Darsliklar

 

Turniyazov B.N. Kauzativ qurilmalar sintaktik derivatsiyasi

Турниёзов Б.Н. Каузатив қурилмалар синтактик деривацияси

Monografiya kauzativ derivatsiya tadqiqiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda kauzatologiya sohasining shakllanishi, so‘z, analitik forma qolipidagi mikrokauzatemalarning applikativ model asosidagi morfosintaktik derivatsiyasi, shuningdek, gap, mikro va makromatn tuzilishidagi kauzativ qurilmalarning sintaktik hamda semantik derivatsiyasi bilan bog‘liq muammolari tavsifi berilmoqda.
Monografiya «Til taraqqiyotining derivatsion qonuniyatlari» mavzusida olib borilayotgan fundamental tadqiqot doirasida yaratildi.
Ishdan tadqiqotchilar, oliy o‘quv yurtlari filologik yo‘nalishi fakultetlarining talabalari hamda magistrlar, shuningdek, lingvist mutaxassislar foydalanishlari mumkin.

2022-11-14 16:33:28 | ko'rishlar soni: 1251 | Yuklab olindi: 889-marta

Данный учебник относится к первому блоку гуманитарных предметов и рассчитан для студентов первого курса, обучающихся по всем направлениям бакалавриата института иностранных языков. Он составлен на основе действующей учебной программы предмета (Самарканд, СамГИИЯ, 2021) и включает в себя грамматические материалы, упражнения для закрепления темы, тексты, задания к текстам, а также список литературы для самостоятельного изучения.

2022-10-31 18:12:05 | ko'rishlar soni: 644 | Yuklab olindi: 456-marta

Mazkur o'quv qo'llanma Davlat ta'lim standarti, namunaviy o'quv dasturi va ishchi o'quv dasturlar asosida tuzilgan bo'lib (5120200 - tarjima nazariyasi va amaliyoti va 5611500), gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyatidagi ta'lim yo'nalishlari talabalariga terminlar bilan ishlash bo'limlariga ega yozma tarjima, ketma-ket tarjima, sinxron tarjima hamda badiiy, yozma va sinxron tarjima fanlariga mo'ljallangan. Ushbu qo'llanma orqali o'quvchi bir nechta sohalar bo'yicha, jumladan, san'at va madaniyat, tibbiyot, iqtisodiyot, boshqaruv, marketing, bank, huquq terminologiyasiga oid ma'lumotlarga ega bo'ladi

 

2022-10-29 10:44:43 | ko'rishlar soni: 528 | Yuklab olindi: 309-marta

D.J.Urakov, A.G.Xolliyev, S.I.Gabrielyan, R.N.Tursunov, O.A.Maxmudov, A.A.Rozakov, A.A.Biykuziyev, B.B.Xaynazarov, R.X.Djurayev, N.Kenjayeva, D.X.Ziyayeva. G.K.Otarbayeva, J.E.Turekulova  Jahon tarixi. Darslik

Oliy o'quv yurtlari tarix fakultetlari talabalari uchun mo'ljallangan ushbu "jahon tarixi" darsligi jahon tarixining Qadimgi Sharqda ilk sivilizatsiya o'chiqlarining vujudga kelishi, qadimgi davlatchilik an'ananalari shakllanishi, rivojlanishi va tanazzuli bilan bogliq jarayonlarni o'z ichiga oladi. Mazkur darslik jahon tarixshunosligida so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarning umum e'tirof etilgan natijalari bilan boyiltilganligi, fan bo'yicha innovatsiyalarni o'quv jarayoniga joriy etilganligi bilan avvalgi o'quv adabiyotlaridan farq qiladi. 

Ushbu darslik bakalavr talabalarga mo'ljallangan bo'lishiga qaramasdan, undan magistrlar, yosh tadqiqotchilar, tarixchi-olimlar ham keng foydalanishlari mumkin.

2022-08-12 14:12:39 | ko'rishlar soni: 1348 | Yuklab olindi: 710-marta

Murtazoyeva R.H., Odilov A.A., Ermatov A.A., Soipova K.D. O'zbekiston tarixi. Darslik

Ushbu darslik bakalavr talabalari mo'ljallangan bo'lishiga qaramasdan, undan magistrlar, tadqiqotchilar, o'qituvchilar va tarixchi-olimlar ham keng foydalanishilari mumkin. Darslik yuzasidan bildirilgan fikr-mulohazalar Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti "O'zbekiston tarixi" kafedrasida qabul qilinadi..

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2018 yil 14 iyundagi 531-sonli buyrig'iga asosan (5120301- O'zbekiston tarixi) Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan.

