Darsliklar

 

The English language text book is created according to the new educational standards and program of the British Council for teachers of higher educational institutions.

The text book covers all kinds of activities directed on improvement of oral and written speech, namely (Reading, Vocabulary, Writing, Listening, Speaking, Integrated Skills). The text book consists of practical material, based on modern pedagogical technologies and methods, the list of the used literature etc. "Student's Book" is recommended for the 3-4 year students of the English language bias.

2020-12-10 11:04:42 | ko'rishlar soni: 478 | Yuklab olindi: 208-marta

Mazkur darslikda respublikamizda milliy g‘oya tarixi va nazariyasi bilan bog‘liq jarayonlar, milliy g‘oyaning tarixiy taraqqiyoti, uning konsepsiya sifatida vujudga kelish xususiyatlari yoritilgan. Unda milliy g‘oyaning mafkuraviy mohiyati, insonning erkinliklari, siyosiy institutlarning o‘ziga xos xususiyatlari va milliy g‘oya tamoyillarining jamiyatdagi ahamiyati ochib berilgan. Darslikda milliy g‘oya tarixi va nazariyasining nazariy asoslari va rivojlanish mexanizmlari yoritilgan bo‘lib, u 5111600 - “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” bakalavriat ta’lim yo‘nalishining “Milliy g‘oya tarixi va nazariyasi” fanidan darslik sifatida tavsiya etiladi.

2020-12-10 10:41:23 | ko'rishlar soni: 8292 | Yuklab olindi: 7263-marta

Настоящее издание представляет собой комплексное исследо­вание узбекской художественной прозы XX века с позиций лингво-культурологии, когнитивной лингвистики и «когниции смысла». На богатом иллюстративном материале рассматриваются мно­гоуровневые лингвокультурные этноконцепты (махалля, хашар, хлопок, плов, лепешка) и их репрезентация в разных кон текстах. Описываются важные аспекты взаимодействия язык.) и культу­ры, поведенческие и речевые ритуалы представителей различных лингвокультурных сообществ. Многократное обращение к рома­нам одних и тех же авторов позволяет увидеть копцептосферу их произведений, которая рассматривается как индивидуально-авторская концепция мира. А все вместе - узбекский культурный сценарий, в котором нашли отражение многогранности культуры нашей родины, самобытность народа с одной стороны, и творче­ское концептуализированное мышление человека XX века - нача­ла третьего тысячелетия, с другой стороны. «Узбекский культур­ный сценарий» раскрывает основные понятия когнитивной лин­гвистики, помогает сориентироваться в многообразии и богатстве культуры Узбекистана читателю-инофону.

2020-12-09 15:29:47 | ko'rishlar soni: 365 | Yuklab olindi: 157-marta

Mazkur monografiya tilshunoslik fanining semantika sohasiga oid muammolar tadqiqiga bag`ishlangan. Tadqiqotda asosiy e’tibor zamonaviy tilshunoslikda keng tarqalayotgan tahlil usullari, nazariy g`oyalarning lisoniy birliklar ma’no strukturasini yaratuvchi mexanizmlarning harakat shaklini tadqiq qilishga oid masalalar muhokamasiga qaratilgan. Generativ va kognitiv semantikaga doir nazariy qarashlar hamda tahlil amallariga oid ma’lumotlar o`zbek kitobxonlari e’tiboriga ilk bor etkazilmoqda. Ushbu tadqiqot ma’no hodisasining umumiy nazariyasini yaratish borasidagi urinishning dastlabki namunalaridandir.

2020-12-09 13:55:21 | ko'rishlar soni: 982 | Yuklab olindi: 523-marta

The Coursebook «English Language Teaching Methodology» is intended to develop professional competence of the English department students. It consists of three parts dedicated to 1) theory and history of foreign   language   teaching,   2)   teaching   communicative   skills   and 3) organization of teaching process.

Darslik ingliz tili fakultetlari talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga mo'ljallangan. U uch qismdan iborat:  1) chet tillarni o'qitish qisqacha tarixi va nazariyasi, 2) nutq malakalarini o'rgatish va 3) o'quv jarayonini tashkil etish.

