Muallif: Mardiyeva M.Sh.

Chop etilgan yil: 2024

Nashriyot: SamDCHTI

Chop etilgan shahar: Samarkand

Mardiyeva M.Sh. Boshlang‘ich sinflarda chet tili o‘qitish metodikasi/ Методика преподавания иностранного языка в начальной школе/ Methodology of foreign language teaching in elementary school.

Annotatsiya

Boshlang’ich sinflarda chet tili  o‘qitish metodikası – mаzkur o‘quv qo‘llanma oliy o‘quv yurtlаri tаlаbаlаri uchun yаngi о‘quv dаsturigа muvоfiq yаrаtilgаn. Mazkur o‘quv qo‘llanma 60230100 - Filologiya va tillarni oʻqitish (ingliz tili) ta’lim yo‘nalishi 4-bosqich talabalari uchun tavsiya etiladi, unda fanning maqsad va vazifalari, metodologik asoslari, tarixiy taraqqiyoti, didaktik asoslari, ta’lim metodlarining tasnifi, ilmiy tadqiqot metodlari, boshqa pedagogik fanlar bilan integratsiyasi, fanni o‘qitish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, “Boshlang‘ich sinflarda chet tili o‘qitish metodikasi” fanini o‘qitish metodikasiga qo‘yiladigan metodik talablar kabi masalalar yoritilgan.

Аннотация

Методика преподавания иностранного языка в начальной школе - данный учебное пособие создан в соответствии с новой учебной программой для студентов ВУЗов. Данное учебное пособие образовательной направленности  60230100 – Филология и обучение языкам (английский язык) рекомендуется студентам 4 курса, в котором рассматриваются такие вопросы, как цели и задачи науки, методологические основы, исторический прогресс, дидактические основы, классификация методов обучения, методы научных исследований, интеграция с другими педагогическими дисциплины, использующие инновационные педагогические технологии в процессе преподавания естественных наук, методологические требования к методике преподавания.

Annotation

Methodology of foreign language teaching in elementary school - this manual  was created in accordance with a new curriculum for students of educational institutions. This manual is 60230100 - Philology and language teaching ( the English language) educational orientation is recommended for students of the 4th year students, which covers such issues as goals and objectives of the science, methodological foundations, historical progress, didactic foundations, classification of educational methods, scientific research methods, integration with other pedagogical disciplines, using innovative pedagogical technologies in the process of teaching science, methodological requirements for the methodology of teaching.

2024-06-10 20:25:53 | ko'rishlar soni: 44 | Yuklab olindi: 17-marta