Bitiruv malakaviy ishlar

 

К первой группе относятся собственные междометия («interiezioni proprie»), их называют также первичными междометиями («interiezioni primarie») или простыми («interiezioni semplici»).  

2015-02-24 17:26:44 | ko'rishlar soni: 1968 | Yuklab olindi: 839-marta

Italiyan tilining kelib chiqishi bevosita lotin tili bilan bog‘liq. Lotin tili evolyutsiasining  buzilmaganligi  italian tilining paydo bo‘lishiga olib keldi. 

2015-02-24 17:26:19 | ko'rishlar soni: 3966 | Yuklab olindi: 2768-marta

Yаratilayotgan o‘quv qo‘llanmaning roli o‘zbek talabalariga o‘zbek tilida italyan tili  morfologiyasini tushuntirib, grammatikani yaxshi o‘zlashtirishlari uchun juda katta sanaladi.Buning asosiy sababi morfologiya orqali tilni tez va aniq, to‘g‘ri  grammatik qoidalar orqali o‘rgatish mumkinligidandir. 

2015-02-24 17:25:29 | ko'rishlar soni: 4059 | Yuklab olindi: 2911-marta

Zaruriyat modalligi predikativ modallikning bir turini o‘zida namoish qilib, so‘zlovchining modal munosabatini aks ettiradi va predikat bilan predmet o‘rtasidagi o‘zaro uzviy bog‘liqlik mavjudligini ifodalaydi. 

2015-02-24 17:24:38 | ko'rishlar soni: 4616 | Yuklab olindi: 3450-marta

Fransuz tilida fe’llarning shaxslarda tuslanmaydigan shakllari ( les forme non personnelles du verbe)barcha grammatika qo‘llanmalarida rasman uch guruhga bo‘lib o‘rganiladi 

2015-02-24 17:23:59 | ko'rishlar soni: 3872 | Yuklab olindi: 2541-marta

Frazeologiyaning hozirgi holati insonning bilish faoliyatini rivojlantirishdagi FBlarning genetik manbalarini qidirish bilan tavsiflanadi. 

2015-02-24 17:23:23 | ko'rishlar soni: 4966 | Yuklab olindi: 2998-marta

Jargonning kelib chiqish tarixi borasida turli xil qarashlar mavjud.  Bu qarashlar orasida ba’zan izchil qarama-qarshiliklar ham ko‘zga tashlanadi. 

2015-02-24 17:23:00 | ko'rishlar soni: 8698 | Yuklab olindi: 7372-marta

Hozirgi zamon nemis tilida (uning ohzaki ko‘rinishida ham) bog‘langan qo‘shma gaplar o‘ziga muvofiq, muhim o‘rinni egallamoqda va shu sababdan ham qo‘shma gapning bu turi alohida tekshirish ob’ekti sifatida o‘rganilishi shart.

2015-02-24 16:45:02 | ko'rishlar soni: 3574 | Yuklab olindi: 1492-marta

Фразеологические обороты привлекают внимание исследователей на протяжении многих лет. Под различными названиями (речения, крылатые слова, афоризмы, пословицы и поговорки, идиомы, выражения,  обороты речи и т.д.)  

2015-02-24 16:42:32 | ko'rishlar soni: 2675 | Yuklab olindi: 1557-marta

Har qanday tilning lug‘at boyligi faqat yangi so‘zlar yasalishigagina emas, balki balki iboralar, turg‘un so‘z birikmalari hisobiga ham son jihatidan, ham sifat jihatidan boyib boradi. Tidagi ana shunday turg‘un birikmalr bilan “dunyosi” bilan shug‘ullanuvchi fan frazeologiya fanidir.

2015-02-24 16:40:27 | ko'rishlar soni: 5535 | Yuklab olindi: 2047-marta