O'quv qo'llanmalar

 

Monografiya bakalavriat va magistratura ta’limi yo‘nalishidagi talabalarga mo‘ljallangan bo‘lib, unda nisbatning "Tilning grammatik kurilishi", "Grammatik kategoriya", "Fe’l", "Fe’lning nisbat kategoriyasi", "Nisbat kategoriyasi gaplarda sub’yekt — ob’yekt munosabatlarini ifodalovchi asosiy vosita sifatida", "Passiv konstruksiyalar tipologiyasi", "Passiv va uning sinonimlari", "So‘z turkumlari valentligi" va "Shaxssiz passiv" kabi masalalari o‘z ifodasini topgan.

Ushbu mavzular talabalarning nazariy grammatika, til tarixi, german filologiyasiga kirish, matn lingvistikasi kabi fanlardan olgan bilimlarining kengayishiga va mustahkamlanishiga yordam beradi.

2021-06-17 15:30:08 | ko'rishlar soni: 79 | Yuklab olindi: 44-marta

Mamlakatshunoslik fanidan yaratilgan ushbu o'quv qo'llanma ingliz tilini o'rganuvchilar, jumladan, filologiya yo'nalishidagi talabalarning bilimlarini, kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga mo'ljallangan. Talabalarni Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa ingliz tilida so'zlashadigan geografiyasi, tarixi, ta'lim tizimi, madaniyati, urf-odatlari, adabiyoti hamda siyosiy tizimi bilan tanishtirish uchun mo'ljallangan.

The manual on Country study is aimed to develop the knowledge and professional competences of English language learners, including philology students. Students are introduced to the culture, geography, history, literature, customs and traditions, and political system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and other English-speaking countries.

2021-02-16 10:50:17 | ko'rishlar soni: 331 | Yuklab olindi: 220-marta

O'rganilayotgan til nazariy aspektlari: Stilistika va matn tahlili o'quv qo'llanmasi ingliz tili stilistikasini o'qitish jarayonida talabalar bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga mo'ljallangan. Matn tahlili jarayonida talabalarga kerak bo'ladigan ko'nikmalarni til strukturasini izohlash orqali matnni boyitishga xizmat qiluvchi emotsional, mantiqiy va kontekstual ma'nolarni ajrata olish va qo'llay olishni o'rgatishga xizmat qiladi.

Theoretical aspects of target language: Stylistics and text interpretation is a book of practice which can be used alongside or after the theoretical course of English Stylistics. It aims to help students acquire and use the knowledge and techniques necessary for the stylistic analysis of a text, i.e. find and interpret language structure, which carry some additional information of the emotive, logical or evaluative types, all serving to enrich deepen and clarify the text.

2021-02-16 10:31:13 | ko'rishlar soni: 186 | Yuklab olindi: 82-marta

Ushbu o'quv qo'llanma "ingliz tili nazariy grammatikasi" bo'yicha o'tkaziladigan amaliy seminar darslari uchun yaratilgan.

Данное учебное пособие предназначено для проведения практических семинарских занятий по курсу Теоритическая грамматика английского языка.

This course - book is intended for practical classes in the field of Theoretical English grammar.

2021-02-03 14:55:30 | ko'rishlar soni: 175 | Yuklab olindi: 80-marta

Ризаев Баходир. Семантика конструкций с финитивными глаголами: учебное пособие / Баходир Ризаев. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2020. – 152 с.

В учебном пособии по спецкурсу «Проблемы немецкой аспектоло­гии» (5А 120102 Лингвистика (немецкий язык) на материале немец­кого, русского и узбекского языков рассматриваются структурно-се­мантические особенности аналитических конструкций, образуемых глаголами, которые объединяются общим значением финитивности.

Для магистрантов и студентов – филологов, а также широкого круга специалистов, занимающихся проблемами общей и немецкой аспектологии.

2020-12-21 10:09:59 | ko'rishlar soni: 258 | Yuklab olindi: 132-marta

Mazkur o'quv qo'llanmada jahon tilshunosligi tarixining bosib o'tgan taraqqiyot bosqichlari, tilshunoslik maktablari, til va nutq birliklari, tilshunoslik metodlari haqida fikr yuritildi. Umumiy tilshunoslik fanining nazariy asoslari va mexanizmlari yoritilgan bo'lib, u 5120100 -filologiya va tillarni o'qitish bakalavriat ta'lim yo'nalishining "Umumiy tilshunoslik" fanidan o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etiladi.

The course is devoted to the stages of development of world linguistics, language schools, language and speech units and linguistic methods. The textbook describes the theoretical foundations and mechanisms of general linguistics and it is recommended as a textbook for "General Linguistiks" in the bachelor course of Philology and language teaching - 5120100.

2020-12-11 09:14:53 | ko'rishlar soni: 8043 | Yuklab olindi: 7332-marta

Universitetlarning 5120100 - filologiya va tillarni o'qitish bakalavriat ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabalariga mo'ljallangan mazkur o'quv qo'llanmada tilshunoslik nazariyasi fani, tilning ijtimoiy tabiati, til va tafakkur masalalari, til taraqqiyoti, dunyo tillari bo'yicha taniqli tilshunos olimlarimizning fikr-mulohazalari talqin etilib, sanab o'tilgan masalalar xususida ham talabalarga ilmiy-nazariy tushunchalar beriladi. O'quv qo'llanma baklavriat yo'nalishidagi talabalar hamda tilshunoslikning nazariy masalalari bilan qiziquvchilarga mo'ljallangan.

The manual for first-year students in direction of 5120100 - "Philology and language teaching" of universities is devoted to the subject of the theory of linguistics, the social nature of language, language and mentalitu, language development, interpretation of outstanding world linguists and theoretical concepts given to students in the above issues. The curriculum is designed for students who are interested in and theoretical issues of linguistics.

2020-12-11 08:57:30 | ko'rishlar soni: 6456 | Yuklab olindi: 5045-marta

Данное пособие составлено в соответствии с программой по курсу сравнительной типологии языков. В нем рассматриваются все уров­ни языка (фонетический, лексический, морфологический и синтак­сический), где возможен сравнительный анализ английского и русского языков.

Пособие предназначено для бакалавров-филологов.

2020-12-10 11:19:02 | ko'rishlar soni: 187 | Yuklab olindi: 82-marta

This book discusses the main issues of modern lexicography, planning of lexicographic projects and some aspects of the organization of work. The aim of the book is to help young lexicographers acquire the knowledge and techniques for compiling dictionaries.

2020-12-09 17:09:50 | ko'rishlar soni: 269 | Yuklab olindi: 153-marta

В настоящем учебном пособии читатель может ознакомиться с историей, культурой, географическим расположением, государственным строем, системой образования Великобритании и США. Выполнения упражнений, можно проверить свои знания по темам, представленных в данной книге.

A reader of the book is acquainted with the History, Geography, Culture, State System, Educational System and other information about Great Britain and USA. In order to check up knowledge about the texts a reader may do exercises given in this book.

2020-12-09 14:29:01 | ko'rishlar soni: 766 | Yuklab olindi: 634-marta