Darsliklar

 

G'aybullayev O.M. Estetik madaniyat. T.: Navro'z, 2020 

Ғайбуллаев О.М. Эстетик маданият. Т.: Наврўз, 2020

Besh tashabbus yoshlarning qalbini davolovchi, ularning axloqiy qiyofasini shakllantiruvchi, ma’naviy jihatdan komil inson bo‘lib voyaga etishuvida asosiy omillardan biri bo‘lgan ijtimoiy hodisadir.

Demak, besh tashabbus insonni insoniylashtiruvchi, har bir odamning o‘z iste’dod va salohiyatlarini ro‘yobga chiqarish va ularda tashabbuskorlik, g'ayrat, ijodkorlik tuyg‘ularini zavqiy haqiqat bilan bog'lashda bemisl tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Shu asosda kelajagi buyuk bo‘lgan O‘zbekistonni bunyod etuvchi yosh avlod tarbiyalanib, ularning estetik tafakkuri takomillashib boriladi.

2021-05-29 09:28:08 | ko'rishlar soni: 64 | Yuklab olindi: 34-marta

  At-Takallum. A Comprehensive modern arabic course.  Workbook. Pre-intermediate B-1.

2021-01-29 13:23:47 | ko'rishlar soni: 295 | Yuklab olindi: 134-marta

At-Takallum. A Comprehensive modern arabic course. Student's book. Egypt. 2019

Stater  A-1

2021-01-29 13:15:56 | ko'rishlar soni: 241 | Yuklab olindi: 105-marta

Ризаев Б.Х. Аналитические средства семантического поля финитивности в современном немецком языке. Самарканд: СамГИИЯ. – 2019. – 156 с.

В монографии рассматриваются проблемы, связанные с категорией фазовости в структуре аспектуальности. Анализу подвергаются и описываются структурно-семантические особенности аналитических конструкций, объединяемых общим значением финитивности на материале современного немецкого языка.

Для научных работников общеязыковедческого профиля, специалистов-германистов, магистрантов и студентов – филологов.

2020-12-21 11:30:34 | ko'rishlar soni: 243 | Yuklab olindi: 111-marta

Mazkur darslik bakalavriatura va magistratura talabalariga hozirgi zamon ingliz tili morfologiyasi va sintaksisining eng muhim masalalarini etakchi tamoyillar va metodlarni qo‘llash yo‘li bilan tahlil qilishga, o‘rgatishga bag`ishlangan. Alohida e’tibor grammatik hodisalarni eng so‘nggi metodlaridan foydalanilgan holda tasvirlash masalasiga qaratilgan. Darslik OTMlar ingliz filologiyasi yo‘nalishi, bakalavriatura, magistratura bosqichi talabalari uchun mo‘ljallangan.

The present textbook is aimed at analyzing the English morphology and syntax using the leading principles and methods of present day linguistics. A special attention is paid to the systemic description of grammatical structures and phenomena applying the latest methods of investigation. The course book is recommended for the Bachelor`s and Master`s Degree students of the Universities which train English language teachers.

kitobning to`la matnli shakli.

2020-12-14 10:09:28 | ko'rishlar soni: 313 | Yuklab olindi: 190-marta

Monografiyada o‘zbek oilalarida kasbiy ijtimoiylashuvning shakllanishi va rivojlanishi, pedagogik asoslari, kasbiy ijtimoiylashuvni ta’minlash shart-sharoitlari, pedagogik tizim samaradorligi, kasbiy ijtimoiylashuvni ta’minlashning darajalari va mezonlari haqida so‘z yuritiladi. Mazkur monografiya pedagogika fanlari bo‘yicha mutaxassislarga, ilmiy-tadqiqotchilarga, bakalavr va magistrantlarga mo‘ljallangan.

2020-12-14 09:58:12 | ko'rishlar soni: 207 | Yuklab olindi: 84-marta

The English language text book is created according to the new educational standards and program of the British Council for teachers of higher educational institutions.

The text book covers all kinds of activities directed on improvement of oral and written speech, namely (Reading, Vocabulary, Writing, Listening, Speaking, Integrated Skills). The text book consists of practical material, based on modern pedagogical technologies and methods, the list of the used literature etc. "Student's Book" is recommended for the 3-4 year students of the English language bias.

2020-12-10 11:04:42 | ko'rishlar soni: 265 | Yuklab olindi: 123-marta

Mazkur darslikda respublikamizda milliy g‘oya tarixi va nazariyasi bilan bog‘liq jarayonlar, milliy g‘oyaning tarixiy taraqqiyoti, uning konsepsiya sifatida vujudga kelish xususiyatlari yoritilgan. Unda milliy g‘oyaning mafkuraviy mohiyati, insonning erkinliklari, siyosiy institutlarning o‘ziga xos xususiyatlari va milliy g‘oya tamoyillarining jamiyatdagi ahamiyati ochib berilgan. Darslikda milliy g‘oya tarixi va nazariyasining nazariy asoslari va rivojlanish mexanizmlari yoritilgan bo‘lib, u 5111600 - “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” bakalavriat ta’lim yo‘nalishining “Milliy g‘oya tarixi va nazariyasi” fanidan darslik sifatida tavsiya etiladi.

2020-12-10 10:41:23 | ko'rishlar soni: 2545 | Yuklab olindi: 2221-marta

Настоящее издание представляет собой комплексное исследо­вание узбекской художественной прозы XX века с позиций лингво-культурологии, когнитивной лингвистики и «когниции смысла». На богатом иллюстративном материале рассматриваются мно­гоуровневые лингвокультурные этноконцепты (махалля, хашар, хлопок, плов, лепешка) и их репрезентация в разных кон текстах. Описываются важные аспекты взаимодействия язык.) и культу­ры, поведенческие и речевые ритуалы представителей различных лингвокультурных сообществ. Многократное обращение к рома­нам одних и тех же авторов позволяет увидеть копцептосферу их произведений, которая рассматривается как индивидуально-авторская концепция мира. А все вместе - узбекский культурный сценарий, в котором нашли отражение многогранности культуры нашей родины, самобытность народа с одной стороны, и творче­ское концептуализированное мышление человека XX века - нача­ла третьего тысячелетия, с другой стороны. «Узбекский культур­ный сценарий» раскрывает основные понятия когнитивной лин­гвистики, помогает сориентироваться в многообразии и богатстве культуры Узбекистана читателю-инофону.

2020-12-09 15:29:47 | ko'rishlar soni: 210 | Yuklab olindi: 93-marta

Mazkur monografiya tilshunoslik fanining semantika sohasiga oid muammolar tadqiqiga bag`ishlangan. Tadqiqotda asosiy e’tibor zamonaviy tilshunoslikda keng tarqalayotgan tahlil usullari, nazariy g`oyalarning lisoniy birliklar ma’no strukturasini yaratuvchi mexanizmlarning harakat shaklini tadqiq qilishga oid masalalar muhokamasiga qaratilgan. Generativ va kognitiv semantikaga doir nazariy qarashlar hamda tahlil amallariga oid ma’lumotlar o`zbek kitobxonlari e’tiboriga ilk bor etkazilmoqda. Ushbu tadqiqot ma’no hodisasining umumiy nazariyasini yaratish borasidagi urinishning dastlabki namunalaridandir.

2020-12-09 13:55:21 | ko'rishlar soni: 421 | Yuklab olindi: 244-marta