Ingliz tili o’qitish metodikasi va amaliyoti kafedrasi
  Tillarni o'qitish metodikasi va ta'lim texnologiyalari. 3-kurs (tuzatish kiritilmoqda)  
1. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. 2012 Yuklab olish
2. Hoshimov O'. Ingliz tili o'qitish metodikasi 2003 Yuklab olish
3. Teaching English Practicum / Практикум по методике преподавания английского языка Yuklab olish
4. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English language Teaching methodology. 2015 Yuklab olish
  Badiiy matn tahlili. 4-kurs  
1 Muhamedova S., Saparniyozova M. Matn lingvistikasi Yuklab olish
2 Головкина С.Х., Смольников С.Н. Лингвистический анализ художественного текста Yuklab olish
3 Валгина Н.С. Теория текста Yuklab olish
4 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования.  Монография Yuklab olish
     
  Ilmiy ish asoslari. 2-kurs  
1. Sodiqova Sh. Ilmiy ish asoslari Yuklab olish
2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. Yuklab olish
3. Saparniyozova M., Axmedova N. Bitiruv malakaviy ish bo'yicha uslubiy tavsiyalar Yuklab olish
4. Boqiyeva G.X., Maxkamova G.T. Axmedova L.T., Quldoshev A.M. Bitiruv malakaviy ishlar va magistrlik dissertatsiyalarini tayyorlash metodikasi  Yuklab olish
5. Махкамова Г. Проектирование  учебно-методических  комплексов  в магистратуре.  Yuklab olish
6. Демидова  А.К. Пособие  по  русскому  языку.  Научный  стиль. Оформление научной работы. Yuklab olish
7 Yusupova Sh.B. Ilmiy izlanish asoslari  Yuklab olish
  Chet tili o'qitishning integrallashgan kursi. 4-kurs  
1. Woodward T.  Planning Lessons and Courses. Cambridge University press Yuklab olish
2. Tomlinson B. (Ed.) Materials Development in Language Teaching. Cambridge University Press.  Yuklab olish
3. Nunan D. Task-based Language Teaching. Materials and Methods in ELT (2nd edition).Cambridge University Press. McDonough, J., & Shaw, C. 2003 Yuklab olish
4. McGrath I. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh University Press Yuklab olish
5. Wainryb R.  Classroom Observation Tasks Cambridge University press Yuklab olish
6. Иргашева С., Абдураимова Я., Брювертон Б.  Being a Teacher. Tashkent 2016 Yuklab olish
7. James P. Teachers in Action. 2 Cambridge and New York: Cambridge University Press Yuklab olish
8. Hughes A. Testing for Language Teaching. Cambridge University Press. 2003 Yuklab olish
9. Harding K. English for Specific Purposes (Resource books for teachers). Oxford University Press Yuklab olish
10. Jordan R. R. English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers. Cambridge:Cambridge University Press Yuklab olish
11. Ur P.A. Course in Language Teaching: Practice and Theory Yuklab olish
   O'qish va yozish amaliyoti. 4-kurs  
1. David Bohlki, Dorothy E. Zemach.  Skillful 1. Reading and writing. Macmillan. Yuklab olish
2. Scarry S., Scarry J. Thompson Learning. The writer’s workplace with Readings: Building College Writing Skills  Yuklab olish
3. Lauris Rogers, Jennifer Wilkin, Dorothy E Zemach. Skillful 2. Reading and writing. Macmillan. Yuklab olish
   Ilmiy yozuv amaliyoti. 4-kurs  
1. David Bohlki, Dorothy E. Zemach.  Skillful 1. Reading and writing. Macmillan. Yuklab olish
2. Scarry S., Scarry J. Thompson Learning. The writer’s workplace with Readings: Building College Writing Skills  Yuklab olish
3. Lauris Rogers, Jennifer Wilkin, Dorothy E Zemach. Skillful 2. Reading and writing. Macmillan. Yuklab olish
     
