Bitiruv malakaviy ishlar

 

This diploma thesis describes general principles of paradigmatic function of sentences in English language on following problems:

  1. Present-day English syntax (especially such issues as syntax within phrases, syntax within clauses, syntax of sentences and the literary text-notes about dialogic and metatextual dimension);
  2. Some notes on the predicative use of nouns in English ( predicative nouns in present-day English and some notes on the extended modifier in English newspaper and scientific styles);
  3. On verb complementation in written English (the complementation of the English verb by non-finite verbal and non-verbal forms in written texts, the role of intonation as a delimiting factor is especially important for sentence and main types of syntactical verbal classification).
2019-04-24 14:51:54 | ko'rishlar soni: 1167 | Yuklab olindi: 521-marta

In today's competitive world, a broad knowledge is needed to succeed in any field, especially in learning languages. Nowadays greater parts of people are trying to learn languages because it is the key of our success. While learning the language we come across some skills such as Reading, Writing, Speaking, Listening and every skill has its own difficulties. It is an obvious fact that interactive method is one of the deeply investigated fields of Methodology. Thus, most of the students think that interactive methods are interesting and enjoyable to use in the teaching and learning process. Students who do are keen on learning languages struggle with various skills comprehension and they need to be provided with ways to do well in acquiring a language. In order to achieve perfectness in language acquisition strategies and methods play an essential role. Majority of teachers pay great attention to improve students language skills in order to avoid various academic problems. They try to create useful strategies to get students' attention.

2019-03-09 12:20:29 | ko'rishlar soni: 1702 | Yuklab olindi: 749-marta

Актуальность исследования объясняется тем, что такая сложная и многоаспектная единица речевого этикета, как обращение, несмотря на то, что считается достаточно хорошо изученной, не является  постоянной  и изменяется   в   зависимости   от   тех   исторических   процессов, которые претерпевает то или иное общество.

Речевой этикет отличается несомненной национально-культурной спецификой, связанной с обычаями, нравами, эстетическими вкусами народов. Анализ одной из единиц речевого этикета - обращения в русском речевом поведении на фоне корейской речевой культуры, более консервативной и устойчивой, помогает лучше осознать те сложные процессы, которые происходят сейчас в речевом поведении народов.

Анализ современных работ по исследованию функционально-стилистических особенностей обращения показывает, что в' наименьшей степени остается изученной проблема выбора рбращения той или иной социальной группой коммуникантов.

2019-01-29 14:50:41 | ko'rishlar soni: 1178 | Yuklab olindi: 458-marta

Предметом исследования являются жанровое своеобразие «фиабы» на примере сказок Джанни Родари, Джамбаттиста Базиле, Карло Коллоди и др.

Объектом исследования эмоциональная выразительность и стилистическая окраска итальянских слов в традициях народных сказок.

2018-12-13 10:55:09 | ko'rishlar soni: 1173 | Yuklab olindi: 429-marta

 Mazkur bitiruv malakaviy ishi zamonaviy ingliz tilini o‘rta maktab o‘quvchilariga tilni o‘rgatishga qaratilganligi bilan alohida ajralib turadi. Shuningdek, bitiruvchi o‘z bitiruv malakaviy ishida ingliz tilini o‘quvchi va talabalarga til o‘qitishning bir qancha samarali yo‘llarining o‘rni haqida fikr va mulohazalarni keltirib o‘tgan.

Ushbu bitiruv malakaviy ish ketma-ket izchillik asosida tuzilgan rejaga asoslangan holda yozilgan. Asosiy qismda esa ingliz tilini o‘rta maktab, akademik litsey va kasb-hunar kollej o‘quvchilariga tilni o‘rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib, darsni samarali tashkil etish, ularga nutq faoliyati turlari bo‘yicha ko‘nikma va malakalarni shakllantirishda, til materiallarini yanada oson va sodda qilib tushuntirish yo‘llari to‘g‘risida fikrlar keltirilgan. Shuningdek, dars jarayonini o‘quvchilarga qiziqarli o‘tishi maqsadida guruh va juft bo‘lib ishlash usullari, turli ko‘rinishdagi o‘yinlar, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini tekshirish va o‘quvchi-talabalarni dasrdagi ishtirokiga ko‘ra rag‘batlantirish haqida ma’lumotlar keltirilgan.

2018-11-08 16:37:10 | ko'rishlar soni: 1328 | Yuklab olindi: 510-marta

Tadqiqot ishining maqsadi sintaktik stilistik vositalarni qiyosiy jihatdan mukammal o‘rganish va badiiy matn tarkibida tutgan o‘rnini belgilab olishdan iborat. Ishning maqsadiga uzviy bog‘liq holda tadqiqot jarayonida quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko‘zda tutilgan:

1.Sintaktik stilistik vositalarning umumiy xususiyatlarini tahlil qilish;

2.Sintaktik stilistik vositalarni qiyosiy jihatdan ingliz va o‘zbek tillari doirasida o‘rganib chiqish;

3.Badiiy matn tarkibida sintaktik ifoda vositalari va stilistik vositalarning tutgan o‘rnini nazariy jihatdan tahlil etish;

4.Ingliz va o‘zbek tillari kesimida badiiy matn tarkibida qo‘llanilgan sintaktik stilistik vositalarning kommunikativ funksiyalarini izchil tarzda o‘rganish.

2018-11-08 16:21:52 | ko'rishlar soni: 2684 | Yuklab olindi: 715-marta

Mavzuning dolzarbligi. Malumki, an'anaviy gramatikada sintaktik aloqa sintaktik munosabat atamasi asosida talqin qilinadi. Sintaktik aloqa haqida gapirganda moslashuv, bitishuv va boshqaruvlar tushunilsa, sintaktik munosabatlar esa attributiv, obekt, hoi munosabatlari asosida ifodalanadi. Ammo maskur sintaktik aloqalar asosan gap qurilishini sintaktik tahlil qilishda emas, balki birikmalar talqinida tahlil qilishda ko'zga tashlanadi.

2018-05-11 10:47:01 | ko'rishlar soni: 3813 | Yuklab olindi: 2003-marta

  Ishning maqsad va vazifalari. Bitiruv malakaviy ishimizni maqsadi xitoy, ingliz va o’zbek tillaridagi miqdor so’zlarning tuzilishi jihatidan tahlilini ko’rib chiqish, tasniflash, ularning o’ziga xos xususiyatlarini yoritib berish va tilni, tilning o’ziga xosligini ta'minlashdagi ahamiyatini ko’rsatib berishdir. Shuningdek, xitoy, ingliz va tillarida miqdor so’zlarni kengroq yoritib berish va o’zbek tili bilan solishtirgan holda ular o’rtasidagi o’xshashlik va farqlarni ko’rsatib berishdir.

2018-01-20 16:40:11 | ko'rishlar soni: 1537 | Yuklab olindi: 676-marta

   Bitiruv malakaviy ishining maqsadi-  ingliz tilida intensivlikning ifodalanishi va intensivlik o’zbek tilida qanday ifodalanadi. Ingliz va o’zbek tillarida intensivlikni ifodalovchi fe'llar o’rtasidagi o’xshashliklar va noo’xshashliklar o’zaro qiyoslash asosida topishdan iborat.

2018-01-20 16:26:51 | ko'rishlar soni: 1594 | Yuklab olindi: 771-marta

Bo`lishsiz gaplar yuqori chastotali til bo`lsada xitoy tilidan ham mustasno emas 

2015-05-21 11:24:11 | ko'rishlar soni: 2622 | Yuklab olindi: 1344-marta