O'quv qo'llanmalar

 

XIX asr –iqtisod va texnika, aniq fanlar va badiiy adabiyot, musiqa va tasviriy san`at jadal rivojlangan davr. Industrial sivilizatsiya qaror topgan bu asr yuksak taraqqiyot asri, shu bilan birga noxush voqealar – qo`zg`olonlar, urushlar va inqiloblar ham asri bu ijtimoiy ziddiyatlarning keskinlashuvi, jamiyatdagi mavqelarning qayta taqsimlanishi, yangi tamaddunga qadam qo`ygan xalqlarda yangicha qadriyatlar va axloq me`yorlarining shakllanishi davridir.

Bu kapitalizmdan uning yangi bosqichi – imperializmga o`tish davri. Tarixiy davr sifatida XIX asr jamiyat taraqqiyotida yangi bosqichni boshlab bergan Buyuk fransuz inqilobidan boshlanadi va juda kata ijtimoiy fojia – Birinchi jahon urushi bilan yakunlanadi.

2019-09-18 10:10:07 | ko'rishlar soni: 62 | Yuklab olindi: 35-marta

Hozirgi zamon sivilizatsiyasining shakllanish jarayoniga Buyuk geografik kashfiyotlar katta turtki bo‘ldi. Natijada dunyoviy fan va madaniyat rivojlandi, insonning sha’ni, qadr-qimmati tushunchalari keng omma orasida qaror topdi, shaxsning tashabbuskorligi va tadbirkorligi singari xususiyatlariga keng yo`l ochildi, kishilarning dunyoqarashi va hayotida keskin o‘zgarishlar yuz berdi. Bu davr jahon sivilizatsiyasining tezkor taraqqiyot davri bo‘lib, keyinchalik industrial sivilizatsiya nomini oldi.

O‘quv qo‘llanmada jahon tarixining yangi davrini hozirgi zamon sivilizatsiyasining shakllanish tarixi sifatida yoritishga harakat qilingan.

2019-08-01 10:27:43 | ko'rishlar soni: 95 | Yuklab olindi: 53-marta

Mazkur o'quv qo'llanma umumiy psixologiya faniga bag'ishlangan bo'lib, oliy o'quv yurtlarining psixologiya dasturida ko'zda tutilgan talablarga moslab tuzilgan.

Kitobda jahon psixologiyasida qo'lga kiritilgan so'nggi ilmiy-nazariy ma'lumotlar, ilmiy izlanishlar, xorijiy psixolog olimlaming qarashlari va nazariyalaridan milliy mentalitetimizga implementatsiya qilingan holda keng foydalanildi.

O'quv qo'llanmada psixologiyaga kirish, shaxs to'g'risida tushuncha, uning tuzilmasi, nazariyalari, asosiy metodlari, bilish jarayonlari, shaxs ehtiyojlari, motivatsiyasi, emotsiyasi (hissiyoti), xarakteri, irodasi, qobiliyati, temperamenti hamda ularning jahon psixologiyasi fanida o'rganilishi masalalari o'z ifodasini topgan.

2019-04-24 15:34:26 | ko'rishlar soni: 289 | Yuklab olindi: 153-marta

Bu darsliklar, o'quv qo'llanmalar nashr etilgandan buyon yana bir necha zalvorli yillar o'tganini va bu yillar ichida eng yangi tarix yanada to'yinganini ta'kidlash lozim. Bu tarix jarayonlarini xolisona yoritmoq va bundan yosh avlodni bahramand etmoq ushbu o'quv qo'llanmaning yaratilishiga turtki bo'ldi.

Oliy va o 'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi metodik markazi xulosasi hamda Oliy va o'rta ta`lim vazirligi qoshidagi "Gumanitar fanlar ta'lim yo'nalishi" bo'yicha o'quv-uslubiy komissiyasi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.

2019-03-12 11:41:47 | ko'rishlar soni: 759 | Yuklab olindi: 494-marta

Учебное пособие «Арабский язык» состоит из 42 уроков, включающих в себя более 200 различного вида упражнений, 10 текстов и диалогов по разнообразным темам, охватывающим активную лексику современного разговорного языка.

Целью настоящего пособия является ознакомление с основными требованиями нормативной грамматики арабского языка и развитие практического овладения разговорными языками Машрика.

 

2019-02-05 13:00:53 | ko'rishlar soni: 267 | Yuklab olindi: 60-marta

Kitobda islom dinining tinchlikparvarlik, bagrikenglik mohiyati, diniy mutaassiblik, ekstremizm hamda terrorizmning salbiy jihatlari keng qamrovli ma’lumotlar va dalillar asosida yoritilgan. Shuningdek, sof islomiy tushunchalarning sog`lom va ma’rifiy mazmunlari hamda bugungi kunda faoliyat yuritayotgan diniy-ekstremistik harakatlar tomonidan islom asoslarining g`arazli maqsadlarda buzib talqin qilinishi muqaddas dinimiz mohiyatiga butkul zid ekani Qur’oni karim oyatlari, hadislar, mashhur ulamolarning fikrlariga tayangan holda ochib berilgan.

