Muallif: Turobov A.M.

Chop etilgan yil: 2022

Nashriyot: SamDCHTI nashri

Chop etilgan shahar: Samarqand

Turobov A.M. Tilshunoslik nazariyasi. Darslik

Туробов А.М. Тилшунослик назарияси. Дарслик

Universitetlarning 5120100 – filologiya va tillarni o‘qitish bakalavriat ta’lim yo‘nalishi 1-kurs talabalariga mo‘ljallangan mazkur darslikda tilshunoslik nazariyasi fani, tilning ijtimoiy tabiati, til va tafakkur masalalari, til taraqqiyoti, dunyo tillari bo‘yicha taniqli tilshunos olimlarimizning fikr-mulohazalari talqin etilib, sanab o‘tilgan masalalar xususida talabalarga ilmiy-nazariy tushunchalar beriladi. Darslik baklavriat yo‘nalishidagi talabalar hamda tilshunoslikning nazariy masalalari bilan qiziquvchilarga mo‘ljallangan.

Учебник для студентов первого курса 5120100 – “Филология и преподавание языка” вузов посвящен предмету теории языкознания, социальной природе языка, языку и сознании, языку развития языка, интерпретация выдающихся лингвистов мира, и теоретические концепции даны студентам в вышеупомянутых проблемах. Учебник предназначен для студентов, обучающихся на бакалавриате и интересующимися теоретическими вопросами языкознания.

Textbook for first-year students in direction of 5120100 – “Philology and language teaching” of universities is devoted to the subject of the theory of linguistics, the social nature of language, language and mentalitu, language development, interpretation of outstanding world linguists and theoretical concepts given to students in the above issucs. The curriculum is designed for students who are interested in and theoretical issues of linguistics.

2022-02-08 11:17:53 | ko'rishlar soni: 33016 | Yuklab olindi: 32621-marta