Referatlar

 

Рассмотрение вопроса о языковых изменениях целесообразно начинать с изменений в области фонетики, поскольку фонетические изменения затрагивают все уровни языка, весь его строй; с ними так или иначе связаны изменения языковых единиц и иных языковых явлений в области лексики, морфемики, словообразования и грамматики, прежде всего морфологии. 

2020-02-17 11:01:52 | ko'rishlar soni: 28 | Yuklab olindi: 12-marta

Mavzu: Yoshlar orasida ichkilikbozlikning oldini olish

1. Ichkilikbozlikning kelib chiqish sabablari

2. Sog’lom turmush tarzi — salomatlik garovi

2019-08-02 13:14:08 | ko'rishlar soni: 169 | Yuklab olindi: 77-marta

Bundan ming yil muqaddam Хоrazmning pоytaхt shahri Gurganjda (Ko'hna Urganch) ma’rifatparvar ma’muniylar sulоlasiga mansub Хоrazmshоx Ali Ibn Ma’mun va Ma’mun ibn Ma’munning sa’yi-harakati hamda qоmusiy оlim Abu Rayhоn Bеruniyning bеvоsita rahnamоligida Sharqning yirik ilmiy markazi "Dor-ul hikma va ma’rifa" tashkil qilingan edi. Fanning dоlzarb muammоlari bilan shug’ullangan bu ilm dargоhi shundan ikki asr avval Bag’dоdda faоliyat ko’rsatgan "Bayt-ul hikma" hamda O’rta Оsiyo, хususan Хоrazmda shakllangan qadimiy ilmiy-ma’rifiy an’analarni davоm qildirib, jahоn ilm-fani taraqqiyotida munоsib o’rinni egalladi. 

Bu ilmiy dargоh endilikda Хоrazm Ma’mun akadеmiyasi nоmi bilan yuritilib kеlmoqda.

2019-06-10 16:34:16 | ko'rishlar soni: 185 | Yuklab olindi: 63-marta

Mavzu: Marifiy qadriyatlar va maqsadlar

                     Reja.

1. Insoniyat jamiyat tarixida bilishning taraqqiy etishi.

2. Dunyoqarash va uning tarkibiy qismlari.

3. Pedagogik layoqat – mutaxassisni shaxsiy va kasbiy yuksaltirish.

4. Ma‘rifat shaxs kamolotining birligi sifatida.

 

2019-04-10 14:57:27 | ko'rishlar soni: 464 | Yuklab olindi: 176-marta

Mavzu: Basketbolning rivojlanish tarixi.

              REJA:

1. Basketbolning paydo bo’lishi va rivojlanishi.

2. O’zbekistonda basketbolning rivojlanishi.

3. Xulosa va takliflar

2019-02-04 14:01:38 | ko'rishlar soni: 754 | Yuklab olindi: 497-marta

 O`zbek xalq maqollaridan qisqa  shakldagi to`plam kitobxonlar uchun taqdim etilmoqda. Bu maqollar oraqali yanada o`z bilimlaringizni oshiring.

2018-11-26 11:30:53 | ko'rishlar soni: 373 | Yuklab olindi: 92-marta

Бугунги кунда мақол ва маталлардан фойдаланмаган бирор кишини учратиш қийин. Ўзаро муносабатда мақоллардан ўринли фойдаланиш Амалий аҳамият касб этади: фикр чўзилмайди, вoқea ва ҳодисалар атрофлича тасвирлашга муҳтож бўлмайди, фикрда қиёслаш, образлилик устун бўлади. 

2015-05-21 11:13:37 | ko'rishlar soni: 2367 | Yuklab olindi: 1484-marta

Для древневерхненемецкого характерно наличие ряда чередований гласных. Самое древнее из них - аблаут, он представлен главным образом как чередование гласного корня в формах сильных глаголов: neman – nam – namum ginoman. 

2015-05-21 11:13:09 | ko'rishlar soni: 1535 | Yuklab olindi: 807-marta

Das heutige Usbekistan befindet sich auf dem Gebiet, das eine jahrtausendalte Geschichte mit alten staatlichen Traditionen aufweist. 

2015-05-21 11:12:36 | ko'rishlar soni: 2275 | Yuklab olindi: 1440-marta

Festzustellen ist jedoch, dass Menschen eine Fremdsprache unterschiedlich schnell und mit ganz anderen Ergebnissen lernen. Die Kompetenzniveaus der Lernenden variiert auch dann, wenn sie beispielsweise mit den gleichen Fremd- sprachenvorkenntnissen gleichermaßen lange - zum Teil auch bei einer einzigen Lehrerin/Umgebung eine Fremdsprache erlernen, d.h. zahlreiche Faktoren beeinflussen das Lernen im allgemeinen und das Lernen einer neuen Sprache im Besonderen. 

2015-05-21 11:11:54 | ko'rishlar soni: 1740 | Yuklab olindi: 930-marta