Ma'ruza matnlari

 

Ushbu risolada Samarqand shahrining tarixiy mintaqasida XI asarlardan tashkil topgan 75 mahallaning vujudga kelishi, jug`rofiy joylashishi, qo`shni mahallalar bilan chegaradosh ekanligi, tarixiy shaxslar, shoirlar, olimlar, kosib va me`morlar to`g`risidagi qisqa ma`lumotlar keltrilgan.

Insoniyat tarixida juda ko`p ijtimoiy qadriyatlar taraqiyotning asosiy omili bo`lib xizmat qilgan.  Markaziy Osiyo xalqlari tarixida salmoqli rol o`ynagan mahalla tipidagi jamoa ham ana shunday ijtimoiy qadriyatlar biri sanaladi.

Mazkur kitobda Samarqand shahrida XI-XXI asrlarda vujudga kelgan 75 mahalla to`g`risidagi qisqacha ma`lumotlar keltrilgan.

2020-02-11 17:38:53 | ko'rishlar soni: 20 | Yuklab olindi: 14-marta

Введение в японскую филологию (японский язык). 2-курс

Учебно-методический комплекс по дисциплени. 

Направление образования: 5120100-Филология и обучение языкам (японский язык)

2019-08-03 14:53:25 | ko'rishlar soni: 112 | Yuklab olindi: 53-marta

Ushbu “Til  ta`limida axborot kommunikatsion texnologiyalar” fanidan o`quv-uslubiy majmuasiga kiritilgan maruzalar matni O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining 2016 yil 25 avgustdagi “355”-sonli buyrug`I bilan tasdiqlangan fan dasturi asosida ishlab chiqilgan.

2019-04-25 14:42:15 | ko'rishlar soni: 241 | Yuklab olindi: 92-marta

Ekologiyanining o’ziga xos boshqa xususiyatlari ham bor. Ekologiya – yunoncha so’z bo’lib, «oykos –uy, logos- fan» manolarini bildiradi. Bu fan «tabiiy uyda» yashayotgan va shu «uyda» hayot uchun kerakli funksional jarayonlarni o’tayotgan hamma tirik organizmlarni o’rganadi. Bu fan organizmlar va atrof muhit o’rtasidagi aloqalarning har-xilligiga, umumiyligiga katta ahamiyat beradi.

2019-01-23 10:55:32 | ko'rishlar soni: 869 | Yuklab olindi: 622-marta

Gegenstand der Textlinguistik ist zunächst der Text, ohne auf unterschiedliche Vorstellungen von Textlinguistik oder der Linguistik vom Text  einzugehen und die Art und Weise, wie sie sich dem Text nähert.

2015-05-21 11:03:05 | ko'rishlar soni: 2272 | Yuklab olindi: 1377-marta

Landeskunde Wissen über das Verbreitungsgebiet der Zielsprache ist ein wesentlicher (inhaltlicher) Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts. Es handelt sich dabei vor allem um Aussagen über die politische, sozialökonomische und kulturelle Entwicklung des betreffendes Landes bzw. der Länder, das Leben seiner Bewohner ihre Verhaltensweisen und Lebensgewohnheiten, Sitten und Bräuche, althergebrachten Traditionen.

2015-05-21 11:01:42 | ko'rishlar soni: 2025 | Yuklab olindi: 1205-marta

This course of lectures is designed to acquaint students with the main outlines of American literature and provides an overview of its evolution covering several centuries, from the time of America’s discovery to modern time.  

2015-03-04 11:24:30 | ko'rishlar soni: 1993 | Yuklab olindi: 1111-marta

Sotsiologiya – yaxlit tizim sifatidagi jamiyat va alohida ijtimoiy institutlar, ijtimoiy guruhlar, jamiyat tuzilmalari va ularda yuz beradigan ijtimoiy jarayonlarni o‘rganuvchi fandir

2015-02-27 17:52:09 | ko'rishlar soni: 6802 | Yuklab olindi: 5593-marta

Ijtimoiy xaët o‘zgarishlari, ilmiy-texnik tarakkiëtning jadal odimlari kishilar oldiga yangidan-yangi talablar qo‘ymoqda. Bunday o‘zgarishlar shu qadar jadal sur’atlar bilan amalga oshmoqdaki, ularni o‘z vaqtida tushunib etish nixoyatda mushkul.

2015-02-27 17:51:31 | ko'rishlar soni: 25405 | Yuklab olindi: 17342-marta

"В информационном обществе стратегическим ресурсом становятся информация, знания, творчество. Чтобы получить доступ к любым источникам информации, каждый человек должен овладеть информационными технологиями. Курс «Новые информационные технологии в науке и образовании» нацелен на системное изучение информационных технологий для получения доступа к информации любого вида и обработки ее посредством компьютера и линий связи. Информационная технология как совокупность методов сбора, обработки и передачи информации присутствует в любом виде деятельности. При этом часть технологических операций  пользователь  может  выполнять вручную,  часть  –  с использованием компьютера и средств телекоммуникаций."

2015-02-26 18:24:05 | ko'rishlar soni: 1746 | Yuklab olindi: 914-marta