Yangi kitoblar

 

Ingliz adabiyoti – Mazkur o‘quv qo‘llanma gumanitar fakultetlar talabalari uchun, shuningdek, xorijiy tillar fakultetlarida ingliz adabiyotini o‘rganuvchi talabalar uchun mo‘ljallangan. O’quv qo‘llanmada ingliz adabiyoti tarixining erta o‘rta asr davrida yaratilishidan esa zamonaviy davrgacha bo‘lgan asosiy holatlari namoyish etilgan. Ingliz adabiyoti - jahon madaniyatining tarkibiy qismi.

English literature - This coursebook is intended for students of humanities departments, as well as for students studying English literature in the faculties of foreign languages. The coursebook presents the main phenomena of the history of English literature from its emergence in the early Middle Ages to the present. English literature is part of world culture.

2024-06-10 20:38:53 | ko'rishlar soni: 22 | Yuklab olindi: 7-marta

Boshlang’ich sinflarda chet tili  o‘qitish metodikası – mаzkur o‘quv qo‘llanma oliy o‘quv yurtlаri tаlаbаlаri uchun yаngi о‘quv dаsturigа muvоfiq yаrаtilgаn. Mazkur o‘quv qo‘llanma 60230100 - Filologiya va tillarni oʻqitish (ingliz tili) ta’lim yo‘nalishi 4-bosqich talabalari uchun tavsiya etiladi, unda fanning maqsad va vazifalari, metodologik asoslari, tarixiy taraqqiyoti, didaktik asoslari, ta’lim metodlarining tasnifi, ilmiy tadqiqot metodlari, boshqa pedagogik fanlar bilan integratsiyasi, fanni o‘qitish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, “Boshlang‘ich sinflarda chet tili o‘qitish metodikasi” fanini o‘qitish metodikasiga qo‘yiladigan metodik talablar kabi masalalar yoritilgan.

2024-06-10 20:25:53 | ko'rishlar soni: 20 | Yuklab olindi: 9-marta

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim asoslari - mаzkur o‘quv qo‘llanma оliy о‘quv yurtlаri tаlаbаlаri uchun yаngi о‘quv dаsturigа muvоfiq yаrаtilgаn.  Mazkur o‘quv qo‘llanma talabalarga turli davlatlarda olib borilayotgan ta‘lim va tarbiya borasidagi ishlardan keng qamrovda xabardor bo‘lish, kelajakdagi ish faoliyatlarida amaliy ahamiyat kasb etuvchi pedagogik bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi. 

Fundamentals of Preschool and Primary Education - this course book was created in accordance with the new curriculum for students of higher education institutions. The course book helps students to become aware of the education and training activities conducted in different countries, to form and develop pedagogical knowledge, skills and qualifications that are of practical importance in their future work activities. 

2024-06-10 20:00:40 | ko'rishlar soni: 22 | Yuklab olindi: 9-marta

Tibbiyotda xorijiy til – mаzkur dаrslik tibbiyot оliy о‘quv yurtlаri о‘qituvchi vа tаlаbаlаri uchun yаngi о‘quv dаsturigа muvоfiq yаrаtilgаn. Mazkur darslik 60910700 – Farmatsiya mutaxassisligiga tavsiya etiladi. Darslikning asosiy maqsadi tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabalariga davlat ta’lim standartida ko‘rsatilgan til kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan.

Foreign Language in Medicine - this coursebook has been created in accordance with the new curriculum for instructors and students of medical universities. It is recommended for students majoring in Pharmacy (specialty code 60910700)

2024-06-10 19:53:47 | ko'rishlar soni: 21 | Yuklab olindi: 7-marta

Ushbu darslik 60111400 –O‘zbek tili va adaviyoti bakalavriat ta’lim yoʻnalishi talabalariga moʻljallangan. Darslikda tilshunоslik asoslari fanining mazmuni, jumladan, uning oʻrganish sоhasi, til va tafakkur, til va nutq, til va jamiyat, tilshunоslik fanining rivоjlanishi, uning tariхi, tilni tadqiq etish mеtоdlari haqida ma’lumоtlar kеltirilgan. Darslik, хususan, talabalar va tilshunоslik nazariyasi bilan qiziquvchi bоshqa kitоbхоnlarga moʻljallangan.

This textbook is intended for undergraduate students in the direction 60111400 – Uzbek language and literature. The textbook contains information about the content of the subject Fundamentals of Linguistics, including the field of its study, language and thinking, language and speech, language and society, the development of linguistic science, its history, and methods of language research.

