Bitiruv malakaviy ishlar

 

Umuman, gapdagi elementlarni sintaksemalarga ajratib tahlil qilish har bir elementning u yoki bu o‘rinda sintaktik qatlamdagi semantik maydonini aniqlashda namoyon bo‘ladi

2015-02-24 16:37:42 | ko'rishlar soni: 7610 | Yuklab olindi: 5987-marta

Tilda mavhum ma’no va mustaqil funksiyaga ega bo‘lgan, predmetlarni va ularning belgisini hamda predmetlar o‘rtasidagi sintaktik aloqalarni qisman ko‘rsatib kelgan so‘z turkumiga olmosh deyiladi.

2015-02-24 16:35:30 | ko'rishlar soni: 4774 | Yuklab olindi: 2111-marta

Артикли играют большую роль в английском языке. Казалось бы, без него не обходится ни одна газетная статья, ни одна публикация, ни один художественный роман. 

2015-02-24 16:33:31 | ko'rishlar soni: 3291 | Yuklab olindi: 1085-marta

In Middle English the development of each of the terri¬torial dialects depends on the historical conditions peculiar to every district. 

2015-02-24 16:31:50 | ko'rishlar soni: 3308 | Yuklab olindi: 1470-marta

Hozirgi vaqtda globallashuv va texnologik asrda kinofilmlar sanoatiga rejissorlar tomonidan katta e’tibor qaratilmoqda. Shu sababli, endilikda ma’lum xalqlarning madaniyati, urf-odatini yoyishda aynan shu sohaga qo‘l urilmoqda.

2015-02-24 16:30:27 | ko'rishlar soni: 6775 | Yuklab olindi: 5446-marta

Pragmatika tilshunoslikning bir tarmog‘i, aniqroq qilib aytganda, nutq birliklarining nutq jarayonida boshqa nolisoniy vositalar bilan birgalikda qo‘llanishini, uning samaradorligini o‘rganuvchi fan tarmog‘i, oqimidir. 

2015-02-24 16:29:13 | ko'rishlar soni: 12224 | Yuklab olindi: 4728-marta

Aniqlovchi ikkinchi darajali gap bo‘laklari o‘rtasida ajralib turadigan sintaktik birlik. U o‘z tuzilishi, turlari, o‘ziga xos xususiyatlari bilan farqlanadi.

2015-02-24 16:26:34 | ko'rishlar soni: 6905 | Yuklab olindi: 3137-marta

Ma’lumki, tarjima bevosita yoki bilvosita amalga oshiriladi. Hozirgi paytgacha qilingan tarjimalar, masalan, rus adabiyoti namoyondalarining asarlari bevosita, ingliz, nemis, fransuz yozuvchilarining  asarlari esa bilvosita (vosita til) rus tili orqali tarjima qilindi.

2015-02-24 16:25:12 | ko'rishlar soni: 7492 | Yuklab olindi: 4451-marta

Hozirgi davrda fransuz tilining barcha sathlari bo‘yicha qator ilmiy tadqiqot ishlari mavjud. Marfologiya va sintaksis grammatikaning o‘zaro bog‘langan ikki bo‘limi sanaladi.

2015-02-24 16:23:33 | ko'rishlar soni: 3395 | Yuklab olindi: 1424-marta

Элементарной единицей речи является речевой акт, который реально воплощается в речевой деятельности человека. Получение в речи человека конкретного лексического наполнения становится носителем конкретной информации, в то время, как словосочетания и предложения являются составными частями речевого акта.

2015-02-19 12:51:58 | ko'rishlar soni: 2145 | Yuklab olindi: 1011-marta