованиями Типовой программы «Русский язык» для всех направлений бакалавриата, утвержденной Минвузом Республики Узбекистан в 2017г. Оно включает 11 лексико-грамматических тем, также 3 приложения («Русский язык в таблицах», «Как работать с заданиями с применением инновационных технологий», «Речевой этикет») для каждой темы представлен и презентационный (электронный) материал.

Пособие предназначено для студентов 1 -курса бакалавриата всех направлений с узбекским языком обучения.

This manual on teaching the Russian language ((part 1) Innovative technology while teaching general lexies) is written on the basis of the requirements of Curriculum on the Russian language for bachalor and consists of 11 lexic topics, 3 additional materials(presentation material on topics, skills of working with innovative technology, speech ethiquale).

This manual is designed for students of high educational institutions.

2022-02-07 17:33:01 | ko'rishlar soni: 740 | Yuklab olindi: 263-marta

Sunnatillo Raxmonov. Ikkinchi renessans davrining ma'naviy-ruhiy asosi.  Monografiya. Samarqand, SamDCHTI nashri, 2021, 172 bet.

Prezidentimiz taʼkidlaganlaridek, Xalqimizning ulugʼvor qudrati joʼsh urgan hozirgi  zamonda Oʼzbekistonda yangi bir uygʼonish — Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda ekan, mazkur tadqiqot ishi zamonaviy yoshlarni turli destruksiv illatlar qutqusidan xalos etishga hamda, Vatan ravnaqi yoʼlida komil inson sifatida kamol topishiga zamin yaratadi desak, ayni haqiqat boʼladi.

2021-09-23 17:29:41 | ko'rishlar soni: 866 | Yuklab olindi: 356-marta

G'aybullayev O.M. Estetik madaniyat. T.: Navro'z, 2020 

Ғайбуллаев О.М. Эстетик маданият. Т.: Наврўз, 2020

Besh tashabbus yoshlarning qalbini davolovchi, ularning axloqiy qiyofasini shakllantiruvchi, ma’naviy jihatdan komil inson bo‘lib voyaga etishuvida asosiy omillardan biri bo‘lgan ijtimoiy hodisadir.

Demak, besh tashabbus insonni insoniylashtiruvchi, har bir odamning o‘z iste’dod va salohiyatlarini ro‘yobga chiqarish va ularda tashabbuskorlik, g'ayrat, ijodkorlik tuyg‘ularini zavqiy haqiqat bilan bog'lashda bemisl tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Shu asosda kelajagi buyuk bo‘lgan O‘zbekistonni bunyod etuvchi yosh avlod tarbiyalanib, ularning estetik tafakkuri takomillashib boriladi.

2021-05-29 09:23:48 | ko'rishlar soni: 1429 | Yuklab olindi: 831-marta

O‘quv-uslubiy qo‘llanma “O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik  jamiyati", "Diishunoslik", "Falsafa" fanlari bo‘yicha o‘tiladigan mavzularga mos ravishda ishlab chiqilgan bo‘lib, talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, ijtimoiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi. Ushbu o‘quv-uslubiy qo‘llanmani o‘rganish va o‘zlashtirish jarayonida talaba mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsad va vazifalari, amalga oshirish shart-sharoitlari hamda omillari haqida bilimlarga va tasavvurlarga ega bo‘ladi. 

2021-04-16 14:28:57 | ko'rishlar soni: 1078 | Yuklab olindi: 486-marta

Ushbu metodik qo’llanmada baholash nazariyasi (testologiya, pedagogik o'lchovlar) fanining asosiy tushunchalari, tamoyillari, qonuniyatlari izchil bayon qilingan. Har bir tushunchaning mohiyatini ochib berishga hamda qo'llanilish holatlariga misollar keltirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kitob ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan pedagoglar va testolog mutaxassislar, pedagogika yo'nalishidagi oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar, magistrlar, malaka oshirish institutlari tinglovchilari, shuningdek, sohaga qiziquvchi keng kitobxonlar uchun mo'ljallangan.

2021-04-15 15:55:36 | ko'rishlar soni: 9330 | Yuklab olindi: 4580-marta

Monografiyada o‘zbek oilalarida kasbiy ijtimoiylashuvning shakllanishi va rivojlanishi, pedagogik asoslari, kasbiy ijtimoiylashuvni ta’minlash shart-sharoitlari, pedagogik tizim samaradorligi, kasbiy ijtimoiylashuvni ta’minlashning darajalari va mezonlari haqida so‘z yuritiladi. Mazkur monografiya pedagogika fanlari bo‘yicha mutaxassislarga, ilmiy-tadqiqotchilarga, bakalavr va magistrantlarga mo‘ljallangan.

2021-02-18 16:38:52 | ko'rishlar soni: 802 | Yuklab olindi: 392-marta

Theoretical aspects of target language: Stylistics and text interpretation is a book of practice which can be used alongside or after the theoretical course of English Stylistics. It aims to help students acquire and use the knowledge and techniques necessary for the stylistic analysis of a text, i.e. find and interpret language structure, which carry some additional information of the emotive, logical or evaluative types, all serving to enrich deepen and clarify the text.

The book is divided into four parts, each one containing a brief theoretical survey, questions checking the students' comprehension and exercises.

O'rganilayotgan til nazariy aspektlariStilistika va matn tahlili o'quv qo'llanmasi ingliz tili stilistikasini o'qitish jarayonida talabalar bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga mo'ljallangan. Matn tahlili jarayonida talabalarga kerak bo'ladigan ko'nikmalarni til strukturasini izohlash orqali matnni boyitishga xizmat qiluvchi emotsional, mantiqiy va kontekstual ma'nolarni ajrata olish va qo'llay olishni o'rgatishga xizmat qiladi.

2021-02-18 16:30:38 | ko'rishlar soni: 836 | Yuklab olindi: 364-marta

The manual on Country study is aimed to develop the knowledge and professional competences of English language learners, including philology students. Students are introduced to the culture, geography, history, literature, customs and traditions, and political system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and other English-speaking countries.

Mamlakatshunoslik fanidan yaratilgan ushbu o'quv qo'llanma ingliz tilini o'rganuvchilar, jumladan, filologiya yo'nalishidagi talabalarning bilimlarini, kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga mo'ljallangan. Talabalarni Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa ingliz tilida so'zlashadigan geografiyasi, tarixi, ta'lim tizimi, madaniyati, urf-odatlari, adabiyoti hamda siyosiy tizimi bilan tanishtirish uchun mo'ljallangan.

2021-02-18 16:26:32 | ko'rishlar soni: 1413 | Yuklab olindi: 706-marta

Mazkur o'quv qo'llanmada jahon tilshunosligi tarixining bosib o'tgan taraqqiyot bosqichlari, tilshunoslik maktablari, til va nutq birliklari, tilshunoslik metodlari haqida fikr yuritildi. Umumiy tilshunoslik fanining nazariy asoslari va mexanizmlari yoritilgan bo'lib, u 5120100-filologiya va tillarni o'qitish bakalavriat ta'lim yo'nalishining "Umumiy tilshunoslik" fanidan o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etiladi.

The course is devoted to the stages of development of world linguistics, language schools, language and speech units and linguistic methods. The textbook describes the theoretical foundations and mechanisms of general linguistics and it is recommended as a textbook for "General Linguistiks" in the bachelor course of Philology and language teaching - 5120100.

2020-11-10 11:49:50 | ko'rishlar soni: 2044 | Yuklab olindi: 1184-marta