O'quv qo'llanmalar

 

O'quv qo'llanmada, ilmiy izlanish asoslari sifatida ilmiy izlanish, tadqiqot va ijodda falsafaning funksiyasi, ilmiy jarayon formasi, metodi, metodikasi, ilmiy izlanishda til, informatika va boshqalar keltirilgan. Shu bilan birga O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ilmiy izlanishning o'rni, metodologiyasi, ta'lim jarayonida ilmiy izlanish texnologik uslubiyati, ilmiy izlanish natijalarining intellektual mulk ekanligi ko'rsatilgan.

O'quv qo'llanma «Servis» ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bilim olayotgan oliy o'quv yurti bakalavriat talabalari va shu sohaga qiziquvchi keng o'quvchilar ommasiga mo'ljallangan.

2022-02-05 14:33:23 | ko'rishlar soni: 113 | Yuklab olindi: 57-marta

Annotation

The present text-book has been created taking into the consideration  of the State Educational Standard, Model, Working programme  and designed  to teaching translation for the first and second year students.

The text-book includes exercises  and texts in which the culture, traditions of the people speaking the languages  are given. Besides, the samples of business documents (applications, autobiography, agreements) for the practical lessons are represented.

Some attentions are paid to the mode of writing essays, compositions  and their translations.

It should be pointed out that the text- book contains English idioms and their equivalents in Uzbek and Russian.

We hope I he present text-book helps  the students  to learn and take a great interest of the translation from mother-tongue into a foreign language.

2022-02-05 13:45:04 | ko'rishlar soni: 84 | Yuklab olindi: 44-marta

Mo'minov U.O., Bababekov A.D. Inson evolyutsiyasi va old tarix. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020

O'quv qo'llanmada inson evolyutsiyasi bosqichlari, mehnat faoliyati va turmush tarzi, kishilik jamiyatining shakllanishi va urug' jamoasining tashkil topishi, hamda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar batafsil bayon qilingan.

In this manual are widely described the stages of the Human Evolution, its work activity, forming human society and genesis of the formations. Besides, this manual contains social-economical relationships.

2021-10-13 17:38:36 | ko'rishlar soni: 648 | Yuklab olindi: 323-marta

Ushbu monografiyada Аmir Temur va temuriylar davrida tasavvuf hamda naqshbandiya tasavvufiy taʼlimotining rivojlanish xususiyatlari aks ettirilgan. Shu bilan birga, Аmir Temur va temuriylarning tasavvuf ahli va uning yetuk namoyondalariga boʼlgan eʼtibori manbalar asosida yoritilgan. Mazkur tadqiqot ishida mavzuga oid manbalar, xorijiy olimlar tadqiqotlari va yurtimizda yetishib chiqqan olimlarning asarlari ilmiy tahlil qilingan. Аsar tasavvuf taʼlimotini oʼrganuvchilar, tadqiqotchilar, talabalar hamda barcha qiziquvchilar uchun moʼljallangan.

Ushbu monografiyaning yaratilishida oʼz hissasini qoʼshgan barcha ustozlarimga cheksiz hurmat va minnatdorchiligimni bildiraman.

2021-10-13 15:56:20 | ko'rishlar soni: 325 | Yuklab olindi: 242-marta

Monografiya bakalavriat va magistratura ta’limi yo‘nalishidagi talabalarga mo‘ljallangan bo‘lib, unda nisbatning "Tilning grammatik kurilishi", "Grammatik kategoriya", "Fe’l", "Fe’lning nisbat kategoriyasi", "Nisbat kategoriyasi gaplarda sub’yekt — ob’yekt munosabatlarini ifodalovchi asosiy vosita sifatida", "Passiv konstruksiyalar tipologiyasi", "Passiv va uning sinonimlari", "So‘z turkumlari valentligi" va "Shaxssiz passiv" kabi masalalari o‘z ifodasini topgan.

Ushbu mavzular talabalarning nazariy grammatika, til tarixi, german filologiyasiga kirish, matn lingvistikasi kabi fanlardan olgan bilimlarining kengayishiga va mustahkamlanishiga yordam beradi.