2020-12-07 11:20:53 | ko'rishlar soni: 1262 | Yuklab olindi: 764-marta

Ushbu darslik aruz ilmining qonun-qoidalari, tarkibiy qismlari, aruz bahrlari va aruz doiralari hamda Movarounnahrlik olimlarning aruzga doir asarlari haqidagi ma`lumotlarni o 'z ichiga qamrab olgan. Mazkur darslik "Arab filologiyasi" va "Mumtoz filologiya " mutaxassisligi bo'yicha bakalavr ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga mo’ljallangan.

2020-07-02 10:58:30 | ko'rishlar soni: 2111 | Yuklab olindi: 1371-marta

Mazkur darslik bakalavriatura va magistratura talabalariga hozirgi zamon ingliz tili morfologiyasi va sintaksisining eng muhim masalalarini etakchi tamoyillar va metodlarni qo‘llash yo‘li bilan tahlil qilishga, o‘rgatishga bag`ishlangan. Alohida e’tibor grammatik hodisalarni eng so‘nggi metodlaridan foydalanilgan holda tasvirlash masalasiga qaratilgan. Darslik OTMlar ingliz filologiyasi yo‘nalishi, bakalavriatura, magistratura bosqichi talabalari uchun mo‘ljallangan.

The present textbook is aimed at analyzing the English morphology and syntax using the leading principles and methods of present day linguistics. A special attention is paid to the systemic description of grammatical structures and phenomena applying the latest methods of investigation. The course book is recommended for the Bachelor`s and Master`s Degree students of the Universities which train English language teachers.

2020-01-28 17:29:04 | ko'rishlar soni: 614 | Yuklab olindi: 297-marta

"Onlayn jurnalistika" darsligi (Ta’lim sohasi: 220 000 -Jurnalistika va axborot; Ta’lim yo‘nalishi: 5220100-Jurnalistika (xalqaro jurnalistika) oliy ta’lim muassasalarining jurnalistika fakultetlarining talabalari, ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritayotgan jurnalistlarga mo‘ljallangan bo‘lib, unda jahonda va O‘zbekistonda internet rivoji, onlayn jurnalistikada axborot xavfsizligini ta’minlash masalalari, jurnalistlar faoliyatini samaradorligini oshirishda internetning o‘rni va roli, ma’lumotlar jurnalistikasi va multimediaviy material tayyorlash usullari, "fuqarolar jurnalistikasi" va ijtimoiy tarmoqlarda tahririyat sahifasini ochish, ijtimoiy tarmoqlarning jurnalistlar uchun imkoniyatlari, blog yuritish qoidalari, internetda faoliyat yuritishning axloqiy tamoyillari xususida ma’lumot beriladi.

2019-12-25 10:57:47 | ko'rishlar soni: 1355 | Yuklab olindi: 482-marta

O‘zbekiston xalqi:

inson huquqlariga va davlat suvereniteti g‘oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e’lon qilib,

hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas’uliyatini anglagan holda,

o‘zbek davlatchiligi rivojining tarixiy tajribasiga tayanib,

demokratiya va ijtimoiy adolatga sadoqatini namoyon qilib,

xalqaro huquqning umum e’tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olgan holda,

respublika fuqarolarining munosib hayot kechirishlarini ta’minlashga intilib,

insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishni ko‘zlab,

fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta’minlash maqsadida,

o‘zining muxtor vakillari siymosida O`zbekiston Respublikasining mazkur Konstitutsiyasini qabul qiladi.

 
2019-08-01 12:01:20 | ko'rishlar soni: 614 | Yuklab olindi: 279-marta

Ushbu darslik 5120100 -Filologiya va tillarni o'qitish (xitoy tili), 5120700 - Jahon siyosati (Xitoy Xalq Respublikasi), 5231000 - Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (Xitoy Xalq Respublikasi) yo'nalishlari bo'yicha ta'lim oluvchi talabalar uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga mazkur kitob xitoy tilini mahsus kurslarda va mustaqil ravishda o'rganuvchilar uchun ham qimmatli manba bo`lishi mumkin.

Har bir darsda mavzular bo'yicha suhbat, yangi so'zlar, grammatik izohlar, so'z va so'z iboralarini mustahkamlashga qaratilgan bir qancha mashqlar berilgan.

2019-06-14 14:40:36 | ko'rishlar soni: 935 | Yuklab olindi: 472-marta