Yangi kitoblar

 

Obruyeva G.X. Frazeologiyaning dolzarb masalalari / Actual issues in Phraseology

Ushbu darslik magistratura mutaxassisligining 70111801 – Ingliz tili va adabiyoti (ingliz tili) 1-kurs talabalari uchun mo'ljallangan. Kitobning maqsadi ingliz va o'zbek frazeologik birliklari (PU) ni qiyosiy tahlil qilish, ularning vazifalarini belgilash, frazeologizmlarning har ikki tilda etimologik jihatlarini o'rganish, bu madaniyat va turmush tarzini tushunishga katta yordam berib, faqat o'z madaniyatiga xos xalqlarning frazeologik birliklardan foydalanadi. Kitob frazeologik birliklarning semantik va grammatik tavsifini o'rganadi. Bundan tashqari, frazeologiyaning asosiy mavzulari, ya'ni frazeologik birliklarning turlari va tasnifi, ularning ma'nolari, so'zma -so'z va majoziy ma'noli frazeologik birliklar. Ingliz va o‘zbek frazeologik birliklarining lingvomadaniy va tipologik xususiyatlari atroflicha qiyoslangan. Kitob o'z o'quvchilariga frazeologik ma'no tushunchasini yaxshilash orqali keng ilmiy imkoniyatlar yaratadi. Bu frazeologik birliklarning turli vaziyatlarda ishlatilishi va ularning lingvistik va madaniy jihatlarini tushuntiradi.

2023-11-11 11:40:34 | ko'rishlar soni: 183 | Yuklab olindi: 86-marta

Obruyeva G.X., Fayzulloeva Z.Z. Ingliz tili azariy aspektlari (Nazariy fonetika)

Ushbu o‘quv qo‘llanma og‘zaki va yozma nutqning nazariy asoslarini o‘rgatish, ingliz tilida fonetik birliklarni o‘rganish, so‘z va iboralarning talaffuz variantlarini Buyuk Britaniya va xorijda o‘rganish uchun mo‘ljallangan. Bundan tashqari, unda ingliz tilidagi unli va undoshlar shakllanishining asosiy tamoyillarini o‘rganish, tarixiy vaqtning turli davrlarida ingliz tilining fonetik tuzilishi haqida ilmiy-nazariy tushunchalar berish asoslari ko‘rsatilgan. “Ingliz tilining nazariy aspektlari” fanining o‘quv dasturi asosida ishlab chiqilgan.

2023-11-11 11:39:38 | ko'rishlar soni: 180 | Yuklab olindi: 69-marta

Daminova F.I. Folklorshunoslik /  Фольклористика  / Folklore

Xalq og'zaki ijodi  mavzusigagi o’quv qo'llanma, Samarqand davlat chet tillar instituti o‘qituvchisi Daminova F.I. tomonidan yaratilgan  va ikki bobdan iborat.  Birinchi bo‘limda xalq og‘zaki ijodining ertak, rivoyat, afsona, xalq qo‘shiq va raqslari kabi asosiy janrlari hamda ularning milliy o‘zlikni shakllantirishdagi rolini o‘rganuvchi ma’ruza materiallari kiritilgan.  Ikkinchi bo'limda amaliy mashg'ulotlar mavjud, bu yerda folklorning tarixi, ijtimoiy-madaniy konteksti, tadqiqot usullari va zamonaviy ahamiyati kabi turli asoslarni tahlil qilish tavsiya etiladi. O’quv qo'llanmada folkloristika mavzusidagi asosiy adabiyot ro'yxati va asosiy tushunchalar va terminlarning ta'riflari mavjud. Qo'llanma talabalar va turli xalqlarning madaniyati va an'analariga qiziqqan har bir kishi uchun mo'ljallangan.

2023-09-11 16:02:36 | ko'rishlar soni: 222 | Yuklab olindi: 95-marta

Tilovov Ozod Zairjonovich, Norbo‘tayev Shoxrux To‘ra o‘g‘li. Xitoy xalq respublikasi tarixi va geografiyasi / История и география китайской народной республики / History and geography of the people’s republic of China.

Ushbu o‘quv qo‘llanma Samarqand davlat chet tillar instituti 60230100- Filologiya va tillar o‘qitish (xitoy tili) bakalavr talabalariga mo‘ljallangan bo‘lib, “XXR tarixi va geografiyasi” fanining o‘quv dasturiga muvofiq ishlab chiqilgan.

This current tutorial is intended for bachelor students of the Samarkand State Institute of Foreign Languages 60230100- Philology and language teaching (Chinese language) and was developed in accordance to the curriculum of the subject “History and Geography of the People’s Republic of China”.

2023-09-11 16:02:36 | ko'rishlar soni: 373 | Yuklab olindi: 138-marta

Axmedov Sh.I., Alamov Sh.R., Temirov J.N. Yozma nutq amaliyoti / Written speech practice / Практика письменной речи

Mazkur o‘quv qo‘llanma Samarqand davlat chet tillar instituti 60230100- Filologiya va tillarni o‘qitish (arab tili) ta’lim yo‘nalishi bakalavr bosqichi talabalariga mo‘ljallangan bo‘lib, “Yozma nutq amaliyoti” fanining o‘quv dasturiga muvofiq ishlab chiqilgan. 

