Yangi kitoblar

 

Chog’ishtirma lingvistika - mazkur darslik oliy o’quv yurtlari o’qituvchi va talabalari uchun yangi o’quv dasturiga muvofiq yaratilgan. Mazkur darslik 70111801-Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili)-mutaxassisligi magistrantlari uchun tavsiya etiladi. Darslikda asosiy e’tibor talabalarning bakalavriat bosqichida olgan bilimlarini yanada chuqurlashtirishga, shuningdek hozirgi zamon ingliz va o’zbek tillari qiyosiy lingvistikasining fundamental muammolariga va tipologik tadqiqotlarning zamonaviy yo‘nalishlariga qaratilgan. 

Comparative linguistics- this tеxtbооk wаs crеаtеd in аccоrdаncе with thе nеw curriculum fоr tеаchеrs аnd studеnts оf highеr еducаtiоnаl institutiоns. Thе bооk wаs rеcоmmеndеd fоr thе mаstеr studеnts оf 70111801– Fоrеign lаnguаgе аnd litеrаturе (Еnglish).  

2024-06-10 19:21:35 | ko'rishlar soni: 42 | Yuklab olindi: 16-marta

Amriddinova N.Sh.    The theory of literature

   This tutorial aims to sensitize students to the theory of literature in English by helping them gain insight into its intricacies and complexities. The hand-book will draw on the awareness of students to help them develop their own understanding of the theoretical literature, by delving into the notions of literature, its aspects, forms, categories and conceptions.

  The manual can be used by independent learners, students in tertiary education, especially students of philology faculty in universities, researchers, and teachers who educate the theoretical literature in EFL classrooms

2024-05-08 17:25:52 | ko'rishlar soni: 73 | Yuklab olindi: 28-marta

Xadjiyeva Sh.G., Jumayev O.K., Murtazayeva F.R. Wissenschaftliches Deutsch: Ein Lehr- und Arbeitsbuch

The textbook 'Scientific German: Textbook and Workbook' is aimed at studying modern scientific (academic) German, improving scientific language skills, and acquiring basic knowledge of scientific theory necessary for scientific work and research. This textbook is primarily intended for graduate students studying in the field 70230101 – Linguistics (German). It is also recommended for young researchers for self-study to acquire academic German language skills, enabling them to participate in various international projects, conferences, and write scientific articles in German.

2024-04-22 16:05:09 | ko'rishlar soni: 107 | Yuklab olindi: 51-marta

O’quv qo’llanmada davlatimiz rahbari Sh. M.Mirziyoyevning tashabbusi bilan, keng jamoatchilik muhokamasi natijasida qabul qilingan, yettita ustuvor yo’nalish, 100 ta maqsad va vazifalardan iborat “2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning mazmun-mohiyati to’liq tahlil qilingan. Shu bilan birga ushbu o’quv qo’llanmada Yangi O’zbekiston ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlarni taraqqiyot strategiyasi maqsadlari bilan hamohangligini yoritib berilgan.

Shundan kelib chiqib o’quv qo’llanmada ta’lim sohasiga doir bir qator me’yoriy-huquqiy hujjatlarni tahlil qilgan. Xususan, O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi mazkur sohadagi yangi islohotlar uchun debocha ekanligi asoslangan. Ta’lim tizimidagi eng muhim yangiliklardan biri oliygohlar va ta’lim tizimining quyi bo’g’inlari o’rtasidagi uzviylikni, uzluksizlik va integrasiyani kuchaytirish bo’yicha pedagogik ta’lim prinsiplari asosida innovatsion klasterlari ishlab chiqilgan.

2024-04-22 16:04:29 | ko'rishlar soni: 126 | Yuklab olindi: 68-marta

Amriddinova N.Sh., Rustamova Sh.A., Asadova Ch.S.,  Babayorova M.,R., Bobonazarova G.H.,  Og‘zaki nutq amaliyoti / Практика Устной Речи / Oral Speech Practice

Mazkur o‘quv qo‘llanma “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar davlat ta’lim standarti”ga muvofiq hamda “Og‘zaki Nutq Amaliyoti” fanining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan. 60111800 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan.

Qo’llanma fanni o‘zlashtirishda  darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar,  ilmiy doktorlik va magistr ishlaridan, tarqatma materiallar, savol javob, testlar, xorijiy va mahaliy maqolalarni tahlil qilish va boshqa texnik vositalardan foydalanilgan.