  Matnning filologik tahlili. 4-kurs  
1 Muhamedova S., Saparniyozova M. Matn lingvistikasi Yuklab olish
2 Головкина С.Х., Смольников С.Н. Лингвистический анализ художественного текста Yuklab olish
3 Валгина Н.С. Теория текста Yuklab olish
4 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования.  Монография Yuklab olish
5 Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учебное пособие Yuklab olish
  Boshlang'ich sinflarda chet tili o'qitish metodikasi. 4-kurs  
1. Woodward T.  Planning Lessons and Courses. Cambridge University press Yuklab olish
2. Tomlinson B. (Ed.) Materials Development in Language Teaching. Cambridge University Press Yuklab olish
3. McGrath I. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh University Press Yuklab olish
4. Wainryb R.  Classroom Observation Tasks Cambridge University press Yuklab olish
5 James P. Teachers in Action. 2 Cambridge and New York: Cambridge University Press Yuklab olish
  O'rganilayotgan chet tili o'qitish nazariyasi. 4-kurs  
1. Woodward T.  Planning Lessons and Courses. Cambridge University press Yuklab olish
2. Tomlinson B. (Ed.) Materials Development in Language Teaching. Cambridge University Press.  Yuklab olish
3. Nunan D. Task-based Language Teaching. Materials and Methods in ELT (2nd edition).Cambridge University Press. McDonough, J., & Shaw, C. 2003 Yuklab olish
4. McGrath I. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edinburgh University Press Yuklab olish
5. Wainryb R.  Classroom Observation Tasks Cambridge University press Yuklab olish
6. Иргашева С., Абдураимова Я., Брювертон Б.  Being a Teacher. Tashkent 2016 Yuklab olish
7. James P. Teachers in Action. 2 Cambridge and New York: Cambridge University Press Yuklab olish
8. Hughes A. Testing for Language Teaching. Cambridge University Press. 2003 Yuklab olish
9. Harding K. English for Specific Purposes (Resource books for teachers). Oxford University Press Yuklab olish
10. Jordan R. R. English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers. Cambridge:Cambridge University Press Yuklab olish
11. Ur P.A. Course in Language Teaching: Practice and Theory Yuklab olish
  Ingliz tili o'qitish qiyosiy metodikasi.  Magistratura  
1 Jalolov J.J. Chet tili o'qitish metodikasi 2012 Yuklab olish
2 Maxkamova G.T. Methodology of teaching methodology (theory and practice) 2017 Yuklab olish
3 Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English language teaching methodology 2015 Yuklab olish
  Ingliz tili pedagogikasi. 4-kurs  
1 Nunan D. Task-based Language Teaching. Materials and Methods in ELT (2nd edition).Cambridge University Press Yuklab olish
2 L. Diane Larsen-Freeman Techniques and principles in language teaching, Oxford Second Edition Yuklab olish
3 Woodward T.  Planning Lessons and Courses. Cambridge University press Yuklab olish
4 Wainryb R.  Classroom Observation Tasks Cambridge University press Yuklab olish
5 Hughes A. Testing for Language Teaching. Cambridge University Press. 2003 Yuklab olish
  Maxsus fanlar o'qitish metodikasi.  Magistratura  
1 Azizxodjayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat Yuklab olish
2 Лебедевой М.Б. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов Yuklab olish
3 Qurbonov Sh.E., Seytxalilov E. Ta'lim sifatini boshqarish Yuklab olish
4 Морева Н.А. Технологии профессионального образования  
5 Засобина Г.А., Корягина И.И., Воронова Т.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе. Учебное пособие  
6 Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English language teaching methodology 2015 Yuklab olish
     
     
  Qo'shimcha adabiyotlar  
1. Abdukarimov H. Dars tahlili va uning metodikasiri Yuklab olish
2. Agzamova D. English teaching methodology  Yuklab olish
3. Alimova K. Becoming a teacher Yuklab olish
4. O'.Hoshimov, I.Yoqubov. O'.Hoshimov, I.Yoqubov Yuklab olish
5. O'.Hoshimov, I.Yoqubov. O'rta maktablarda ingliz tili o'qitish metodikasi Yuklab olish
6. Jalolov J. Chet tili uqitish metodikasi. 2012 Yuklab olish
7. Kuchiboyev A. Xorijiy tillarga urgatishning kommunikativ metodi. 2010 Yuklab olish
8. Penny Ur. A. Course in language Teaching Yuklab olish
9. Sattarov T. Bulajak chet tili uqituvchisining uslubiy omilkorligi Yuklab olish
10. Shabanov J. Chet tilini uqitish metodikasi va zamonaviy texnologiyalar Yuklab olish
11. Tanner Rosie. Tasks for teacher education Yuklab olish
12. Woodward T. Planning lessons and courses Yuklab olish
13. Yoqubov I. Ingliz tili uqitish metodikasi maruzalar matni Yuklab olish
14. R.A.Zaripova. Chet tillar o'qitish metodikasidan qo'llanma Yuklab olish
15. Ю.Н.Абдуллаев, А.М.Бушуй. Краткая история развития методики обучения иностранным языкам: от постановки чтения к речевому общению Yuklab olish
16. Гез Н. Методика обучения иностранным языкам в средней школе учебник Yuklab olish
17. N.Nasrullaeva, Z.Vafaeva. Methodics of teaching foreign languages Yuklab olish
18. Пассов Е. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению Yuklab olish
19. Пассов Е. Основы методики обучения иностронным языкам Yuklab olish
20. Рогова Г. Методика обучения английскому языку Methods of teaching Yuklab olish
21. Шевченко М. Учебное пособие по методике преподования английск Yuklab olish
22. D.Ashurova. Text linguistics  Yuklab olish
23. Валгина Н. С. Теория текста  Yuklab olish
24. Тураева З. Лингвистика текста Yuklab olish
25. A.Abduazizov. English phonetics // Ingliz tili fonetikasi. Nazariy kurs Yuklab olish
26. Bakieva G. Stay in Touch  Yuklab olish
27.

G.Bakiyeva. Touch the future

Yuklab olish
28. Barclay M. keep in touch  Yuklab olish

29.

Friel M. get in touch  Yuklab olish
30. Galperin I. Stylistics  Yuklab olish
31. Арсеньева М. Введение в германскую филологию  Yuklab olish
32. Соколова M. Практическая фонетика английского языка  Yuklab olish
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

18.12.2021 | ko'rishlar soni: 2237