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата Самаркандского государственного института иностранных языков по специальности 60230100-Филология и преподавание языков (арабский язык) и входит в учебный план предмета «Практика письменной речи», разработанного в соответствии с данным пособием, ориентированным на формирование письменной речи. 

This manual is intended for undergraduate students of the Samarkand State Institute of Foreign Languages ​​60230100 - Philology and languages teaching (arabic language) and is included in the curriculum of the subject “Written speech practice” developed according to This manual focuses on the formation of writing skills in Arabic, including the use of stylistic sentences and phrases, types of conjunctions and endings, letters, resumes, essays on various topics, creative writing and covering a range of skills such as article writing. 

2023-05-27 10:33:20 | ko'rishlar soni: 494 | Yuklab olindi: 295-marta

Saidov Azamat Ismoilovich. Psixologiya / Психология / Psychology. Darslik  / Учебник / Textbook

Darslik 60230100 - Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz, nemis, fransuz, ispan, italyan tillari) yo‘nalishi talabalari uchun  “Psixologiya” fanidan foydalanish uchun tavsiya etiladi. Shuningdek, mazkur darslikdan ta’lim yo‘nalishlaridan akademik litsey, kasb-hunar maktablari va oliy o‘quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalarga va psixologiya fani o‘qituvchilari va shu sohaga qiziquvchilar ham foydalanishlari mumkin.

Учебник рекомендован к использованию по предмету “Психология” студентам направления 60230100 - Преподавание филологии и языков (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский). Также учебник доступен студентам, обучающимся в академических лицеях, профессиональных школах и высших учебных заведениях, а также преподавателям психологии и тем, кто интересуется этой областью.

Textbook 60230100 - recommended for use in the subject “Psychology” for students of Teaching philology and languages (English, German, French, Spanish, Italian). The textbook can also be used by students studying in academic lyceums, vocational schools and higher educational institutions and teachers of psychology and those interested in this field.

2023-05-27 10:19:22 | ko'rishlar soni: 337 | Yuklab olindi: 124-marta

Suvonova N.N. “Le  français”  / “Француз тили” / “Французский язык” / “French”

Mazkur  о‘quv  qо‘llanma CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Tillar boʻyicha Umumyevropa maʼlumot tizimi) talablari asosida yaratilgan  bо‘lib, u fransuz  tilini endigina  о‘rganayotgan  talabalar  uchun mо‘ljallangan.

Данное учебное пособие создано на основе требований системы CEFR (Common European framework of Reference for languages – общеевропейская модель языковых навыков) и предназначено для студентов, только начавших изучать французский язык.

This textbook is based on the requirements of the CEFR system (Common European Framework of Reference for languages – Common European model of language skills) and is intended for students learning French. 

2023-05-27 10:17:18 | ko'rishlar soni: 257 | Yuklab olindi: 103-marta

O‘quv adabiyoti nomi: Integrated language skills

Mualliflar: 

Boltaqulova Gulnoza Farruxovna,

Xoliqova Laylo Faxriddinovna,

Xolmurodova Dilnoza Xolmurodovna,

Nazarova Nurjahon Bahodirovnalar

2023-05-27 10:17:18 | ko'rishlar soni: 300 | Yuklab olindi: 134-marta

This textbook provides the necessary materials for simultaneous interpreters, develop the interpreter’s competencies by means of training materials and exercises which help them to acquire the skills required for simultaneous interpreting. Moreover, this training program offers training materials and recommended exercises for developing interpreter’s competencies in practical lessons, and self-training activities intended for simultaneous interpreters are carefully selected. Independent preparation of simultaneous interpreters includes not only printed literature, but also electronic, as well as audio and video resources, social networks, interviews and biographies of experienced simultaneous interpreters that are posted on the Internet.

“Advanced practicum for simultaneous interpreting” is recommended as a textbook on the discipline «Practical simultaneous interpreting» for master-students: 70230202 - Simultaneous Interpretation (English) and 70230201 - Comparative Linguistics and Linguistic Translation studies (English).

The textbook is a valuable resource for anyone interested in the development of modern methods of advanced training in simultaneous interpretation, and a reliable assistant for teachers, students and researchers in scientific work.

2023-03-11 10:36:23 | ko'rishlar soni: 423 | Yuklab olindi: 184-marta

Учебник «Информационные технологии в туризме» представляет собой всестороннее руководство для преподавателей и студентов высших учебных заведений, которые хотят расширить свои знания и навыки в области использования информационных технологий в туристской индустрии. В учебнике описываются основные понятия и термины, связанные с применением информационных технологий в туризме, а также рассматриваются основные технологии и системы, такие как: электронная коммерция, электронные платежные системы, системы бронирования и системы туристского офиса.

Рекомендуется в качестве учебника по дисциплине «Информационные технологии в туризме» для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 61010500 - Гидовое сопровождение и переводческая деятельность (английский язык) и охватывает все основные аспекты использования информационных технологий в туристской индустрии.

Учебник станет полезным помощником в подготовке студентов к работе в сфере туризма, а также для всех, кто интересуется развитием информационных технологий и их применением в туристской индустрии

2023-03-11 10:36:23 | ko'rishlar soni: 313 | Yuklab olindi: 146-marta