Pedagogika va psixologiya kafedrasi
  Umumiy psixologiya (saytga tuzatish kiritilmoqda)  
1. G’oziev  E.G.   Ontogenez psixologiyasi.T,: 2010 Yuklab olish
2. Ivanov   F.I., Zufarova M.E.   Umumiy psixologiyasi. T.2018 Yuklab olish
3. David G. Mayers.   Psixologiya, USA, 2010 Yuklab olish
4. Немов Р.   Психология. Книга 1. Владос 2000 Yuklab olish
5. Немов Р.   Психология. Книга 2. Владос 2000 Yuklab olish
6. Немов Р.   Психология. Книга 3. Владос 2000 Yuklab olish
7. G’oziev  E.G  Umumiy psixologiya. T. 2010 Yuklab olish
8. A.Shamshetova, R.N.Melibaeva,  X.Usmanova, I.Haydarov. Umumiy psixologiya . T. 2018 Yuklab olish
   Umumiy pedagogika  
1 Musurmonova A. Umumiy pedagogika T.:Ozkitobsavdo, 2020 Yuklab olish
2. Aleks Muur. Ta’lim berish va ta’lim olish: pedagogika, ta’lim dasturi va tarbiya. -Rutledj. 2012.  202 bet. Yuklab olish
3.

Mavlanova R va boshqalar. Pedagogika nazariyasi va tarixi.- T.: Fan va texnologiya” nashriyoti 2010. 461 b.

Yuklab olish
4. Hasanboev J. va boshqalar. Pedagogika. -T.:Noshir 2011 Yuklab olish
5. Toxtaxodjaeva Hasanboev J. va boshqalar. Pedagogika. -T.:Noshir 2011 Yuklab olish
6. Egamberdieva N.M. “Ijtimoiy pedagogika”- T.:  A. Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti 2009 Yuklab olish
7. N.Azizxo'jayeva Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat Yuklab olish
8. Ataeva N. va boshqalar. Umumiy pedagogika. – T.: 2015 y. 799 b. Yuklab olish
  Yosh fiziologiyasi va gigiyena  
1. Lauraliy Shershod. Fundamentals of  Human Physiology. West Virgina university. 2012 Yuklab olish
2. Rajamurodov Z.T., Bozorov B.M., Rajabov А.I., Hayitov D.G. Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi. Darslik. T., Tafakkur bostoni. 2013 Yuklab olish
3. Sodiqov B.A., Qo`chqorova L.S., Qurbanov Sh. “Bolalar va o`smirlar fiziologiyasi va gigiyenasi”  O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Davlat ta’lim nashriyoti. T.,2010 Yuklab olish
4 Лысова Н. Возрастная анатомия физиология и школьная гигиена 2010 Yuklab olish
  Bolalar pedagogikasi  
1.  Aleks Muur. Ta’lim berish va ta’lim olish: pedagogika, ta’lim dasturi va tarbiya. -Rutledj. 2012.  202 bet. Yuklab olish
2. Hasanboyeva O.U., Tojiyeva M.X. va boshqalar Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. T.:Ilm ziyo, 2011 Yuklab olish
3. Подласый И.П. Педагогика начальной школы Учебник.– Москва, 2008.– 474 с. Yuklab olish
4. Котова С.А. Педагогика начального образования. Учебник для вузов / СПб.: Питер, 2017. – 336 с. Yuklab olish
5. Микляева  Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров Москва: Издательство Юрайт, 2013- 510 с.  Yuklab olish
6. Djurayeva B.R., Tojiboyeva H.M. G.M.Nazirova  Maktabgacha ta'lim oshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari T.; O'zPFTTI, 2015 Yuklab olish
  Bolalar psixologiyasi  
1. G‘oziev E.G.  Ontogenez psixologiya. Toshkent: Noshir”nashriyoti 2010 Yuklab olish
2. Nishonova Z.T., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi  T.: TDPU 2017-264 b. Yuklab olish
3. David G. Myers Psychology, 2010 by Worth Publishers Yuklab olish
     
  Muloqot psixologiyasi va etikasi  
1. G‘oziyev E. Umumiy psixologiya Toshkent, 2002 Yuklab olish
2. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya Toshkent, ToshDPU, 2002 Yuklab olish
3. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi Toshkent, 2006 Yuklab olish
4. Karimova V.  Psixologiya Toshkent 2010 Yuklab olish
     
  Qo'shimcha adabiyotlar  
1. N.Boymurodov Rahbar psixologiyasi Yuklab olish
2. P.I.Ivanov, M.E.Zufarova Umumiy psixologiya Yuklab olish
3. E.G'oziyev Umumiy psixologiya, 1-kitob  Yuklab olish
4. O.Hasanboyev va boshqalar.  Pedagogika. -T.:Noshir 2011 Yuklab olish
5. K.Hashimov, S.Nishonova Pedagogika tarixi. 2-qism Yuklab olish
6. В.Крысько Психология и педагогика в схемах и таблицах Yuklab olish
7. А.Радугина Педагогика  Yuklab olish
8. F.Xaydarov, N.Xalilova Umumiy psixologiya Yuklab olish
9. Ф.Нарзикулова  Общая психология Yuklab olish
10. Р.Немов Психология. Общие основы психологии. книга 1 Yuklab olish
11. Р.Немов Психология. Образования. книга 2  Yuklab olish
12. Р.Немов  Психология. Психодиагностика. книга 3   Yuklab olish
13. А.Маклаков   Общая психология Yuklab olish
14. А.Крылов  Психология  Yuklab olish
15. И.Зимняя Психология обучения иностранным языкам в школе  Yuklab olish
16. Н.Басова  Педагогика и практическая психология Yuklab olish
17. А.Радугина Педагогика Yuklab olish
18. В.Сластенин и др. Педагогика Yuklab olish
19. D.Munavvarov  Pedagogika Yuklab olish
20. R.Mavlonova va boshqalar. Pedagogika nazariyasi va tarixi Yuklab olish
21. N.Rahmonqulova, K.Matnazarova Pedagogika nazariyasi va tarixi Yuklab olish
22. M.Toxtaxojayeva va boshqalar.  Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism Yuklab olish
23. H.Omonov va boshqalar. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat Yuklab olish
24. A.Xoliqov Pedagogik mahorat Yuklab olish
25, M.Tojiyev va boshqalar Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat fanining o'quv mashg'ulotlarini loyihalash Yuklab  olish
     
     

 

18.12.2021 | ko'rishlar soni: 2706