O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi
     
1. R.Rasulov Umumiy tilshunoslik   Yuklab olish
2. R.Rasulov  Umumiy tilshunoslik. Tilshunoslik tarixi. 1-qism Yuklab olish
3. X.Xayrullayev Umumiy tilshunoslik kursidan uslubiy tavsiyalar  Yuklab olish
4. I.Yo'ldoshev Tilshunoslik asoslari   Yuklab olish
5. Т.Бушуй  Общее языкознание Yuklab olish
6. Т.Бушуй Краткая история развития лингвофилософии Yuklab olish
7. Т.Бушуй, Ф.Рузикулов Краткий курс сравнительной типологии  Yuklab olish
8. Ю.Абдуллаев, А.Бушуй  Язык и общества   Yuklab olish
9. А.Бушуй Основы общего языкознание  Yuklab olish
10. А.Бушуй  Язык и действительность Yuklab olish
11. M.Irisqulov Tilshunoslikka kirish  Yuklab olish
12. N.Turniyozov  Xorijiy mamlakatlar lingvistik nazariyalari  Yuklab olish
13. N.Turniyozov  Tilshunoslikka kirish  Yuklab olish
14. N.Turniyozov va boshqalar  Struktur sintaksis asoslari  Yuklab olish
15. N.Turniyozov Matn lingvistikasi  Yuklab olish
16. N.Turniyozov, K.Turniyozova Funksional sintaksisga kirish Yuklab olish
17. И.Мирзаева Русский язык для студентов вузов юридического профиля Yuklab olish
18. Т.Кельдиев  Учебник русского языка Yuklab olish
19. М.Камилова и др. Пособие по обучению русскому языку   Yuklab olish
20. Т.Бушуй, Ф.Рузикулов Сравнительная типология  Yuklab olish
21. Л.Булгакова и др.  Мои друзья падежи  Yuklab olish
22. Н.Шведова и др.  Русская грамматика. том-2  Yuklab olish
23. Н.Шведова и др.  Русская грамматика. том-1  Yuklab olish
24. В.Бондалетов и др. Стилистика русского языка  Yuklab olish
25. Н.Шанский, А.Тихонов  Современный русский язык Yuklab olish
26. А.Хмара и др.  Практический курс русского языка  Yuklab olish
27. С.Хавронина, А.Широченская  Русский язык в упражнениях Yuklab olish
28. О.Ушакова  Фонетический разбор слова Yuklab olish
29. О.Ушакова Синтаксический разбор предложения Yuklab olish
30. О.Ушакова Разбор слова по составу Yuklab olish
31. О.Ушакова  Пунктуационный разбор предложения Yuklab olish
32. О.Ушакова Правописание трудных наречий Yuklab olish
33. О.Ушакова  Орфографический разбор слова Yuklab olish
34. О.Ушакова  Лексический разбор слова Yuklab olish
35. Б.Успенский  Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX-вв.)  Yuklab olish
36. М.Усачева и др.  Стилистика и культура речи  Yuklab olish
37. С.Каменова   Грамматика русского языка (в таблицах и схемах) Yuklab olish
38. А.Кайдалова Современная русская орфография  Yuklab olish
39. В.Казарина  Современный русский литературный язык Yuklab olish
40. В.Казарина  Современной русский синтаксис структурная органа Yuklab olish
41. U.Saidov  Nutq madaniyati va notiqlik sanati  Yuklab olish
42. R.Qung'urov va boshqalar.  Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari Yuklab olish
43. R.Rasulov va boshqalar. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati Yuklab olish
44. R.Qungurov  Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari Yuklab olish
45.  P.Nosirov O'zbek nutq madaniyati Yuklab olish
46. Е.Зарецкая   Риторика. Теория и практика речевой коммуникации Yuklab olish
47. G.Rixsiyeva, Sh.Sodiqova  O'qituvchi nutqi madaniyati  Yuklab olish
48. Lafasov U.P., Akbarova M.B. Nutq madaniyati  Yuklab olish
49. G'.Abdurahmonov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili (sintaksis)  Yuklab olish
50. M.Asqarov va boshq. O'zbek tili praktikumi  Yuklab olish
51. N.Begaliyev O'zbek tili  Yuklab olish
52. B.Fayzullayev, A.To'ychiyev  Hozirgi o'zbek adabiy tilidan kurs ishlari mavzulari to'plami  Yuklab olish
53. A.G'ulom, F.Kamol O'zbek tilining ilmiy grammatikasi uchun materiallar   Yuklab olish
54. A.G'ulomov, M.Asqarova  Hozirgi o'zbek adabiy tili  Yuklab olish
55. A.G'ulomov, M.Asqarova  Hozirgi zamon o'zbek tili  Yuklab olish
56. H.Jamolxonov  Hozirgi o'zbek adabiy tili  Yuklab olish
57. G.Karimova  O'zbek tilida grammatikalizatsiya hodisasi Yuklab olish
58. G.Keldiyorova   O'zbek tili  Yuklab olish
59. U.Lafasov va boshqalar  O'zbek tili. 1-qism Yuklab olish
60. U.Lafasov  O'zbek tili Yuklab olish
61. B.Mengliyev O'zbek tilidan universal qo'llanma Yuklab olish
62. M.Mirzayev va boshq. O'zbek tili  Yuklab olish
63. X.Muxitdinova va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili Yuklab olish
64. X.Muhiddinova va boshq. O'zbek tili   Yuklab olish
65. X.Muhiddinova va boshq. O'zbek tili   Yuklab olish
66. K.Nazarov O'zbek tili punktuatsiyasi Yuklab olish
67. A.Nurmonov, N.Mahmudov  O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi Yuklab olish
68.  A.Nurmonov  O'zbek tilshunosligi tarixi Yuklab olish
69. A.Rafiyev va boshq. Chet elliklar uchun o'zbek tili Yuklab olish
70. A.Rahimov  O'zbek xalq dostonlari leksikasining til sistemasida tutgan o'rni  Yuklab olish
     
1. Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 21 oktyabrdagi PF-5850 raqamli “Oʼzbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida”gi farmoni Xalq soʼzi, 2019 yil 22 oktyabr Yuklab olish
2.  Aminov M.  Ish yuritish (amaliy qo‘llanma). 2017 Yuklab olish
3.  Boltayev M.Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosi va imlosi. 2003 Yuklab olish
4. Qo‘ng‘urov R., Begmatov E., Tojiyev Y. Nutq madaniyati va uslubiyati. 1992 Yuklab olish
5. Mahmudov N. va  bosh. Ish yuritish asoslari. 2006 Yuklab olish
6. Davlat tilida ish yuritish, hujjatchilik va atamashunoslikdan oʼquv ishchi dasturi. Samarqand: SamDU, 1998. Yuklab olish
7. Hojiev А. Termin tanlash mezonlari. 1996 Yuklab olish
8. Doniyorov R. Oʼzbek tili texnik terminologiyasining ayrim masalalari. 1977 Yuklab olish
9. Iriskulov .М Tilshunoslikka kirish. 1992. Yuklab olish
10. Nurmanova А., Iskandarova Sh. Umumiy tilshunoslik 2007. Yuklab olish
11. Rasulov R Umumiy tilshunoslik. 2010  Yuklab olish
12. Yo’ldoshev  I.,  Muhamedova  S.,  Sharipova  O’.,  Madjidova  R. Tilshunoslik asoslari. 2013 Yuklab olish
13. Boboev T. Аdabiyotshunoslik asoslari. 2002 Yuklab olish
14. Literary theory 2011 Yuklab olish
15. Karimov N. XX asr adabiyot nazariyasi 2008 Yuklab olish
16. Umurov X. Adabiyotshunoslik nazariyasi 2002  Yuklab olish
17. Ulug`ov A. Adabiyotshunoslikka kirish. 2005 Yuklab olish
18. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish 2004 Yuklab olish
     

 

18.12.2021 | ko'rishlar soni: 3280