Muallif: Tillayeva F.Z.

Chop etilgan yil: 2019

Nashriyot: SamDCHTI

Chop etilgan shahar: Samarqand

Ushbu maqolada kelajaki buyuk davlatni barpo etishda yosh avlodni kitobxonlikka jalb etish, estetik madaniyati va ideali yuksak bo`lgan shaxs oldiga oliyjanob vazifa, yoshlarning ijodkorlik tuyg`ularini ruyobga chiqarish, ular o`rtasida kitobxonlikni rivojlantirish haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar va iboralar: kitobxonlikni rivojlantirish, estetik madaniyat, yoshlar ijodkorligini, ahloqiy tarbiya, badiiy adabiyot.

Аннотация: Эта статья посвящена вовлечению молодого поколения в книгочтение. построению великой нации с великим будущим, эстетической культурой и благородной миссией перед человеком с высокой идеологией, творческим потенциалом молодежи и развитием чтения.

Ключевые слова и выражения: развитие чтения, эстетическая культура, молодежное творчество, нравственно-эстетическое воспитание, чтение, художественная литература;

Resume: This article is devoted to involving the young generation in book reading, building a great nation with a great future, an aesthetic culture and a noble mission before a person with a high ideology, the creative potential of young people and the development of reading.

Key words and expressions: reading development, aesthetic culture, youth creativity, moral and aesthetic education, reading, fiction.

2019-10-14 15:03:41 | ko'rishlar soni: 395 | Yuklab olindi: 164-marta