Yangi kitoblar

 

   Uslubiy qo'llanma universitetda nemis tilini ikkinchi til sifatida o'rganayotgan talabalarga mo'ljallangan bo'lib, uslubiy ko'rsatmada nemis tilining qisqacha fonetikasi, morfologiyada so'z turkumlariga to'xtalib, ot, sifat, son, ravish, olmosh, predlog, bog'lovchilar, qo'shma gap va ergash gap, qo'shma gaplar haqida qisqa ma'lumot berilgan. Shuningdek, ot va otlarning turlanish guruhlari, fe’l va fe’l zamonlari haqida alohida to'xtalib, ayrim otlarning turlanishi va fe'llarning zamonlarda tuslanishi haqida namunalar keltirilgan va tegishli mashqlar bilan mavzular mustahkamlangan.

  Uslubiy qo'llanmani tayyorlashda M.Vasilyeva, A.Gevelenglarning "Nemis tilining amaliy grammatikasi", T.Mirsoatovning "Nemis tili grammatikasi", E.Shendelsning "Nemis tili grammatikasi" kabi manbaalardan foydalanilgan.

2016-02-11 14:31:17 | ko'rishlar soni: 11008 | Yuklab olindi: 3575-marta

    Ushbu uslubiy tavsiyanoma xorijiy til o’qituvchilari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda asosan xorijiy tillarni o’rganishni SEFR talablari asosida baholash mezonlari xususida fikr yuritiladi. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida xorijiy tilni o’qitishga ixtisoslashgan amaliy va nazariy fanlar bo’yicha reyting tizimiga moslashgan nazorat shakllarining namunalari tavsiya etiladi.

   Mazkur tavsiyanoma O’zbekiston Resnublikasi Prezidentining "Chet tillarni o’rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi PQ-1875-son qarori (2012 yil 11 dekabr), Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiklangan "Asosiy o’rganichayotgan til" fani bo’yicha namunaviy o’quv dasturlari (2013 yil 28.08, 2012 yil 14.03), "Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to’g’risidagi NIZOM" (2009 i. 11.06), O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2005 yil 21 fevraldagi 34-son buyrug’i bilan tasdiqlangan "Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar, kurs loyihalari (ishlari) bo’yicha namunaviy nizom"ga hamda "Talabalar mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibi to’g’risida YO’RIQNOMA"ga (SamDChTI 2014 y. 5.07) asosan ishlab chiqilgan.

2016-02-11 13:59:54 | ko'rishlar soni: 2589 | Yuklab olindi: 1062-marta

Данное методическое пособие представляет собой сборник произведений для чтения на английском языке – узбекские рассказы, восточные легенды, тексты познавательного характера, анекдоты и стихотворения. После каждого текста представлены комментарий и перевод трудных слов и выражений, а также упражнения направленные на проверку понимания текста, отборку лексики и грамматических конструкций развитие устной речи. Пособие адресовано студентам 1 курса Самаркандского государственного института иностранных языков переводческого факультета, также учащимися лицеев, широкому кругу лиц, изучающих английский язык самостоятельно.

2015-06-22 09:30:46 | ko'rishlar soni: 2718 | Yuklab olindi: 1428-marta

This book discusses the main issues of modern lexicography, planning of lexicographic projects and some aspects of the organization of work. The aim of the book is to help young lexicographers acquire the knowledge and techniques for compiling dictionaries.

2015-06-22 09:27:48 | ko'rishlar soni: 2656 | Yuklab olindi: 1383-marta

Manual on lexicology of the English language. For the fourth year students. This manual includes the main themes of modern lexicology: word building, semantic changes, phraseology, borrowings semasiology, neology, lexicography. The material for seminars includes topics to be discussed, test questions and lexical units to be analyzed. Lexical units for the analysis were chosen mainly among neologisms. There is also a brief list of recommended literature.

2015-06-22 09:22:43 | ko'rishlar soni: 3017 | Yuklab olindi: 1647-marta

Преподаватели СамГИИЯ Касимова А.Н., и Насруллаева Т.С. составили учебно-методические пособие «Topics for developing speaking skills» - «Темы для развития разговорной и устной речи». Учебно-методическое пособие представляет собой сборник текстов для чтения познавательного характера с новейшими изобретениями нашего и прошлого веков. После каждого текста представлены комментарии и перевод трудных слов и выражений, а также упражнения, направленные на поверку понимания текста, отработку лексики и грамматических конструкций развитие устной речи. Пособие адресовано студентам 1, 2 курсов факультета теории и практики перевода Самаркандского государственного института иностранных языков, также учащимися лицеев, широкому кругу лиц, изучающих английский язык самостоятельно.

2015-06-01 10:56:31 | ko'rishlar soni: 2633 | Yuklab olindi: 1234-marta

Axborot-resurs markazida yangi adabiyot

Sh.Sirojiddinov va S.Umarovaning “O’zbek matnshunosligi qirralari” monografiyasi institut ARMga muallif tomonidan tuhfa qilindi.
Matnshunoslik – adabiyot, tilshunoslik, falsafa va tarix sohalariga birdek daxldor soha. 

Mazkur monografiyada o’zbek matnshunosligi va taraqqiyot bosqichlarida tajribadan o’tkazilgan tadqiq usullari va prinsiplari tahlil etilgan hamda bir sistemaga keltirilgan.
Monografiya sharqshunos va filolog muttaxassislar, milliy ilmiy-adabiy merosimiz tadqiqotlari, qo’lyozma manbaalar tadqiqi bilan qiziquvchi barcha kitobxonlarga mo’ljallangan.

2015-05-26 10:59:33 | ko'rishlar soni: 7766 | Yuklab olindi: 3129-marta

В соавторстве преподаватели кафедры общественных наук Самаркандского государственного института иностранных языков Муминова О.М. и Меликова М.Н. издали в 2х частях учено – методическое пособие по предмету логики.

2015-05-26 10:04:08 | ko'rishlar soni: 2693 | Yuklab olindi: 1412-marta

Zulfiya ijodidan
Mashxur o’zbek shoirasi Zulfiya o’z she’rlarida sevgi va vafodorlikni tarannum etadi. Zulfiyaning mazkur she’rlar to’plamida do’stlik, sevgi va ayriliq mavzulari ingliz tilida aks etgan.
Umid qilamizki ushbu she’riy to’plam sizni bee’tibor qoldirmaydi.

2015-05-26 10:00:03 | ko'rishlar soni: 2710 | Yuklab olindi: 1176-marta

В учебнике отражены современное состояние бухгалтерского учета на основе использования Закона «О бухгалтерском учете», Национальных стандартов бухгалтерского учета и других норма­тивных правовых документов. Материал изложен с учетом послед­них изменений в системе бухгалтерского учета.

Учебник предназначено для студентов, обучающихся по эконо­мическими специальностям.

2015-02-21 09:46:59 | ko'rishlar soni: 2554 | Yuklab olindi: 1218-marta