“Og‘zaki nutq amaliyoti” fanini o‘qitishning kommunikativ uslubiy ta’minoti, didaktik vositalar, shu bilan birgalikda quyidagi qismlaridan (Warm up activity, Vocabulary, Basic questions, Main Part, Speaking Activity) elektron ta’lim resurslari hamda asosiy va qo‘shimcha adabiyotlar ro‘yhatidan iborat.

2024-04-22 16:04:29 | ko'rishlar soni: 179 | Yuklab olindi: 95-marta

Shermatov A.A. An Introduction to Linguistic Pragmatics// Lingvistik pragmatikaga kirish // Введение в лингвистическую прагматику

Lingvistik pragmatikaga kirish” oʻquv qoʻllanmasi lingvistika sohasida lingvopragmatik ma’lumotlardan foydalanish boʻyicha yetarlicha bilim va koʻnikmalarni bera oladigan oʻquv qoʻllanma hisoblanadi. Oʻquv qoʻllanmada lingvopragmatik ma’lumotlarni olish bilan bir qatorda fanga doir zaruriy tushunchalar, topshiriqlar hamda tegishli terminlar aks ettirilgan. Shu bilan birgalikda, qoʻllanmada pragmatikaning muhim jihatlari, deyksis hodisasi, referensiya, presuppozitsiya, diskurs, imo-ishora, implikatura kabi tushunchalarning matnda tutgan vazifalari ham oʻrin olgan.

2024-03-14 15:06:04 | ko'rishlar soni: 219 | Yuklab olindi: 140-marta

Xandamova M.A., Dinshunoslik / Религиоведение / Religious studies

60230100 - Filologiya va tillarni o‘qitish (kores, xitoy, yapon, turk tillari) bakalavriat ta’lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun “Dinshunoslik” fanidan o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etilgan. О‘quv qо‘llanmada “Dinshunoslik” fanining vujudga kеlishi, maqsad vazifalari, ibtidoiy diniy tasavvurlar, milliy dinlar, jahon dinlari – buddaviylik, хristianlik va islom dini haqida ma’lumotlar mavjud bo’lib, talabalar dinlar haqida chuqur bilimga ega bo’ladilar.

2024-03-14 15:06:04 | ko'rishlar soni: 133 | Yuklab olindi: 76-marta

     Xayrullayev X.Z., Sattarova E.A.,  Сравнительно-сопоставительное языкознание // Comparative linguistics// Qiyosiy-chog‘ishtirma tilshunoslik 

Mazkur o‘quv qo‘llanma “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar davlat ta’lim standarti”ga muvofiq hamda “Qiyosiy-chog‘ishtirma  tilshunoslik” fanining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan. 60230100 – Filologiya va tillarni o‘qitish (rus tili) ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan.

2024-02-23 10:19:41 | ko'rishlar soni: 156 | Yuklab olindi: 68-marta

Obruyeva G.X. Pedagogical skill and culture// Pedagogik mahorat va madaniyat

It is recommended as a manual on the discipline « Pedagogical skill and culture» for students studying bachelor's degree 60111800 - Foreign language and literature (English). This manual provides an overview of the principles of pedagogy and different approaches to teaching and learning, as well as the key elements of effective communication and how to use these skills to build relationships with students, colleagues, and parents. Additionally, in this book the role of culture in education and how to create a culturally responsive classroom that meets the needs of all learners are explored.

2024-02-23 10:19:41 | ko'rishlar soni: 132 | Yuklab olindi: 50-marta

 Ismailov A.R., Amriddinova N.Sh., Obruyeva G.X., Shomurodova Sh.J. Historical monuments of Uzbekistan// O‘zbekiston tarixiy obidalari

  It is recommended as a textbook on the discipline «Historical monuments of Uzbekistan» for students studying bachelor's degree 60111800 - Foreign language and literature (English). This textbook aims to sensitize students to the Uzbek history in English by helping them gain insight into its intricacies and complexities.  The hand-book will draw on methodologies that involve awareness-raising techniques to empower the students and to help them develop their own understanding of the history. It delves into from the early period of Uzbek history to the current century

2024-02-23 10:19:34 | ko'rishlar soni: 153 | Yuklab olindi: 63-marta