Muallif: Buranova M.U.

Chop etilgan yil: 2024

Nashriyot: SamDCHTI

Chop etilgan shahar: Samarkand

Buranova M.U. Tibbiyotda xorijiy til/ Иностранный язык в медицине/ Foreign language in medicine.

Annotatsiya

Tibbiyotda xorijiy til – mаzkur dаrslik tibbiyot оliy о‘quv yurtlаri о‘qituvchi vа tаlаbаlаri uchun yаngi о‘quv dаsturigа muvоfiq yаrаtilgаn. Mazkur darslik 60910700 – Farmatsiya mutaxassisligiga tavsiya etiladi. Darslikning asosiy maqsadi tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabalariga davlat ta’lim standartida ko‘rsatilgan til kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan. Samarali xalqaro muloqotda bo‘lajak shifokorlar uchun ingliz tilini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib chet tilida integrallashgan til ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan. Ushbu darslik tibbiyotning asosiy yo‘nalishlarini qamrab olib, bunda o‘n besh bo‘limdan iborat bo‘lib, ularning har birida tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun zarur bo‘lgan va tavsiya etilgan mavzular bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.

Аннотация

Иностранный язык в медицине - данный учебник создан в соответствии с новой учебной программой для преподавателей и студентов медицинских вузов. Данный учебник рекомендован студентaм по специальности 60910700 – Фармация.

Основная цель учебника - развитие компетенций, описанных в государственном образовательном стандарте для студентов медицинских университетов. Владение английским языком будущим врачам необходим для успешного межкультурного общения; которое включает в себя овладение устными и письменными формами общения на иностранном языке.

 Учебник состоит из пятнадцати разделов, охватывающий основные области медицины, каждое из которых предусматривает освоение основного языкового материала по предлагаемым темам, необходимого для студентов медицинских университетов.

Abstract

Foreign Language in Medicine - this coursebook has been created in accordance with the new curriculum for instructors and students of medical universities. It is recommended for students majoring in Pharmacy (specialty code 60910700). The main goal of this coursebook is to develop competencies outlined in the state educational standard for students of medical universities. Proficiency in  English language is essential for future doctors and successful intercultural communication, which includes mastering oral and written forms of communication in a foreign language.

This coursebook consists of fifteen units, covering key areas of medicine,each of which involves mastering the fundamental language material related to the proposed topics, necessary for students of medical universities.

2024-06-10 19:53:47 | ko'rishlar soni: 51 | Yuklab olindi: 21-marta