2024-06-10 19:46:38 | ko'rishlar soni: 20 | Yuklab olindi: 9-marta

Chog’ishtirma lingvistika - mazkur darslik oliy o’quv yurtlari o’qituvchi va talabalari uchun yangi o’quv dasturiga muvofiq yaratilgan. Mazkur darslik 70111801-Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili)-mutaxassisligi magistrantlari uchun tavsiya etiladi. Darslikda asosiy e’tibor talabalarning bakalavriat bosqichida olgan bilimlarini yanada chuqurlashtirishga, shuningdek hozirgi zamon ingliz va o’zbek tillari qiyosiy lingvistikasining fundamental muammolariga va tipologik tadqiqotlarning zamonaviy yo‘nalishlariga qaratilgan. 

Comparative linguistics- this tеxtbооk wаs crеаtеd in аccоrdаncе with thе nеw curriculum fоr tеаchеrs аnd studеnts оf highеr еducаtiоnаl institutiоns. Thе bооk wаs rеcоmmеndеd fоr thе mаstеr studеnts оf 70111801– Fоrеign lаnguаgе аnd litеrаturе (Еnglish).  

2024-06-10 19:21:35 | ko'rishlar soni: 21 | Yuklab olindi: 8-marta

Amriddinova N.Sh.    The theory of literature

   This tutorial aims to sensitize students to the theory of literature in English by helping them gain insight into its intricacies and complexities. The hand-book will draw on the awareness of students to help them develop their own understanding of the theoretical literature, by delving into the notions of literature, its aspects, forms, categories and conceptions.

  The manual can be used by independent learners, students in tertiary education, especially students of philology faculty in universities, researchers, and teachers who educate the theoretical literature in EFL classrooms

2024-05-08 17:25:52 | ko'rishlar soni: 61 | Yuklab olindi: 22-marta

Xadjiyeva Sh.G., Jumayev O.K., Murtazayeva F.R. Wissenschaftliches Deutsch: Ein Lehr- und Arbeitsbuch

The textbook 'Scientific German: Textbook and Workbook' is aimed at studying modern scientific (academic) German, improving scientific language skills, and acquiring basic knowledge of scientific theory necessary for scientific work and research. This textbook is primarily intended for graduate students studying in the field 70230101 – Linguistics (German). It is also recommended for young researchers for self-study to acquire academic German language skills, enabling them to participate in various international projects, conferences, and write scientific articles in German.

2024-04-22 16:05:09 | ko'rishlar soni: 94 | Yuklab olindi: 45-marta

O’quv qo’llanmada davlatimiz rahbari Sh. M.Mirziyoyevning tashabbusi bilan, keng jamoatchilik muhokamasi natijasida qabul qilingan, yettita ustuvor yo’nalish, 100 ta maqsad va vazifalardan iborat “2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning mazmun-mohiyati to’liq tahlil qilingan. Shu bilan birga ushbu o’quv qo’llanmada Yangi O’zbekiston ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlarni taraqqiyot strategiyasi maqsadlari bilan hamohangligini yoritib berilgan.

Shundan kelib chiqib o’quv qo’llanmada ta’lim sohasiga doir bir qator me’yoriy-huquqiy hujjatlarni tahlil qilgan. Xususan, O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi mazkur sohadagi yangi islohotlar uchun debocha ekanligi asoslangan. Ta’lim tizimidagi eng muhim yangiliklardan biri oliygohlar va ta’lim tizimining quyi bo’g’inlari o’rtasidagi uzviylikni, uzluksizlik va integrasiyani kuchaytirish bo’yicha pedagogik ta’lim prinsiplari asosida innovatsion klasterlari ishlab chiqilgan.

2024-04-22 16:04:29 | ko'rishlar soni: 94 | Yuklab olindi: 52-marta

Amriddinova N.Sh., Rustamova Sh.A., Asadova Ch.S.,  Babayorova M.,R., Bobonazarova G.H.,  Og‘zaki nutq amaliyoti / Практика Устной Речи / Oral Speech Practice

Mazkur o‘quv qo‘llanma “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar davlat ta’lim standarti”ga muvofiq hamda “Og‘zaki Nutq Amaliyoti” fanining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan. 60111800 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan.

Qo’llanma fanni o‘zlashtirishda  darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar,  ilmiy doktorlik va magistr ishlaridan, tarqatma materiallar, savol javob, testlar, xorijiy va mahaliy maqolalarni tahlil qilish va boshqa texnik vositalardan foydalanilgan.

“Og‘zaki nutq amaliyoti” fanini o‘qitishning kommunikativ uslubiy ta’minoti, didaktik vositalar, shu bilan birgalikda quyidagi qismlaridan (Warm up activity, Vocabulary, Basic questions, Main Part, Speaking Activity) elektron ta’lim resurslari hamda asosiy va qo‘shimcha adabiyotlar ro‘yhatidan iborat.

2024-04-22 16:04:29 | ko'rishlar soni: 161 | Yuklab olindi: 85-marta