Yangi kitoblar

 

Axborot-resurs markazida yangi adabiyot

Sh.Sirojiddinov va S.Umarovaning “O’zbek matnshunosligi qirralari” monografiyasi institut ARMga muallif tomonidan tuhfa qilindi.
Matnshunoslik – adabiyot, tilshunoslik, falsafa va tarix sohalariga birdek daxldor soha. 

Mazkur monografiyada o’zbek matnshunosligi va taraqqiyot bosqichlarida tajribadan o’tkazilgan tadqiq usullari va prinsiplari tahlil etilgan hamda bir sistemaga keltirilgan.
Monografiya sharqshunos va filolog muttaxassislar, milliy ilmiy-adabiy merosimiz tadqiqotlari, qo’lyozma manbaalar tadqiqi bilan qiziquvchi barcha kitobxonlarga mo’ljallangan.

2015-05-26 10:59:33 | ko'rishlar soni: 3024 | Yuklab olindi: 1376-marta

В соавторстве преподаватели кафедры общественных наук Самаркандского государственного института иностранных языков Муминова О.М. и Меликова М.Н. издали в 2х частях учено – методическое пособие по предмету логики.

2015-05-26 10:04:08 | ko'rishlar soni: 1726 | Yuklab olindi: 996-marta

Zulfiya ijodidan
Mashxur o’zbek shoirasi Zulfiya o’z she’rlarida sevgi va vafodorlikni tarannum etadi. Zulfiyaning mazkur she’rlar to’plamida do’stlik, sevgi va ayriliq mavzulari ingliz tilida aks etgan.
Umid qilamizki ushbu she’riy to’plam sizni bee’tibor qoldirmaydi.

2015-05-26 10:00:03 | ko'rishlar soni: 1647 | Yuklab olindi: 759-marta

В учебнике отражены современное состояние бухгалтерского учета на основе использования Закона «О бухгалтерском учете», Национальных стандартов бухгалтерского учета и других норма­тивных правовых документов. Материал изложен с учетом послед­них изменений в системе бухгалтерского учета.

Учебник предназначено для студентов, обучающихся по эконо­мическими специальностям.

2015-02-21 09:46:59 | ko'rishlar soni: 1639 | Yuklab olindi: 789-marta

Darslikda makroiqtisodiy tahlil va prognozlashda foydalaniladigan asosiy iqtisodiy tushunchalar va kategoriyalarni mohiyati, ular orasidan o'zaro bog'Iiqliklar, mavjud ijtimoiy-iqtisodiy holatlarni tahlil qilish va prognozlash usullari va ularni hisoblash uslubiyati yoritilgan.

Darslik iqtisodiy fanlar yutuqlariga va jahon amaliyotiga asoslangan bo'lib makrodarajadagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning tahlil qilish uslubiyati va usullari, ularning mazmuni va mohiyati, shakllash jarayonlariga bag'ishlangan bo'lib, unda, prognozlash, uning nazariy va amaliy yo'nalishlari o'z aksini topgan.

Darslik iqtisodiyot yo'nalishlarining bakalavrlariga, magistrant-lariga, professor-o'qituvchilariga hamda iqtisodiy integratsiya sharoitida makroiqtisodiy tahlil va prognozlash bilan qiziqqan kishilarga mo'ljallangan.

2015-02-21 09:44:25 | ko'rishlar soni: 4404 | Yuklab olindi: 1577-marta

Mazkur darslik bakalavrlarga mo'ljallangan asosiy kurs tarzida yozilgan bo'lib, bo'lg'usi mutaxassislarga kasb-korining qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'z faoliyatining iqtisodiy natijalarini bilishlariga, iqtisodiy hodisalar mohiyatini tushunish, sir-asrorlarini idrok etishlariga yaqindan yordam beradi.

Shuningdek, «Iqtisodiyot nazariyasi» beradigan funda­mental bilimlar bozor iqtisodiyoti sharoitida yashash va ishlash uchun unda yuz beradigan o'zgarishlarni anglab, ularga moslashib borishga xizmat qiladi.

2015-02-21 09:42:10 | ko'rishlar soni: 9476 | Yuklab olindi: 3853-marta

To’plamda muallifning 2000-2003 yillarda respublika matbuotida chop etilgan maqolalari jamlangan. Unda mustaqillik gufayli amalga oshgan va oshayotgan siyosiy-ijtimoiy, manaviy o’zgarishlar mazmun-mohiyatining mushohadasiga e’tibor qaratiladi. Yangicha falsafa va tafakkur, siyosat falsafasi, olam va insoniyat mavjudligi muammolarining yechimiga milliy-falsafiy meros, insoniyag etirof etgan qadriyaglar uyg’unligidan kelib chiqqan holda munosabag bildiriladi.

Majmuaning, Uzbekistonda falsafa, siyosiy-falsafiy qarashlar, demokratik o’zgarishlar, kuchli fuqarolik jamiyati qurilishi jarayonlaridagi yutuqlar, mavjud ayrim muammolar va uni hal etish yo’llari bilan qiziquvchi mutaxassislar, talabalar va aspirantlarga hamda jamiyat boshqaruvi sohasida faoliyat yuritayotgan rahbar xodimlarga yordami tegadi degan umiddamiz.

2015-02-20 19:41:33 | ko'rishlar soni: 2785 | Yuklab olindi: 1008-marta