Ma'ruza matnlari

 

"Ushbu maruzalar matni chet tili oliy o'quv yurtlarida o'rganilishi rejalashtirilgan nemis tili tarixi materiallari asosida tuzilgan. Kitobda nemis tili fonetikasi, leksikasi, morfologiyasi va boshqa bo'limlariga doir materiallar batafsil, keng ilmiy-tarixiy aspektlarda yoritilgan. «Nemis tili tarixi» maruzalar matni talabalarga quyidagi mavzular bo„yicha ma'lumot beradi: qadimgi yuqori nemis tili davri; o'rta yuqori nemis tili davri; yangi yuqori nemis tili davri; nemis tili tarixiy fonetikasi; nemis tili tarixiy grammatikasi."

2015-02-26 18:04:52 | ko'rishlar soni: 5895 | Yuklab olindi: 4811-marta

"Ushbu  ma’ruzalar  matnida  o'zbek tilining  fonetika,  grafika,orfografiya, orfoepiya, leksikologiya, fraziologiya, morfemika , so‘z yasalishi va morfologiya bo‘limlari haqidagi nazariy ma’lumotlar jamlangan bo‘lib, mazkur majmua ingliz, fransuz, nemis, koreys filologiyasi va maktabgacha ta’lim (chet tili bilan) ixtisosliklari bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalarga, shuningdek, o‘zbek tili bilan qiziquvchilar uchun muhim ma’lumotnoma sifatida xizmat qilishi mumkin."

2015-02-26 18:03:00 | ko'rishlar soni: 10202 | Yuklab olindi: 9177-marta

Ma'ruzalar matnida tilshunoslik fani shug'ullanadigan masalalar xususida ma'lumotlar keltiriladi. Bunda tilshunoslikning fonetika, leksikologiya, morfologiya va sintaksis bo'limlari o'rganadigan masalalar haqida qisqacha so'z yuritilishidan tashqari, umumiy tilshunoslikka tegishli bo'lgan tilning paydo bo'lishi, antik davrlar tilshunosligi, til va tafakkur, yozuv va harf, shuningdek, sotsiolingvistika masalalari xususida ham ilmiy tushunchalar berishga imkon qadar harakat qilingan. 

2015-02-26 17:59:13 | ko'rishlar soni: 9728 | Yuklab olindi: 8567-marta

Stylistics, sometimes called linguo-stylistics, is a branch of general linguistics. It has now been more or less definitely outlined. It deals mainly with two interdependent tasks: a) the investigation of the inventory of special language media which by their ontological features secure the desirable effect of the utterance and b)certain types of texts (discourse) which due to the choise and arrangement of language means are distinguished by the pragmatic aspect of the communication.

2015-02-26 17:58:07 | ko'rishlar soni: 4657 | Yuklab olindi: 3438-marta

Grammatika atamasitil grammatik qurilishining o'zini va shu grammatik qurilishga xos qonuniyatlarni o'rganadigan va o'rgatadigan tilshunoslikning tarmog'ini anglatadi. Grammatika eng avvalo ikki qismga ajraladi. 1) morfologiya-so'z grammatik formalari haqidagi ta'limot. 2) sintaksis-so'zlarning o'zaro birikishi, gap bo'laklari, gap hamda uning turlarini o'rganuvchi va o'rgatuvchi fan.

2015-02-26 17:56:55 | ko'rishlar soni: 3870 | Yuklab olindi: 2964-marta

Grammatika atamasitil grammatik qurilishining o'zini va shu grammatik qurilishga xos qonuniyatlarni o'rganadigan va o'rgatadigan tilshunoslikning tarmog'ini anglatadi. Grammatika eng avvalo ikki qismga ajraladi. 1) morfologiya-so'z grammatik formalari haqidagi ta'limot. 2) sintaksis-so'zlarning o'zaro birikishi, gap bo'laklari, gap hamda uning turlarini o'rganuvchi va o'rgatuvchi fan.

2015-02-26 17:55:42 | ko'rishlar soni: 1807 | Yuklab olindi: 593-marta

Ushbu ma'ruzalar matni "Mutaxassislikka kirish" fanidan bakalavriat talabalarining zaruriy tayyorgarlik darajasi va bilimlari mazmuniga qo'yiladigan talablar asosida tayyorlangan. Malakaviy talablar bakalavr talabalarning fan bo'yicha qanday tasavvurga ega bo'lishi, qanday ko'nikmalar hosil qilishi lozimligini o'z ichiga oladi.

2015-02-26 17:54:17 | ko'rishlar soni: 4706 | Yuklab olindi: 3009-marta

Roman tillari guruhiga kiruvchi tillarining asosini lotin tili tashkil qiladi, ya'ni roman tillari oilasiga kiruvchi barcha tillar lotin tilidan tashkil toadilar va o'zlarining lug'at fondlarida, sintaksis va morfologiyalarida lotin tiliga xos bo'lgan "xarkterli" xususiyatlarni saqlab qoladilar. Ana shu xarakterli xususiyatlarni. tillarning lug'at fondiga morfologiya va sintaksisiga kirib kelishi sabablarini aniqlash uchun shu tilda so'zlashgan qabila va elatlarning, xalqlarning taraqqiyot tarixini sinchkovlik bilan o'rganish lozim.

2015-02-26 17:50:22 | ko'rishlar soni: 2038 | Yuklab olindi: 962-marta

Tarjima mutaxasisligiga kirish fani bo'yicha tuzilgan ma'ruzalar matni Davlat ta'lim standarti dasturi asosida o'n olti soatga mo'ljallangan sakkizta mavzuni o'z ichiga oladi.  Ma'ruzalarda tarjima jarayoni va uning bosqichlari to'g'risida va tarjimon bilishi kerak bo'lgan holatlar to'g'risida fikr yuritiladi. Tarjima qilish jarayonida tarjimon mahorati nimalarda namoyon bo'lishi to'g;risida fikrlar bildirilgan.

2015-02-26 17:46:24 | ko'rishlar soni: 3643 | Yuklab olindi: 2476-marta

Mа'ruzаlаr mаtnidа o'zbеk tili fоnеtikаsi, grаfikаsi, оrfоepiyasi vа оrfоgrаfiyasining  tаmоyillаri  hаmdа  lеksikоlоgiyasi,  frаzеоlоgiyasi  vа lеksikоgrаfiyasi hаqidа mа'lumоt bеrilgаn. Mаzkur mа'ruzаlаr mаtni chеt tili fаkultеtlаri tаlаbаlаri, tаyyorlоv kurslаri tinglоvchilаri hаmdа o'zbеk tili mutахаssislаrigа mo'ljаllаngаn.

2015-02-26 17:40:26 | ko'rishlar soni: 1639 | Yuklab olindi: 735-marta