Darsliklar

 

Turobov A.M. Tilshunoslik nazariyasi. Darslik

Туробов А.М. Тилшунослик назарияси. Дарслик

Universitetlarning 5120100 – filologiya va tillarni o‘qitish bakalavriat ta’lim yo‘nalishi 1-kurs talabalariga mo‘ljallangan mazkur darslikda tilshunoslik nazariyasi fani, tilning ijtimoiy tabiati, til va tafakkur masalalari, til taraqqiyoti, dunyo tillari bo‘yicha taniqli tilshunos olimlarimizning fikr-mulohazalari talqin etilib, sanab o‘tilgan masalalar xususida talabalarga ilmiy-nazariy tushunchalar beriladi. Darslik baklavriat yo‘nalishidagi talabalar hamda tilshunoslikning nazariy masalalari bilan qiziquvchilarga mo‘ljallangan.

Textbook for first-year students in direction of 5120100 – “Philology and language teaching” of universities is devoted to the subject of the theory of linguistics, the social nature of language, language and mentalitu, language development, interpretation of outstanding world linguists and theoretical concepts given to students in the above issucs. The curriculum is designed for students who are interested in and theoretical issues of linguistics.

2022-02-08 11:17:53 | ko'rishlar soni: 31032 | Yuklab olindi: 30666-marta

Bobyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. Darslik

Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Дарслик

Darslikda badiiy adabiyotning umumiy qonuniyatlari, adabiy asar tuzilishi va adabiy jarayon haqida nazariy tushunchalar berilgan.

Mavzular: Hayot va adabiyot, Badiiy adabiyotda tipiklashtirish, Badiiy syujet, Badiiy asar tili, Barmoq tizimi, Aruz tizimi, Qofiya saboqlari, Poetik sintaksis, Badiiy san'atlar, Adabiy tur va janrlar, adabiy oqim.

2022-02-05 13:24:10 | ko'rishlar soni: 346 | Yuklab olindi: 102-marta

Учебник знакомит с концепциями корпусной лингвистики, дает воз­можность освоить азы корпусных технологий, приобрести навыки рабо­ты с корпусами, определить место дисциплины и собственно корпусов в ряду информационных технологий. Базой для создания учебника по­служили исследовательская работа и преподавательская деятельность авторов.

Предназначен для студентов, магистрантов и аспирантов филологиче­ских и педагогических специальностей, а также для всех интересующихся вопросами корпусной лингвистики.

2021-10-14 16:19:09 | ko'rishlar soni: 181 | Yuklab olindi: 84-marta

Shermuhamedova N.A. Inson falsafasi. Toshkent:Innovatsiya-Ziyo, 2020

Darslik Falsafa magistratura mutaxassisligi fanlari turkumiga kiradi, uning mazmuni DTS va namunaviy dastur mazmuniga mos. Darslik ikki qismdan iborat. Birinchi qisnida inson o'ta faol va o'zgaruvchan fenomen degan g'oya ilgari suriladi. Zotan inson haqidagi mistik ta'limotlar klassik falsafiy nazariyalar, fizika, biologiya va psixologiya sohasidagi eng yangi kashfiyotlar bilan bog'liq, ammo bu insonning butunlay yangi obrazi yaratilishiga olib kelgani yo'q.

Darslikning ikkinchi qismida dindorlik hodisasi madaniyat, ayrim ijtimoiy va tabiiy fanlarning  keng ma'lumotlari yordamida kompleks tahlil qilinadi.

2021-10-13 17:29:23 | ko'rishlar soni: 629 | Yuklab olindi: 235-marta

G'aybullayev O.M. Estetik madaniyat. T.: Navro'z, 2020 

Ғайбуллаев О.М. Эстетик маданият. Т.: Наврўз, 2020

Besh tashabbus yoshlarning qalbini davolovchi, ularning axloqiy qiyofasini shakllantiruvchi, ma’naviy jihatdan komil inson bo‘lib voyaga etishuvida asosiy omillardan biri bo‘lgan ijtimoiy hodisadir.

Demak, besh tashabbus insonni insoniylashtiruvchi, har bir odamning o‘z iste’dod va salohiyatlarini ro‘yobga chiqarish va ularda tashabbuskorlik, g'ayrat, ijodkorlik tuyg‘ularini zavqiy haqiqat bilan bog'lashda bemisl tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Shu asosda kelajagi buyuk bo‘lgan O‘zbekistonni bunyod etuvchi yosh avlod tarbiyalanib, ularning estetik tafakkuri takomillashib boriladi.

2021-05-29 09:28:08 | ko'rishlar soni: 388 | Yuklab olindi: 131-marta

  At-Takallum. A Comprehensive modern arabic course.  Workbook. Pre-intermediate B-1.

2021-01-29 13:23:47 | ko'rishlar soni: 1183 | Yuklab olindi: 509-marta

At-Takallum. A Comprehensive modern arabic course. Student's book. Egypt. 2019

Stater  A-1

2021-01-29 13:15:56 | ko'rishlar soni: 858 | Yuklab olindi: 369-marta

Ризаев Б.Х. Аналитические средства семантического поля финитивности в современном немецком языке. Самарканд: СамГИИЯ. – 2019. – 156 с.

В монографии рассматриваются проблемы, связанные с категорией фазовости в структуре аспектуальности. Анализу подвергаются и описываются структурно-семантические особенности аналитических конструкций, объединяемых общим значением финитивности на материале современного немецкого языка.

Для научных работников общеязыковедческого профиля, специалистов-германистов, магистрантов и студентов – филологов.

2020-12-21 11:30:34 | ko'rishlar soni: 382 | Yuklab olindi: 173-marta

Mazkur darslik bakalavriatura va magistratura talabalariga hozirgi zamon ingliz tili morfologiyasi va sintaksisining eng muhim masalalarini etakchi tamoyillar va metodlarni qo‘llash yo‘li bilan tahlil qilishga, o‘rgatishga bag`ishlangan. Alohida e’tibor grammatik hodisalarni eng so‘nggi metodlaridan foydalanilgan holda tasvirlash masalasiga qaratilgan. Darslik OTMlar ingliz filologiyasi yo‘nalishi, bakalavriatura, magistratura bosqichi talabalari uchun mo‘ljallangan.

The present textbook is aimed at analyzing the English morphology and syntax using the leading principles and methods of present day linguistics. A special attention is paid to the systemic description of grammatical structures and phenomena applying the latest methods of investigation. The course book is recommended for the Bachelor`s and Master`s Degree students of the Universities which train English language teachers.

kitobning to`la matnli shakli.

2020-12-14 10:09:28 | ko'rishlar soni: 584 | Yuklab olindi: 347-marta

Monografiyada o‘zbek oilalarida kasbiy ijtimoiylashuvning shakllanishi va rivojlanishi, pedagogik asoslari, kasbiy ijtimoiylashuvni ta’minlash shart-sharoitlari, pedagogik tizim samaradorligi, kasbiy ijtimoiylashuvni ta’minlashning darajalari va mezonlari haqida so‘z yuritiladi. Mazkur monografiya pedagogika fanlari bo‘yicha mutaxassislarga, ilmiy-tadqiqotchilarga, bakalavr va magistrantlarga mo‘ljallangan.

2020-12-14 09:58:12 | ko'rishlar soni: 446 | Yuklab olindi: 199-marta