Yangi kitoblar

 

Данный учебник относится к первому блоку гуманитарных предметов и рассчитан для студентов первого курса, обучающихся по всем направлениям бакалавриата института иностранных языков. Он составлен на основе действующей учебной программы предмета (Самарканд, СамГИИЯ, 2021) и включает в себя грамматические материалы, упражнения для закрепления темы, тексты, задания к текстам, а также список литературы для самостоятельного изучения.

2022-10-31 18:15:07 | ko'rishlar soni: 60 | Yuklab olindi: 21-marta

В пособии представлен теоритический и практический материал, способствующий формированию у студентов общетеоретических представлений об особенностях фонетической системы современного русского литературного языка, знакомству студентов со специфическими особенностями фонетических единиц русского языка извконами их функционирования, развитию навыков практического анализа речевого материала, а также решению методичкой задачи формирования лингвистического мышления студента.

Учебное пособие предназначено для студентов филологического факультета, изучающих фонетику в курсе современного русского языка.

2022-10-31 08:58:52 | ko'rishlar soni: 74 | Yuklab olindi: 33-marta

Mazkur o'quv qo'llanmasida tilshunosli nazariyasi bo'yicha qo'lga kiritilgan eng so'nggi yutuqlarga tayanildi. Kitob filologiya fakulteti talabalariga mo'ljallangan bo'lib, undan magistrantlar, aspirantlar, izlanish olib borayotgan yosh tadqiqotchilar foydalanishlari mumkin.

2022-04-22 17:06:04 | ko'rishlar soni: 620 | Yuklab olindi: 226-marta

Mazkur qo'llanmada pedagogik texnologiyalarning paydo bo'lishi, rivojlanish tarixi, predmeti va vazifalari, ustuvor maqsadlari va metodologik asoslari, manbalari va ta'riflari, bosqichlari va muammolari to'la tafsilot bilan bayon qilingan. Unda pedagogik yondashuvlarning yangi va xilma-xil variantlari yoritilgan. Shuningdek, qo'llanma mazmunida didaktik o'yinli texnologiyalarga alohida e'tibor qaratilgan va masavafiy, moduli hamda muammoli ta'lim turlari haqidagi ma'lumotlar ham keltirilgan.

Ushbu qo'llanma talaba yoshlar va ta'lim-tarbiya sohasida faoliyat yurituvchilarga foydali manba sifatida xizmat qilishi mumkin.

2022-04-22 17:00:17 | ko'rishlar soni: 497 | Yuklab olindi: 185-marta

Учебник знакомит с концепциями корпусной лингвистики, дает воз­можность освоить азы корпусных технологий, приобрести навыки рабо­ты с корпусами, определить место дисциплины и собственно корпусов в ряду информационных технологий. Базой для создания учебника по­служили исследовательская работа и преподавательская деятельность авторов.

Предназначен для студентов, магистрантов и аспирантов филологиче­ских и педагогических специальностей, а также для всех интересующихся вопросами корпусной лингвистики.

2022-02-07 17:36:12 | ko'rishlar soni: 257 | Yuklab olindi: 104-marta

Пособие составлено в соответствии с требованиями Типовой программы «Русский язык» для всех направлений бакалавриата, утвержденной Минвузом Республики Узбекистан в 2017г. Оно включает 11 лексико-грамматических тем, также 3 приложения («Русский язык в таблицах», «Как работать с заданиями с применением инновационных технологий», «Речевой этикет») для каждой темы представлен и презентационный (электронный) материал.

Пособие предназначено для студентов 1 -курса бакалавриата всех направлений с узбекским языком обучения.

This manual on teaching the Russian language ((part 1) Innovative technology while teaching general lexies) is written on the basis of the requirements of Curriculum on the Russian language for bachalor and consists of 11 lexic topics, 3 additional materials(presentation material on topics, skills of working with innovative technology, speech ethiquale).

This manual is designed for students of high educational institutions.

2022-02-07 17:33:01 | ko'rishlar soni: 255 | Yuklab olindi: 106-marta

Sunnatillo Raxmonov. Ikkinchi renessans davrining ma'naviy-ruhiy asosi.  Monografiya. Samarqand, SamDCHTI nashri, 2021, 172 bet.

Prezidentimiz taʼkidlaganlaridek, Xalqimizning ulugʼvor qudrati joʼsh urgan hozirgi  zamonda Oʼzbekistonda yangi bir uygʼonish — Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda ekan, mazkur tadqiqot ishi zamonaviy yoshlarni turli destruksiv illatlar qutqusidan xalos etishga hamda, Vatan ravnaqi yoʼlida komil inson sifatida kamol topishiga zamin yaratadi desak, ayni haqiqat boʼladi.

2021-09-23 17:29:41 | ko'rishlar soni: 594 | Yuklab olindi: 245-marta

G'aybullayev O.M. Estetik madaniyat. T.: Navro'z, 2020 

Ғайбуллаев О.М. Эстетик маданият. Т.: Наврўз, 2020

Besh tashabbus yoshlarning qalbini davolovchi, ularning axloqiy qiyofasini shakllantiruvchi, ma’naviy jihatdan komil inson bo‘lib voyaga etishuvida asosiy omillardan biri bo‘lgan ijtimoiy hodisadir.

Demak, besh tashabbus insonni insoniylashtiruvchi, har bir odamning o‘z iste’dod va salohiyatlarini ro‘yobga chiqarish va ularda tashabbuskorlik, g'ayrat, ijodkorlik tuyg‘ularini zavqiy haqiqat bilan bog'lashda bemisl tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Shu asosda kelajagi buyuk bo‘lgan O‘zbekistonni bunyod etuvchi yosh avlod tarbiyalanib, ularning estetik tafakkuri takomillashib boriladi.

2021-05-29 09:23:48 | ko'rishlar soni: 846 | Yuklab olindi: 531-marta

O‘quv-uslubiy qo‘llanma “O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik  jamiyati", "Diishunoslik", "Falsafa" fanlari bo‘yicha o‘tiladigan mavzularga mos ravishda ishlab chiqilgan bo‘lib, talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, ijtimoiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi. Ushbu o‘quv-uslubiy qo‘llanmani o‘rganish va o‘zlashtirish jarayonida talaba mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsad va vazifalari, amalga oshirish shart-sharoitlari hamda omillari haqida bilimlarga va tasavvurlarga ega bo‘ladi. 

2021-04-16 14:28:57 | ko'rishlar soni: 633 | Yuklab olindi: 267-marta

Ushbu metodik qo’llanmada baholash nazariyasi (testologiya, pedagogik o'lchovlar) fanining asosiy tushunchalari, tamoyillari, qonuniyatlari izchil bayon qilingan. Har bir tushunchaning mohiyatini ochib berishga hamda qo'llanilish holatlariga misollar keltirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kitob ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan pedagoglar va testolog mutaxassislar, pedagogika yo'nalishidagi oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar, magistrlar, malaka oshirish institutlari tinglovchilari, shuningdek, sohaga qiziquvchi keng kitobxonlar uchun mo'ljallangan.

2021-04-15 15:55:36 | ko'rishlar soni: 5342 | Yuklab olindi: 2700-marta