O'quv qo'llanmalar

 

Учебное пособие посвящено рассмотрению актуальных проблем стилистики с учётом новых тенденций в развитии языкознания. В пособии представлено теоретическое и практическое обоснование различных типов стилистик, особенностей художественного текста и его категорий, прагматических, когнитивных и культурологических аспектов художественного текста.
Учебное пособие предназначено для студентов магистратуры и бакалавриата филологических факультетов, а также для старших научных сотрудников/соискателей и преподавателей английского языка.

 

2022-10-29 15:32:42 | ko'rishlar soni: 1622 | Yuklab olindi: 1030-marta

Qo'llanmada mintaqada ro'y bergan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlar ilmiy va qiyosiy tahlil asosida xronologik izchil bayon qilingan. Shu jihatdan ham "Tarix" yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar uchun nihoyatda zarur hisoblanadi. Tarixni bilish esa mamlakatimizning ushbu mintaqa xalqlari bilan diplomatik, iqtisodiy, madaniy aloqalarini yanada rivojlantirish va samarasini ta'minlashga xizmat qiladi. Ayni shu ma'noda Markaziy Osiyo - Oltoy mintaqasi, Sharqiy Turkiston, Mo'g'uliston, Dashti Qipchoq, Janubiy Osiyo va O'rta Osiyo mintaqalarida joylashgan o'nlab davlatlar, xalqlar, elatlar tarixini biladigan zamonaviy mutaxassislarni tayyorlash o'ta dolzarbdir.
Shunday qilib, mazkur o'quv qo'llanma Markaziy Osiyo xalqlari tarixining eng qadimgi davrlaridan to ilk o'rta asrlarigacha bo'lgan voqealarni qamrab olgan bo'lib, "Markaziy Osiyo xalqlari tarixi" yo'nalishida ta'lim olayotgan ikkinchi bosqich talabalari uchun moijallangan. Qo'llanmaga kiritilgan ma'lumotlar, voqealar taxlili, tarixiy jarayonlarni xronologik, izchil bayon qilinishi talabalarga, shuningdek, tariximiz bilan qiziquvchilarga ham foyda keltiradi degan umiddamiz.

 

2022-10-29 13:34:51 | ko'rishlar soni: 1875 | Yuklab olindi: 1102-marta

O'quv qo'llanmada turli mintaqalardagi integratsion birlashmalar hamda mazkur minqalardagi davlatlarning zamonaviy xalqaro munosabatlardagi o'rni va roli, yuz berayotgan siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarni keng va atrofli-cha o'rganadi. Shuningdek, o'quv qo'llanmada turli mintaqalardagi mavjud muammolar, ularga nisbatan yangicha yondashuvlar yoritib berilgan. O'quv qo'llanma Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan belgilab berilgan talablar asosida tayyorlandi.
O'quv qo'llanma jahon siyosati, xalqaro munosabatlar va siyosatshunoslik yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar, bu borada faoliyat olib borayotgan mutaxassislar va umuman mazkur masala bilan qiziquvchilarga mo'ljallangan.

2022-10-29 10:57:46 | ko'rishlar soni: 1103 | Yuklab olindi: 797-marta

В пособии представлен теоритический и практический материал, способствующий формированию у студентов общетеоретических представлений об особенностях фонетической системы современного русского литературного языка, знакомству студентов со специфическими особенностями фонетических единиц русского языка извконами их функционирования, развитию навыков практического анализа речевого материала, а также решению методичкой задачи формирования лингвистического мышления студента.

Учебное пособие предназначено для студентов филологического факультета, изучающих фонетику в курсе современного русского языка.

2022-08-12 14:49:46 | ko'rishlar soni: 722 | Yuklab olindi: 298-marta

Ushbu o'quv qo'llanma oliy ta'lim tizimidagi 5140700-Gidrometeorologiya ta'lim yo'nalishi davlat ta'lim standarti negizida tuzilgan o'quv rejasidan o'rin olgan "mutaxassislikka kirish" fani dasturi asosida yozilgan. 

O'quv qo'llanmadan "Gidrometeorologiya" yo'nalishi talabalari bilan bir qatorda "Gidralogiya", "Suv omborlari gidrologiyasi", "Geografiya" kabiturdosh yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar hamda maxsus litseylar, kollejlar, o'rta maktablar o'qituvchilari, o'quvchilari ham foydalanishlari mumkin.

