Magistrlik dissertatsiyalari

 

Существенные различия наблюдаются в ГСС при употреблении словосочетаний N of N, N in N в сочетании с глаголом. Это есть результат реализации не одной, а нескольких валентностей стержневого или зависимого компонента.

2015-02-27 18:00:57 | ko'rishlar soni: 2174 | Yuklab olindi: 1029-marta

Под изучением поверхностной структуры двухъядерных безглагольных предложений мы понимаем установление компонентного состава предложений, выявление синтаксических признаков этих компонентов и способов их морфологического выражения. 

2015-02-27 18:00:27 | ko'rishlar soni: 2111 | Yuklab olindi: 943-marta

Expressions of natural language will have properties at different levels. They have formal properties, like what kinds of morphological prefixes or suffixes they can take, and what kinds of other expressions they can combine with, but they also have semantic properties, i.e. properties pertaining to their meaning. 

2015-02-27 17:59:59 | ko'rishlar soni: 2520 | Yuklab olindi: 1240-marta

As a rule proverbs also have semantic, syntactic, grammatical categories. The semantic sphere of proverbs is very wide and we cannot limit them. 

2015-02-27 17:59:26 | ko'rishlar soni: 3267 | Yuklab olindi: 2103-marta

So‘zning semantik ma’nosi deyilganda,  turli darajadagi  murakkab, o‘zaro bir-biriga bog‘liq komponentlardan tashkil topgan, muayyan semantik, pragmatik va sintaktik  ma’nolari tushiniladi.  

2015-02-24 17:21:29 | ko'rishlar soni: 3576 | Yuklab olindi: 1482-marta

Коммуникация с лингвистической точки зрения понимается как обмен мыслями, идеями, информацией посредством языка  

2015-02-24 17:21:05 | ko'rishlar soni: 2601 | Yuklab olindi: 1316-marta

Паралингвисческие средства не только дополняют смысл вербального сообщения, но и являются источником информация о говорящем (пишущем) о его социальных и возрастных чертах поле, свойствах характера и прочие. 

2015-02-24 17:20:06 | ko'rishlar soni: 2189 | Yuklab olindi: 1052-marta

Holatni ifodalovchi so‘zlar va ularning so‘z turkumlari orasidagi talqini   o‘ziga xos xususiyatlari bilan boshqa turkumdagi so‘zlardan ajralib turadi. 

2015-02-24 17:19:31 | ko'rishlar soni: 3327 | Yuklab olindi: 2003-marta

Ingliz va o‘zbek    tillaridagi ekoleksikaning yasalish, tuzilish va nominativ xususiyatlari ham shu tillar miqyosida ham tipologiya nuqtai nazaridan yoritilmaganligi bilan birgalikda tanlangan mavzuning dolzarbligini belgilaydi.  

2015-02-24 17:19:06 | ko'rishlar soni: 4388 | Yuklab olindi: 3210-marta

Magistrlik ishining metadologik asosi sifatida tarjima nazariyasi va amaliyoti, ingliz adabiyoti, o’zbek tarjimashunosligi sohalarida izlanish olib borgan va olib borayotgan o’zbek va chet yel yozuvchi-tarjimonlarining ishlari o’rganib chiqilgan.

2015-02-24 16:20:44 | ko'rishlar soni: 17352 | Yuklab olindi: 3354-marta