2021-06-17 15:30:08 | ko'rishlar soni: 327 | Yuklab olindi: 141-marta

Mamlakatshunoslik fanidan yaratilgan ushbu o'quv qo'llanma ingliz tilini o'rganuvchilar, jumladan, filologiya yo'nalishidagi talabalarning bilimlarini, kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga mo'ljallangan. Talabalarni Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa ingliz tilida so'zlashadigan geografiyasi, tarixi, ta'lim tizimi, madaniyati, urf-odatlari, adabiyoti hamda siyosiy tizimi bilan tanishtirish uchun mo'ljallangan.

The manual on Country study is aimed to develop the knowledge and professional competences of English language learners, including philology students. Students are introduced to the culture, geography, history, literature, customs and traditions, and political system of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and other English-speaking countries.

2021-02-16 10:50:17 | ko'rishlar soni: 593 | Yuklab olindi: 369-marta

O'rganilayotgan til nazariy aspektlari: Stilistika va matn tahlili o'quv qo'llanmasi ingliz tili stilistikasini o'qitish jarayonida talabalar bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga mo'ljallangan. Matn tahlili jarayonida talabalarga kerak bo'ladigan ko'nikmalarni til strukturasini izohlash orqali matnni boyitishga xizmat qiluvchi emotsional, mantiqiy va kontekstual ma'nolarni ajrata olish va qo'llay olishni o'rgatishga xizmat qiladi.

Theoretical aspects of target language: Stylistics and text interpretation is a book of practice which can be used alongside or after the theoretical course of English Stylistics. It aims to help students acquire and use the knowledge and techniques necessary for the stylistic analysis of a text, i.e. find and interpret language structure, which carry some additional information of the emotive, logical or evaluative types, all serving to enrich deepen and clarify the text.

2021-02-16 10:31:13 | ko'rishlar soni: 334 | Yuklab olindi: 146-marta

Ushbu o'quv qo'llanma "ingliz tili nazariy grammatikasi" bo'yicha o'tkaziladigan amaliy seminar darslari uchun yaratilgan.

Данное учебное пособие предназначено для проведения практических семинарских занятий по курсу Теоритическая грамматика английского языка.

This course - book is intended for practical classes in the field of Theoretical English grammar.

2021-02-03 14:55:30 | ko'rishlar soni: 346 | Yuklab olindi: 155-marta

Ризаев Баходир. Семантика конструкций с финитивными глаголами: учебное пособие / Баходир Ризаев. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2020. – 152 с.

В учебном пособии по спецкурсу «Проблемы немецкой аспектоло­гии» (5А 120102 Лингвистика (немецкий язык) на материале немец­кого, русского и узбекского языков рассматриваются структурно-се­мантические особенности аналитических конструкций, образуемых глаголами, которые объединяются общим значением финитивности.

Для магистрантов и студентов – филологов, а также широкого круга специалистов, занимающихся проблемами общей и немецкой аспектологии.

2020-12-21 10:09:59 | ko'rishlar soni: 433 | Yuklab olindi: 211-marta

Mazkur o'quv qo'llanmada jahon tilshunosligi tarixining bosib o'tgan taraqqiyot bosqichlari, tilshunoslik maktablari, til va nutq birliklari, tilshunoslik metodlari haqida fikr yuritildi. Umumiy tilshunoslik fanining nazariy asoslari va mexanizmlari yoritilgan bo'lib, u 5120100 -filologiya va tillarni o'qitish bakalavriat ta'lim yo'nalishining "Umumiy tilshunoslik" fanidan o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etiladi.

The course is devoted to the stages of development of world linguistics, language schools, language and speech units and linguistic methods. The textbook describes the theoretical foundations and mechanisms of general linguistics and it is recommended as a textbook for "General Linguistiks" in the bachelor course of Philology and language teaching - 5120100.

2020-12-11 09:14:53 | ko'rishlar soni: 17819 | Yuklab olindi: 15724-marta