Muallif: Xadjiyeva Sh.G., Jumayev O.K., Murtazayeva F.R.

Chop etilgan yil: 2024

Nashriyot: SamDCHTI

Chop etilgan shahar: Samarqand

Xadjiyeva Sh.G., Jumayev O.K., Murtazayeva F.R. Wissenschaftliches Deutsch: Ein Lehr- und Arbeitsbuch // Ilmiy nemis tili: O‘quv va mashq kitobi.  Научный немецкий язык: Учебник и рабочая тетрадь / Academic German: A Text and Workbook.

Ilmiy nemis tili: O‘quv va mashq kitobidarsligi hozirgi zamon ilmiy (akademik) nemis tilini o‘rganishga, ilmiy til ko‘nikmalarini oshirishga va shu bilan birga ilmiy ish va tadqiqot uchun zarur bo‘lgan ilmiy nazariya asoslari bilan tanishishga qaratilgan adabiyotdir.

Ushbu darslik 70230101 – Lingvistika (nemis tili) mutaxasisligiga o‘qiyotgan magistratura bosqichi talabalariga mo‘ljallangan. Kitob yosh tadqiqotchilarga ham mustaqil o‘rganish uchun tavsiya etiladi va ularning turli xalqaro loyiha va anjumanlarda qatnasha olishi hamda nemis tilida ilmiy maqolalar yoza olish malakalariga ega bo‘lishiga ko‘maklashadi.

Учебник «Научный немецкий язык: Учебник и рабочая тетрадь» направлен на изучение современного научного (академического) немецкого языка, совершенствование навыков научной речи, а также на приобретение базовых знаний научной теории, необходимых для научной работы и исследований.

Данный учебник предназначен для магистрантов, обучающихся по направлению 70230101 – Языкознание (немецкий язык). Книга также рекомендуется для самостоятельного изучения молодым исследователям, желающим приобрести навыки академического немецкого языка для участия в различных международных проектах, конференциях, а также написания научных статей на немецком языке.

The textbook 'Scientific German: Textbook and Workbook' is aimed at studying modern scientific (academic) German, improving scientific language skills, and acquiring basic knowledge of scientific theory necessary for scientific work and research. This textbook is primarily intended for graduate students studying in the field 70230101 – Linguistics (German). It is also recommended for young researchers for self-study to acquire academic German language skills, enabling them to participate in various international projects, conferences, and write scientific articles in German.

2024-04-22 16:05:09 | ko'rishlar soni: 107 | Yuklab olindi: 51-marta