Muallif: Boltakulova G. F.

Chop etilgan yil: 2024

Nashriyot: SamDCHTI

Chop etilgan shahar: Samarkand

Boltakulova G. F. Chog’ishtirma lingvistika // Сравнительная лингвистика //Comparative linguistics

Annotatsiya

Chog’ishtirma lingvistika - mazkur darslik oliy o’quv yurtlari o’qituvchi va talabalari uchun yangi o’quv dasturiga muvofiq yaratilgan. Mazkur darslik 70111801-Xorijiy til va adabiyot (ingliz tili)-mutaxassisligi magistrantlari uchun tavsiya etiladi. Darslikda asosiy e’tibor talabalarning bakalavriat bosqichida olgan bilimlarini yanada chuqurlashtirishga, shuningdek hozirgi zamon ingliz va o’zbek tillari qiyosiy lingvistikasining fundamental muammolariga va tipologik tadqiqotlarning zamonaviy yo‘nalishlariga qaratilgan. Shuningdek, darslik qiyosiy tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlari nigohida o‘rni va vazifasini aniqlash, dolzarb muammolarni va mavzularni yoritish va qiyosiy tipologiya  bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun qo‘llanilishi mumkin. Unda qiyosiy tipologiyaning yangi yo‘nalishlari (chog‘ishtirma tilshunoslik, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik va h.), ularning asoslari, farqli tomonlari, boshqa lingvistik fanlar (sotsiolingvistika, pragmatika, kognitiv tilshunoslik) bilan uzviy va chambarchas bog‘liqligi yoritilgan.

Аннотация

Сравнительная лингвистика - данный учебник создан в соответствии с новым учебным планом для преподавателей и студентов высших учебных заведений. Данный учебник рекомендован магистрантам направления 70111801 – Иностранный язык и литература (английский). В учебнике основное внимание уделяется углублению знаний, полученных студентами на бакалавриате, а также фундаментальным проблемам сравнительной лингвистики современного английского и родных языков и современным направлениям типологических исследований. Также, этот учебник может быть использован для определения роли и функции сравнительного языкознания с точки зрения современных тенденций, выявления актуальных проблем и тем, а также проведения научных исследований по сравнительной типологии. Он описывает новые направления сравнительной типологии (сопоставительная лингвистика, сравнительно-историческое языкознание и др.), их основы, различия, их целостную и тесную связь с другими лингвистическими науками (социолингвистикой, прагматикой, когнитивной лингвистикой).

Abstract

Comparative linguistics- this tеxtbооk wаs crеаtеd in аccоrdаncе with thе nеw curriculum fоr tеаchеrs аnd studеnts оf highеr еducаtiоnаl institutiоns. Thе bооk wаs rеcоmmеndеd fоr thе mаstеr studеnts оf 70111801– Fоrеign lаnguаgе аnd litеrаturе (Еnglish).  The textbook focuses on deepening  the knowledge acquired by students at the undergraduate level, as well as on the fundamental problems of the comparative linguistics of modern English and native languages ​​and on modern directions of typological research. This textbook can be used to determine the role and function of comparative linguistics in terms of modern trends, to identify current problems and topics, and to conduct scientific research on comparative typology. It describes the new directions of comparative typology (comparative linguistics, comparative-historical linguistics, etc.), their foundations, differences, integral and close connection with other linguistic sciences (sociolinguistics, pragmatics, cognitive linguistics).

2024-06-10 19:21:35 | ko'rishlar soni: 41 | Yuklab olindi: 16-marta