Muallif: Rustamova G.U.

Chop etilgan yil: 2018

Nashriyot: SamDCHTI

Chop etilgan shahar: Samarqand

Magistrlik dissertatsiya mavzusi "Qo'shma gaplarning pragmatik ma'no xususiyatlari" deb nomlanib, qo'shma gapning pragmatik xususiyatlari hamda ularning nutq jarayonida namoyon bo'lish hodisalari o'rganildi. Qo'shma gap mazmuninning tinglovchi tomonidan anglashilish muammolari pragmatik, semantik hamda sintaktik jihatdan tahlili amalga oshirildi.

Dissertatsiya oldiga qo'shma gaplarning ingliz tili sintaksis tizimidagi birliklar bilan munosabatini belgilash, qo'shma gap qismlari o'rtasidagi munosabat asosida yuzaga keladigan ma'no xususiyatlarini farqlash nazarda tutilgan. Shu bilan birga, ifoda qilinayotgan harakat turlarini ajratish va shu yo'sinda matn tarkibining pragmalingvistik tadqiqida tutgan o'rnini belgilash kabi vazifalar amaliga e'tibor qaratildi.

Ingliz tilida semantik va pragmatik mohiyat va mundarijasi bir butunlikda, til birliklarining nutqiy muloqot jarayonida faollashadigan lisoniy hodisa sifatida kommunikativ maqsad va mazmun ifodalashi ishning yangiligi bo'lib xizmat qilgan.

The basis of the dissertation is to learn pragmatic features of compound sentences. The main plot is devoted to the pragmatic analysis of sentence and semantic classification of syntactic units.

The aim of the dissertation is to define the notion of pragmatics, analyzing sentence structure in linguistics. Besides, the dissertation provides analysis of language possession process and ability to use it during speech situation by human beings.

On the description the dissertation there have been used special structure and a specific set of linguistic resources, investigations connected with comparative and descriptive methods. So the novelty of the dissertation is seen in description of communicative intention and communicative purpose of language units in speech situation.

2019-04-24 14:57:46 | ko'rishlar soni: 5470 | Yuklab olindi: 4020-marta