Muallif: G'aybullayev O.M.

Chop etilgan yil: 2019

Nashriyot: Fan va texnologiya

Chop etilgan shahar: Toshkent

Mazkur darslikda respublikamizda milliy g‘oya tarixi va nazariyasi bilan bog‘liq jarayonlar, milliy g‘oyaning tarixiy taraqqiyoti, uning konsepsiya sifatida vujudga kelish xususiyatlari yoritilgan. Unda milliy g‘oyaning mafkuraviy mohiyati, insonning erkinliklari, siyosiy institutlarning o‘ziga xos xususiyatlari va milliy g‘oya tamoyillarining jamiyatdagi ahamiyati ochib berilgan. Darslikda milliy g‘oya tarixi va nazariyasining nazariy asoslari va rivojlanish mexanizmlari yoritilgan bo‘lib, u 5111600 - “Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” bakalavriat ta’lim yo‘nalishining “Milliy g‘oya tarixi va nazariyasi” fanidan darslik sifatida tavsiya etiladi.

В этом учебнике освещены история национальной идеи нашей страны, события, связанные с историей и теорией национальной идеи нашей республики, историческое развитие национальной идеи и особенности ее концептуального проявления. Учебник раскрывает идеологическую суть национальной идеи, свободы человека, основные особенности политических институтов и значение национальной идеи в обществе. В учебнике  раскрыты и освящены механизмы развития, методологические основы теории и истории национальной идеи и рекомендуется как учебник по направлению бакалавриата 5111600 "Национальная идея, основы духовности и право", "Теория и история национальной идеи".

This textbook covers the history of the national idea of our country, events related to the history and theory of the national idea of our republic, the historical development of the national idea and the features of its conceptual manifestation. The textbook reveals the ideological essence of the national idea, human freedom, and the main features of political institutions and the significance of the national idea in society also textbook reveals and sanctifies the mechanisms of development, the methodological foundations of the theory and history of the national idea and it is recommended as a textbook on fields of bachelor degree 5111600 “National Idea, Basics of Spirituality and Law”, “Theory and History of the National Idea”.

2020-12-10 10:41:23 | ko'rishlar soni: 8584 | Yuklab olindi: 7514-marta