Muallif: Amriddinova N.Sh. va boshqalar

Chop etilgan yil: 2024

Nashriyot: SamDCHTI

Chop etilgan shahar: Samarqand

Amriddinova N.Sh., Rustamova Sh.A., Asadova Ch.S.,  Babayorova M.,R., Bobonazarova G.H.,  Og‘zaki nutq amaliyoti / Практика Устной Речи / Oral Speech Practice

Mazkur o‘quv qo‘llanma “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar davlat ta’lim standarti”ga muvofiq hamda “Og‘zaki Nutq Amaliyoti” fanining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan. 60111800 - Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan.

 

Oquv qollanma ingliz tilida oquvchilarga sohalarda nutqiy konikmalarni rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan. ushbu qo‘llanmaning maqsadi talabalarni keyingi ta'limga yoki ish joyida o'sishga tayyorlash uchun o‘qituvchilar chet tillarni o‘qitishning zamonaviy metodikasi va ta’lim texnologiyalarini kasbiy faoliyatda erkin qo’llay olishlarini rivojlantirish uchun qo‘llaniladigan qo‘llanma sanaladi.

     Qo’llanma fanni o‘zlashtirishda  darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar,  ilmiy doktorlik va magistr ishlaridan, tarqatma materiallar, savol javob, testlar, xorijiy va mahaliy maqolalarni tahlil qilish va boshqa texnik vositalardan foydalanilgan.

“Og‘zaki nutq amaliyoti” fanini o‘qitishning kommunikativ uslubiy ta’minoti, didaktik vositalar, shu bilan birgalikda quyidagi qismlaridan (Warm up activity, Vocabulary, Basic questions, Main Part, Speaking Activity) elektron ta’lim resurslari hamda asosiy va qo‘shimcha adabiyotlar ro‘yhatidan iborat.

 

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с «Государственным образовательным стандартом высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан» и на основе учебной программы предмета «Речевая практика». 60111800 – предназначен для студентов, изучающих иностранный язык и литературу (английский).

Учебное пособие направлено на развитие и совершенствование навыков разговорной речи студентов на английском языке. Целью данного пособия является развитие способности преподавателей свободно использовать современные методы обучения иностранным языкам и образовательные технологии в профессиональной деятельности для подготовки студентов к дальнейшему обучению или росту на рабочем месте.

При освоении мануального науки использовались учебники, учебно-методические пособия, докторские и кандидатские диссертации, раздаточные материалы, вопросы и ответы, тесты, анализ зарубежных и отечественных статей и другие технические средства.

 

This manual was prepared in accordance with the "State Education Standard of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan" and based on the curriculum of the subject "Speech Practice". 60111800 – intended for foreign language and literature (English) students.

The study guide is aimed at developing and improving students' speaking skills in English. The purpose of this manual is to develop the ability of teachers to freely use modern methods of teaching foreign languages and educational technologies in professional activities to prepare students for further education or growth in the workplace.

Textbooks, educational and methodological manuals, doctoral and master's theses, handouts, questions and answers, tests, analysis of foreign and local articles, and other technical tools were used in mastering the manual science.

Communicative methodological support for teaching the subject of "Oral speech practice", didactic tools, as well as electronic educational resources from the following parts (Warm up activity, Vocabulary, Basic questions, Main Part, Speaking Activity) and basic and secondary consists of a list of additional literature

2024-04-22 16:04:29 | ko'rishlar soni: 179 | Yuklab olindi: 95-marta