Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi
1. M.Xolbekov Tarjimashunoslik va tarjima tanqidi Yuklab olish
2. М.Холбеков, С.Абдазов Теория и практика перевода (лингвистический аспект) Yuklab olish
3. E.Ochilov  Badiiy tarjima masalalari   Yuklab olish
4. Martin Hewings English Pronunciation in Use. Advanced Yuklab olish
5. Q.Musayev  Tarjima nazariyasi asoslari   Yuklab olish
6. O.Mo'minov va boshqalar. Practical Course in Translation (amaliy tarjima) volume 2 Yuklab olish
7. I.G'afurov Tarjimonlik mutaxassisligiga kirish  Yuklab olish
8. M.Dadamirzayeva, Y.Kudrina Amaliy tarjima (fransuz tili) Yuklab olish
9. E.Aznaurova va boshqalar  Interpretation of Literary Text Yuklab olish
10. В.Н.Комиссаров Теория перевода Yuklab olish
11. Sh.Dolimov  Tarjima san'ati va muammolari Yuklab olish
12. Sh.Fozilova, D.Sultonova   Tarjima mutaxasisligiga kirish  Yuklab olish
13.  I.G'afurov va boshq. Tarjima nazariyasi Yuklab olish
14.  John Hutchins Machine translation problems and issues Yuklab olish
15. T.Jo'rayev  Tarjima san'ati. 5-kitob Yuklab olish
16. T.Jo'rayev  Tarjima san'ati. 6-kitob Yuklab olish
17.  Sh.Karimov  Tarjima nazariyasi va amaliyoti Yuklab olish
18. A.Ko'chiboyev Bilvosita va bevosita tarjima tahlili Yuklab olish
19. Mona Baker  Routledge Encyclopedia of Translation Studies Yuklab olish
20. A.Muminov A guide to consecutive translation (ketma ket tarjima) Yuklab olish
21. O.Mo'minov va boshq. English for translators Ingliz tili darsligi Yuklab olish
22. O.Mo'minov va boshqalar Translation yozma tarjima Yuklab olish
23. S.Novikova Tarjima nazariyasi (nemis tili)  Yuklab olish
24. E.Ochilov Tarjima nazariyasi va amaliyoti Yuklab olish
25. N.Orifxo'jayev Amaliy tarjima  Yuklab olish
26. The Oxford Duden Pictorial English Dictionary  Yuklab olish
27. G'.Salomov  Rus tilidan o'zbekchaga maqol, matal va idiomalarning tarjima qilish masalasiga doir  Yuklab olish
28. G'.Salomov  Tarjima nazariyasi asoslari  Yuklab olish
29. G'.Salomov Tarjima nazariyasiga kirish   Yuklab olish
30.  G'.Salomov va boshq.  Tarjimon mahorati   Yuklab olish
31. G'.Salomov Til va tarjima  Yuklab olish
32. J.Sharipov Badiiy tarjima va mohir tarjimonlar  Yuklab olish
33.  J.Sharipov  O'zbekistonda tarjima tarixidan Yuklab olish
34. Sh.Sirojiddinov, G.Odilova Badiiy tarjima asoslari  Yuklab olish
35. D.Sultanova, Sh.Yuldasheva  Bevosita tarjima saboqlari  Yuklab olish
36. D.Sultanova, F.Halimova   She'r va tarjima   Yuklab olish
37. Tarjima jarayoni va xorijiy tillarni o'qitishning dolzarb muammolari  Yuklab olish
38. Tarjima masalalari. Mualliflar jamoasi Yuklab olish
39.  В.Алимов Юридический перевод (практический курс) Yuklab olish
40. М.Аполлова Specific English (грамматические трудности перевода)  Yuklab olish
41. И.Арзамасцева Практика перевода по немецкому языку  Yuklab olish
42. Л.Бархударов  Тетради переводчика Yuklab olish
43.  Л.Бархударов Язык и перевод  Yuklab olish
44. Е.Белякова Translating from English (Переводим с английского) Yuklab olish
45. М.Брандес, В.Провоторов Предпереводческий анализ текста Yuklab olish
46. А.Бурак  Translating Culture (перевод и межкультурная коммуникация) этап 1 Yuklab olish
47. С.Велединская Курс общей теории перевода  Yuklab olish
48. В.Виноградов Введение в переводоведение  Yuklab olish
49. М.Виньярски, Ю,Ванников Перевод с русского языка на испанский Yuklab olish
50. Линн Виссон Практикум по синхронному переводу с русского языка на английский Yuklab olish
51. Линн Виссон Синхронный перевод с русского на английский Yuklab olish
52.  С.Влахов, С.Флорин Непереводимое в переводе Yuklab olish
53. Вопросы теории художественного перевода.  Yuklab olish
54. В.Гак, Б.Григорьев Теория и практика перевода Yuklab olish
55. Н.Гарбовский Теория перевода  Yuklab olish
56. Гиви Гачечиладзе  Художественный перевод и литературные взаимосвязи Yuklab olish
57. Н.Гильченок Практикум по переводу с немецкого на русский  Yuklab olish
58. Т.Гуськова, Г.Зиборова  Трудности перевода общественно-политического текста Yuklab olish
59.  Т.Доброслонская  Вопросы изучения медиатекстов Yuklab olish
60. Е.Емельянова  Лингвострановедческая компетенция переводчика Yuklab olish
61.  А.Зражевская, Л.Беляева Трудности перевода с английского на русский язык Yuklab olish
62. Х.Исламджанова Лингвокультурологические аспекты переводческой деятельности Yuklab olish
63.  Х.Исламджанова Методология перевода  Yuklab olish
64. Х.Исламджанова Переводоведение  Yuklab olish
65. Х.Исламджанова Теория межкультурной коммуникации  Yuklab olish
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

18.12.2013 | ko'rishlar soni: 166