O'quv uslubiy qo'llanmalar

 

SUNNAT SHEROV. YAPON TILI: O'quv-uslubiy qo'llanma. T., "Fan va texnologiya", 2007 yil, 208 bet.

Qo'llanmadan oliy o'quv yurtlarida yapon tilidan ta'lim olayotgan talabalar bilan bir qatorda, yapon tilini o'rganishni endi boshlayotganlar ham foydalanishi mumkin.

Qo'llanmada zamonaviy yapon tilining grammatikasi bo'yicha qisqacha ma'lumotlar berilgan.

Mazkur qo'llanma Toshkent Davlat sharqshunoslik instituti o'quv-uslubiy kengashi tomonidan nashrga tavsiya etilgan (2007 yil 16 aprel kunidagi 4-sonli bayonnoma).

2022-02-05 14:55:54 | ko'rishlar soni: 2089 | Yuklab olindi: 1103-marta

Пособие составлено в соответствии с требованиями Типовой программы «Русский язык» для всех направлений бакалавриата, утвержденной Минвузом Республики Узбекистан в 2017г. Оно включает 11 лексико-грамматических тем, также 3 приложения («Русский язык в таблицах», «Как работать с заданиями с применением инновационных технологий», «Речевой этикет») для каждой темы представлен и презентационный (электронный) материал.

Пособие предназначено для студентов 1 -курса бакалавриата всех направлений с узбекским языком обучения.

This manual on teaching the Russian language ((part 1) Innovative technology while teaching general lexies) is written on the basis of the requirements of Curriculum on the Russian language for bachalor and consists of 11 lexic topics, 3 additional materials(presentation material on topics, skills of working with innovative technology, speech ethiquale).

This manual is designed for students of high educational institutions.

2021-10-14 16:10:15 | ko'rishlar soni: 783 | Yuklab olindi: 359-marta

Lutfullayeva D., Davlatova R., Saparniyazova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili

Darslik Falsafa magistratura mutaxassisligi fanlari turkumiga kiradi, uning mazmuni DTS va namunaviy dastur mazmuniga mos. Darslik ikki qismdan iborat. Birinchi qisnida inson o'ta faol va o'zgaruvchan fenomen degan g'oya ilgari suriladi. Zotan inson haqidagi mistik ta'limotlar klassik falsafiy nazariyalar, fizika, biologiya va psixologiya sohasidagi eng yangi kashfiyotlar bilan bog'liq, ammo bu insonning butunlay yangi obrazi yaratilishiga olib kelgani yo'q.

Darslik O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim Vazirligi muvofiqlashtiruvchi kengashining qaroriga binoan nashr etishga tavsiya olgan.

2021-10-13 17:46:14 | ko'rishlar soni: 2647 | Yuklab olindi: 1368-marta

Bu sohada olib borilgan ko‘p asrlik izlanishlar tufayli o‘tgan asrning boshlarida sistem-struktur tilshunoslik nomi bilan yuritiluvchi lingvistik yo‘nalish vujudga keldi. Tilshunoslikning bu yo‘nalishi haqidagi dastlabki ma’lumotlar bakalavriat bosqichida o‘tiladigan «Tilshunoslikka kirish», «Umumiy tilshunoslik», «Tilshunoslik tarixi», «Nazariy grammatika» singari fanlardan olinadi. Shunday ekan, "Tizimli lingvistika"ning dasturidan o‘rin olgan mavzular ana shu fanlardan olingan bilimlarning izchilligini ta’minlash va chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ushbu fan dasturidan o‘rin olgan asosiy mavzular til va nutq hodisalariga xos umumiylik va xususiylik, mohiyat va hodisa, imkoniyat va voqelik kabi dixotomik qonuniyatlar haqida bahs yuritishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi.

2021-06-11 09:39:21 | ko'rishlar soni: 1148 | Yuklab olindi: 575-marta

  Ushbu qo'llanmada xorijiy mamlakatlar lingvistik nazariyalari fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik metodlardan biri bo'lgan loyiha ta'lim texnologiyasidan foydalanish masalasi keng yoritilgan. Shuningdek, ishda, asosan, xorijiy tilshunoslarning lingvislikaning sintaksis sohasidagi nazariy qarashlari izohlangan. Talabalar mazkur fandan o'zlashtirgan bilimlarini sinab ko'rishlari uchun uslubiy qo'llanmada turli darajadagi topshiriqlar ham keltirilgan.

2021-04-15 15:10:17 | ko'rishlar soni: 2315 | Yuklab olindi: 1724-marta

Ushbu uslubiy qo‘llаnmаda yoshlarni estetik ruhda tarbiyalashga qaratilgan g‘oya va qarashlar falsafiy tahlil qilingan. Hоzirgi kundа estеtikа fаni ijtimоiy tаrаqqiyot, mа’nаviyat, hаyot mа’nоsi vа ezgulik хususidа umumbаshаriy muаmmоlаrni ijоbiy tоmоndаn hаl etishdа jamiyatda katta ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Mazkur uslubiy qo‘llanmada yuqoridagi masalalarning yechimi aks etgan.

Uslubiy qo‘llanma bаrchа оliy tа’lim muаssаsаlаrining bаkаlаvriаt tа’lim yo‘nаlishi tаlаbаlаri uchun mo‘jаllаngаn.

2021-02-03 14:15:39 | ko'rishlar soni: 1684 | Yuklab olindi: 858-marta

Ushbu uslubiy tavsiyanoma xorijiy til o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda asosan xorijiy tillarni o‘rganishni CEFR talablari asosida baholash mezonlari xususida fikr yuritiladi. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida xorijiy tilni o‘qitishga ixtisoslashgan amaliy va nazariy fanlar bo‘yicha reyting tizimiga moslashgan nazorat shakllarining namunalari tavsiya etiladi.

2020-12-09 17:25:56 | ko'rishlar soni: 1253 | Yuklab olindi: 443-marta

Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanma roman-german filologiyasl fakulteti ikkinchi kurs talabalariga mo'ljallangan bo'lib, G.A.Kazakova va I.N.Popovalarning Manuel de francais (1978) darsligi asosida o'tiladigan tahliliy o'qish fanidan o'zlashtirilishi murakkab hisoblangan mavzular bo'yicha yordamchi - qo'shimcha materiallar jamlanmasidan iborat.

2020-12-09 15:42:10 | ko'rishlar soni: 2078 | Yuklab olindi: 1115-marta

Shaxmat bo'yicha ikki tilli ushbu so'zlashgich barcha yoshdagi bolalar va shaxmatga qiziquvchilarga mo'ljallangan bo'lib, inglizcha iboralar o'zbek lotin alifbosida berilgan. So'zlashgich tarkibiga kirgan barcha so'z va so'z birikmalariga, dialoglar sportning shaxmat sohasi vakillariga xalqaro musobaqa qatnashchilari bilan aloqa o'rnatishda foydalanish imkonini beradi.

2020-12-07 12:37:12 | ko'rishlar soni: 2116 | Yuklab olindi: 1564-marta

Dastur va qo'llanmada Oybek hayoti va ijodining barcha jabhalari qamrab olindi. Uning qismlarida kelayotgan Oybek hayoti va faoliyatiga doir ma'lumotlar aniq manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, Oybek asarlarining g'oyaviy - badiiy jihatlarini talaba-yoshlarga sodda va tushunarli qilib yetkazish, Oybek ijodining eng muhim qirralarini yoritish maqsad qilindi.

2020-09-25 14:45:50 | ko'rishlar soni: 826 | Yuklab olindi: 316-marta