2018-11-05 15:33:09 | ko'rishlar soni: 516 | Yuklab olindi: 163-marta

Ushbu kitobda XIV-XV yuzyilliklarda bitilgan turkiy yorliqlar diplomatikasi, ularning matn komponentlari va tuzilishi masalalariga e’tibor qaratiladi.

Kitob tarixchilar, filologlar va ayni yo‘nalishda o‘qiyotgan talabalarga mo‘ljallangan.

Monografiya F-1-136 “Ilk va o‘rta asrlarda yaratilgan turkiy hujjatlarning o‘zbek davlatchiligi tarixidagi o‘rni (diplomatika, sfragistika, paleografiya va matn interpretatsiyasi masalalari)” mavzuidagi ilmiy tadqiqot granti doirasida yozildi.

2018-08-09 15:48:22 | ko'rishlar soni: 364 | Yuklab olindi: 78-marta

Ushbu kitobda o`quvchi Buyuk Britaniya va AQSHning tarixi, madaniyati, geografik tuzilishi, davlat tizimi, ta`lim tizimi va boshqa ma`lumotlarga ega bo`ladi. Qo`llanmada berilgan mashqlarni bajarish orqali o`z bilimlarini sinab ko`rishlari mumkin.

В настоящем учебном пособии читатель может ознакомиться с историей, культурой, географическим расположением, государственным строем, системой образования Великобритании и США. Выполнения упражнений, можно проверить свои знания по темам, представленных в данной книге.

A reader of the book is acquainted with the History, Geography, Culture, State System, Educational System and other information about Great Britain and USA. In order to check up knowledge about the texts a reader may do exercises given in this book.

2018-07-02 14:52:06 | ko'rishlar soni: 360 | Yuklab olindi: 106-marta

Qo‘llanmada bugungi kunda dunyoda keng tarqalgan va musulmon jamiyatlarini ham chetlab o‘tmayotgan diniylik va dunyoviylik o‘rtasidagi mutanosiblik, imon va kufr tushunchalarining talqini, islom va san’at, «ommaviy madaniyat», tariqatchilik borasidagi mulohazalar, ijtimoiy odoblar va ijtimoiy tarmoqlardan to‘g‘ri foydalanish yo‘l-yo‘riqlari, shuningdek, islomda iqtisodiy jarayonlar kabi masalalarga Qur’oni karim, hadisi shariflar va islom olamida e’tirof etilgan zabardast olimlarning ijtihod va fatvolariga tayanilgan holda to‘xtalib o‘tilgan.

Toshkent islom universiteti Islomshunoslik ilmiy-tadqiqot markazi xodimlari tomonidan «Jaholatga qarshi ma’rifat» turkumida tayyorlangan mazkur qo‘llanma keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

2018-05-30 11:12:14 | ko'rishlar soni: 417 | Yuklab olindi: 110-marta

Ushbu qo’llanmada Yaqin, O’rta va Uzoq Sharq mamlakatlari: Misr, Ossuriya, Bobil, Eron, Turkiya, Movarounnahr, Shimoliy Hindiston, Pokiston, Xitoy va Yaponiyaning qadimgi va o’rta asrlardagi, shuningdek, zamonaviy bog’-park san’ati keng bayon etilgan, O’rta Osiyoning Amir Temur va temuriylar davri bog’-saroylari Shimoliy Hindistondagi Bobur va boburiylar davri bog’-parklari bilan qiyoslangan. «Chorbog’» uslubidagi O’rta Sharq mamlakatlari va O’rta Osiyo bog’lariga keng tavsif berilgan.

Qo’llanmada asosiy e’tibor temuriylar davri bog’-park san’atining muhim yodgorliklari tahliliga qaratilgan bo’lib, uning mintaqaviy bog’-park san’ati «maktablariga» ta’siri, bu sohadagi turg’un qadriyatlar va barqaror yo’nalishlar aniqlanib, maktablarning o’xshashlik va farq qiluvchi tomonlari ochib berilgan.

Mualliflar o’z fikrlari orqali mo’jizakor bog’-park san’atining badiiy ifodalanish jarayoni va tadrijiy rivojlanishi haqidagi taassurotlarini keng yoritib berishga harakat qilganlar. Ular mazkur masalalarni to’liq izohlashga emas, balki arxitektura dunyosining murakkab ochiq yashil muhitlari, landshaft arxitekturasining bog’-park san’ati obyektlarini hayotiy jonli misollar va rangli rasmlarda yoritib berganlar.

Qo'llanma «Arxitektura», «Qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish» va «Landshaftlar arxitekturasi» ta’lim yo’nalishlari bo’yicha tahsil oluvchi bakalavr va magistrantlar, yosh olimlar, loyihachi arxitektorlar hamda bog’-park san’ati tarixiga qiziquvchi keng kitobxonlar ommasiga mo’ljallangan.

2018-05-01 15:15:04 | ko'rishlar soni: 882 | Yuklab olindi: 376-marta