Magistrlik dissertatsiyalari

 

Целью данной работы является сопоставительный анализ произ-водных имен существительных с суффиксами – ness и – ity по структуре и семантике: – ness – исконно германский суффикс, а – ity – романский. 

2015-02-24 16:18:37 | ko'rishlar soni: 2291 | Yuklab olindi: 1056-marta

The earliest research questioning the value of grammar teaching found that it was simply a waste of time in the sense that most children could not apply any of the categories even after many years of teaching. 

2015-02-24 16:16:58 | ko'rishlar soni: 2729 | Yuklab olindi: 1477-marta

Teaching   English  as  a  foreign  language  has  long  determined  changes in  pedagogical  methods  and  continues  to  do  so.  An English teacher is not the only way for the students to get their knowledge.

2015-02-24 16:14:40 | ko'rishlar soni: 2877 | Yuklab olindi: 1337-marta

Shekspir tarjimonlar uchun asarlarini tarjima qilish qiyin bo’lgan ijodkorlar safiga kiradi. U asarlarida qo’llagan leksik birliklar nuqtai nazaridan (29.066 so’z), dunyoda birinchi o’rinlardan birini egallaydi

2015-02-24 16:09:20 | ko'rishlar soni: 9240 | Yuklab olindi: 7859-marta

Sinonimlardan tilda nutqning ravon va ta’sirchanligi, fikrning aniq ifodalanishini ta’minlovchi vosita sifatida foydalaniladi.  Ular asosan ikki ko’rinishda namoyon bo’ladi: leksik va grammatik sinonimlar.

2015-02-19 12:29:50 | ko'rishlar soni: 2837 | Yuklab olindi: 1576-marta

Tilning tadqiqot obyekti sifatida o’rganilishi yangilik emas. U fan va falsafa doirasida  alohida-alohida tadqiqot obyekti sifatida o’rganilgan. Ammo uni fan falsafasi  nuqtai nazaridan tekshirish tildagi yangi konsepsiyalar natijasidagi o’zgarishlarni aniqlashga yordam beradi. 

2015-02-19 12:29:03 | ko'rishlar soni: 3589 | Yuklab olindi: 1741-marta

Tilshunoslikda so’zning formal tarkibini tashkil etuvchi komponentlar maxsus termin, ya’ni «morfema» termini bilan yuritilishi, so’z yasalishining morfologik hodisalar bilan yanada zichroq bog’lanishini ta’minladi.

2015-02-19 12:27:57 | ko'rishlar soni: 3809 | Yuklab olindi: 2240-marta

Ma’lumki, tilning leksik qatlami asosiy birlik sifatida juda boy bo’lib, uning bir qismi nofaol, ya’ni qo’llanilishi chegaralangan so’zlardan iborat. 

2015-02-19 12:26:24 | ko'rishlar soni: 5220 | Yuklab olindi: 3668-marta

Psycholinguistics also helps us to study how human beings comprehend language. 

2015-02-19 12:24:24 | ko'rishlar soni: 3308 | Yuklab olindi: 2098-marta

Preparing the lessons regularly and adequately makes a teacher confident in the classroom. It sets our mind at ease and makes us realize the main aim of the lesson. 

2015-02-19 12:22:35 | ko'rishlar soni: 2646 | Yuklab olindi: 1431-marta