2022-08-12 13:56:38 | ko'rishlar soni: 1732 | Yuklab olindi: 1205-marta

Turobov A.M. Tilshunoslik nazariyasi. Darslik

Туробов А.М. Тилшунослик назарияси. Дарслик

Universitetlarning 5120100 – filologiya va tillarni o‘qitish bakalavriat ta’lim yo‘nalishi 1-kurs talabalariga mo‘ljallangan mazkur darslikda tilshunoslik nazariyasi fani, tilning ijtimoiy tabiati, til va tafakkur masalalari, til taraqqiyoti, dunyo tillari bo‘yicha taniqli tilshunos olimlarimizning fikr-mulohazalari talqin etilib, sanab o‘tilgan masalalar xususida talabalarga ilmiy-nazariy tushunchalar beriladi. Darslik baklavriat yo‘nalishidagi talabalar hamda tilshunoslikning nazariy masalalari bilan qiziquvchilarga mo‘ljallangan.

Textbook for first-year students in direction of 5120100 – “Philology and language teaching” of universities is devoted to the subject of the theory of linguistics, the social nature of language, language and mentalitu, language development, interpretation of outstanding world linguists and theoretical concepts given to students in the above issucs. The curriculum is designed for students who are interested in and theoretical issues of linguistics.

2022-02-08 11:17:53 | ko'rishlar soni: 44117 | Yuklab olindi: 41273-marta

Bobyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. Darslik

Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Дарслик

Darslikda badiiy adabiyotning umumiy qonuniyatlari, adabiy asar tuzilishi va adabiy jarayon haqida nazariy tushunchalar berilgan.

Mavzular: Hayot va adabiyot, Badiiy adabiyotda tipiklashtirish, Badiiy syujet, Badiiy asar tili, Barmoq tizimi, Aruz tizimi, Qofiya saboqlari, Poetik sintaksis, Badiiy san'atlar, Adabiy tur va janrlar, adabiy oqim.

2022-02-05 13:24:10 | ko'rishlar soni: 3579 | Yuklab olindi: 1116-marta

Учебник знакомит с концепциями корпусной лингвистики, дает воз­можность освоить азы корпусных технологий, приобрести навыки рабо­ты с корпусами, определить место дисциплины и собственно корпусов в ряду информационных технологий. Базой для создания учебника по­служили исследовательская работа и преподавательская деятельность авторов.

Предназначен для студентов, магистрантов и аспирантов филологиче­ских и педагогических специальностей, а также для всех интересующихся вопросами корпусной лингвистики.

2021-10-14 16:19:09 | ko'rishlar soni: 1035 | Yuklab olindi: 636-marta

Shermuhamedova N.A. Inson falsafasi. Toshkent:Innovatsiya-Ziyo, 2020

Darslik Falsafa magistratura mutaxassisligi fanlari turkumiga kiradi, uning mazmuni DTS va namunaviy dastur mazmuniga mos. Darslik ikki qismdan iborat. Birinchi qisnida inson o'ta faol va o'zgaruvchan fenomen degan g'oya ilgari suriladi. Zotan inson haqidagi mistik ta'limotlar klassik falsafiy nazariyalar, fizika, biologiya va psixologiya sohasidagi eng yangi kashfiyotlar bilan bog'liq, ammo bu insonning butunlay yangi obrazi yaratilishiga olib kelgani yo'q.

Darslikning ikkinchi qismida dindorlik hodisasi madaniyat, ayrim ijtimoiy va tabiiy fanlarning  keng ma'lumotlari yordamida kompleks tahlil qilinadi.

2021-10-13 17:29:23 | ko'rishlar soni: 4520 | Yuklab olindi: 2489-marta

G'aybullayev O.M. Estetik madaniyat. T.: Navro'z, 2020 

Ғайбуллаев О.М. Эстетик маданият. Т.: Наврўз, 2020

Besh tashabbus yoshlarning qalbini davolovchi, ularning axloqiy qiyofasini shakllantiruvchi, ma’naviy jihatdan komil inson bo‘lib voyaga etishuvida asosiy omillardan biri bo‘lgan ijtimoiy hodisadir.

Demak, besh tashabbus insonni insoniylashtiruvchi, har bir odamning o‘z iste’dod va salohiyatlarini ro‘yobga chiqarish va ularda tashabbuskorlik, g'ayrat, ijodkorlik tuyg‘ularini zavqiy haqiqat bilan bog'lashda bemisl tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Shu asosda kelajagi buyuk bo‘lgan O‘zbekistonni bunyod etuvchi yosh avlod tarbiyalanib, ularning estetik tafakkuri takomillashib boriladi.

2021-05-29 09:28:08 | ko'rishlar soni: 1751 | Yuklab olindi: 793-marta