2022-08-12 14:23:47 | ko'rishlar soni: 1211 | Yuklab olindi: 565-marta

O'quv qo'llanmada, ilmiy izlanish asoslari sifatida ilmiy izlanish, tadqiqot va ijodda falsafaning funksiyasi, ilmiy jarayon formasi, metodi, metodikasi, ilmiy izlanishda til, informatika va boshqalar keltirilgan. Shu bilan birga O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ilmiy izlanishning o'rni, metodologiyasi, ta'lim jarayonida ilmiy izlanish texnologik uslubiyati, ilmiy izlanish natijalarining intellektual mulk ekanligi ko'rsatilgan.

O'quv qo'llanma «Servis» ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bilim olayotgan oliy o'quv yurti bakalavriat talabalari va shu sohaga qiziquvchi keng o'quvchilar ommasiga mo'ljallangan.

2022-02-05 14:33:23 | ko'rishlar soni: 1818 | Yuklab olindi: 872-marta

Annotation

The present text-book has been created taking into the consideration  of the State Educational Standard, Model, Working programme  and designed  to teaching translation for the first and second year students.

The text-book includes exercises  and texts in which the culture, traditions of the people speaking the languages  are given. Besides, the samples of business documents (applications, autobiography, agreements) for the practical lessons are represented.

Some attentions are paid to the mode of writing essays, compositions  and their translations.

It should be pointed out that the text- book contains English idioms and their equivalents in Uzbek and Russian.

We hope I he present text-book helps  the students  to learn and take a great interest of the translation from mother-tongue into a foreign language.

2022-02-05 13:45:04 | ko'rishlar soni: 768 | Yuklab olindi: 370-marta

Mo'minov U.O., Bababekov A.D. Inson evolyutsiyasi va old tarix. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020

O'quv qo'llanmada inson evolyutsiyasi bosqichlari, mehnat faoliyati va turmush tarzi, kishilik jamiyatining shakllanishi va urug' jamoasining tashkil topishi, hamda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar batafsil bayon qilingan.

In this manual are widely described the stages of the Human Evolution, its work activity, forming human society and genesis of the formations. Besides, this manual contains social-economical relationships.

2021-10-13 17:38:36 | ko'rishlar soni: 3344 | Yuklab olindi: 1893-marta

Ushbu monografiyada Аmir Temur va temuriylar davrida tasavvuf hamda naqshbandiya tasavvufiy taʼlimotining rivojlanish xususiyatlari aks ettirilgan. Shu bilan birga, Аmir Temur va temuriylarning tasavvuf ahli va uning yetuk namoyondalariga boʼlgan eʼtibori manbalar asosida yoritilgan. Mazkur tadqiqot ishida mavzuga oid manbalar, xorijiy olimlar tadqiqotlari va yurtimizda yetishib chiqqan olimlarning asarlari ilmiy tahlil qilingan. Аsar tasavvuf taʼlimotini oʼrganuvchilar, tadqiqotchilar, talabalar hamda barcha qiziquvchilar uchun moʼljallangan.

Ushbu monografiyaning yaratilishida oʼz hissasini qoʼshgan barcha ustozlarimga cheksiz hurmat va minnatdorchiligimni bildiraman.

2021-10-13 15:56:20 | ko'rishlar soni: 1168 | Yuklab olindi: 663-marta

Monografiya bakalavriat va magistratura ta’limi yo‘nalishidagi talabalarga mo‘ljallangan bo‘lib, unda nisbatning "Tilning grammatik kurilishi", "Grammatik kategoriya", "Fe’l", "Fe’lning nisbat kategoriyasi", "Nisbat kategoriyasi gaplarda sub’yekt — ob’yekt munosabatlarini ifodalovchi asosiy vosita sifatida", "Passiv konstruksiyalar tipologiyasi", "Passiv va uning sinonimlari", "So‘z turkumlari valentligi" va "Shaxssiz passiv" kabi masalalari o‘z ifodasini topgan.

Ushbu mavzular talabalarning nazariy grammatika, til tarixi, german filologiyasiga kirish, matn lingvistikasi kabi fanlardan olgan bilimlarining kengayishiga va mustahkamlanishiga yordam beradi.

2021-06-17 15:30:08 | ko'rishlar soni: 1364 | Yuklab olindi: 559-marta