Yangi kitoblar

 

   Taxirov Z. Nashr jarayoni asosiy bosqichlari. Toshkent.: Tafakkur Bo‘stoni, 2015. -272 b.

   Ushbu darslik 5A220104 -“Noshirlik ishi va muharrirlik” ixtisosligi bo‘yicha magistrantlarga mo'ljallangan. Darslikdan 1-bosqich magistrantlariga “Nashr jarayoni asosiy bosqichlari” fanidan ma’ruzalar o‘qish, amaliy mashg‘ulotlar olib borishda foydalaniladi. Darslikda hozirgi nashriyot-matbaa ijodiy uylarida kitob nashri jarayonidagi asosiy bosqichlarda amalga oshiriladigan ishlar va ulardagi muharrir ishtiroki, shuningdek badiiy ijod bilan tanishadilar.
   Darslik magistrantlar, soha izlanuvchilari uchun va ilmiy tadqiqot ishlarida ham foydadan holi emas. Shuningdek, darslikdan nashriyotlar, ommaviy axborot vositalarining tahririyatlarida qo'lyozma matni ustida ishlovchi muharrirlar va amaliyotchi jumalistlar ham foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari universitetlar va pedogogika institutlari filologiya fakultetlari bakalavriant va magistrantlariga ham mo‘ljallangan.

2016-03-24 10:02:22 | ko'rishlar soni: 1457 | Yuklab olindi: 556-marta

     To‘ychiboyev M.U.  Bioximiya va sport bioximiyasi: darslik-T.: Tafakkur bo‘stoni, 2015— 416 b.

    Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tasdiqlagan biokimyo fanining o‘quv dasturi asosida tayyorlangan. Darslik uch qismdan iborat. Birinchi “Statik biokimyo” qismida tirik organizmlaming tarkibiga kiradigan kimyoviy moddalarning tuzilishi (strukturasi), xossalari va biologik funksiyalari haqidagi zamonaviy ma’lumotlar keltirilgan. Ikkinchi “Dinamik biokimyo” qismida odam organizmida uning fiziologik funksiyalarining asosini tashkil qiladigan turli biokimyoviy jarayonlar haqidagi ma’lumotlar berilgan. Uchinchi “Sport biokimyosi” qismida esa turli jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanganda odam organizmida unga javoban sodir bo‘ladigan biokimyoviy o‘zgarishlar va ularning qonuniyatlari bayon qilingan.
   Ushbu darslik jismoniy tarbiya institutlari va boshqa barcha Oliy o‘quv yurtlari jismoniy tarbiya bakalavriyat yo‘nalishidagi talabalar uchun mo‘ljallangan bo‘lib,undan biologiya yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar ham foydalanishlari mumkin.

2016-03-24 09:56:38 | ko'rishlar soni: 2240 | Yuklab olindi: 873-marta

     Abdullaeva D. Oila psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. -Toshkent.: Tafakkur Bo‘stoni, 2015. -256b.

  Ushbu o‘quv qoilanma asosan “Oila psixologiyasi” fanini o‘qitishda qo‘llaniladigan zamonaviy ta’lim texnologiyalarini o‘zida mujassamlashtirgan. O‘quv qo‘llanmada ma’ruza va seminar mashg‘ulotiarini o'qitishning ta’lim texnologiyalari aks ettirilgan. Shu bilan birga o‘qitish tizimiga pedagogik va innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilish samaradorligini oshirish hamda o‘quv jarayonini to‘g‘ri va oqilona tashkil qilish usullari yoritilgan.
     Ushbu qo‘ llanma psixologlar, o‘qituvchilar hamda pedagogika va psixologiya ta’lim yo‘nalishi (5110900) talabalariga mo'ljallangan.

2016-03-24 09:48:40 | ko'rishlar soni: 5532 | Yuklab olindi: 1850-marta

     Rahimov G'.X. Tarjima nazariyasi va amaliyoti 

   Mazkur darslik talabalarda tarjima jarayoni haqidagi nazariy hamda amaliy bilim va ko’nikmalarni shakllantirishga doir mavzularni qamrab olgan. Darslikning maqsadi filologiya va tarjimonlik yunalishida mutaxassislar tayyorlaydigan oliy o’quv yurtlari talabalariga "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" fani bo’yicha O’zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim davlat standartlarining oliy ta’lim bosqichidagi 5220100-filologiya hamda 5120201 - tarjima nazariyasi va amaliyoti yo’nalishi bo’yicha bakalavr tayyorgarligi darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qo’yiladigan talablarga mos bilim va ko’nikmalarni hosil qilish imkonini yaratishdan iboratdir.

2016-03-16 09:56:40 | ko'rishlar soni: 1655 | Yuklab olindi: 680-marta

   Uslubiy qo'llanma universitetda nemis tilini ikkinchi til sifatida o'rganayotgan talabalarga mo'ljallangan bo'lib, uslubiy ko'rsatmada nemis tilining qisqacha fonetikasi, morfologiyada so'z turkumlariga to'xtalib, ot, sifat, son, ravish, olmosh, predlog, bog'lovchilar, qo'shma gap va ergash gap, qo'shma gaplar haqida qisqa ma'lumot berilgan. Shuningdek, ot va otlarning turlanish guruhlari, fe’l va fe’l zamonlari haqida alohida to'xtalib, ayrim otlarning turlanishi va fe'llarning zamonlarda tuslanishi haqida namunalar keltirilgan va tegishli mashqlar bilan mavzular mustahkamlangan.

  Uslubiy qo'llanmani tayyorlashda M.Vasilyeva, A.Gevelenglarning "Nemis tilining amaliy grammatikasi", T.Mirsoatovning "Nemis tili grammatikasi", E.Shendelsning "Nemis tili grammatikasi" kabi manbaalardan foydalanilgan.

2016-02-11 14:31:17 | ko'rishlar soni: 3322 | Yuklab olindi: 1313-marta

    Ushbu uslubiy tavsiyanoma xorijiy til o’qituvchilari uchun mo’ljallangan bo’lib, unda asosan xorijiy tillarni o’rganishni SEFR talablari asosida baholash mezonlari xususida fikr yuritiladi. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida xorijiy tilni o’qitishga ixtisoslashgan amaliy va nazariy fanlar bo’yicha reyting tizimiga moslashgan nazorat shakllarining namunalari tavsiya etiladi.

   Mazkur tavsiyanoma O’zbekiston Resnublikasi Prezidentining "Chet tillarni o’rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi PQ-1875-son qarori (2012 yil 11 dekabr), Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiklangan "Asosiy o’rganichayotgan til" fani bo’yicha namunaviy o’quv dasturlari (2013 yil 28.08, 2012 yil 14.03), "Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to’g’risidagi NIZOM" (2009 i. 11.06), O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2005 yil 21 fevraldagi 34-son buyrug’i bilan tasdiqlangan "Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar, kurs loyihalari (ishlari) bo’yicha namunaviy nizom"ga hamda "Talabalar mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibi to’g’risida YO’RIQNOMA"ga (SamDChTI 2014 y. 5.07) asosan ishlab chiqilgan.

2016-02-11 13:59:54 | ko'rishlar soni: 1539 | Yuklab olindi: 617-marta

Данное методическое пособие представляет собой сборник произведений для чтения на английском языке – узбекские рассказы, восточные легенды, тексты познавательного характера, анекдоты и стихотворения. После каждого текста представлены комментарий и перевод трудных слов и выражений, а также упражнения направленные на проверку понимания текста, отборку лексики и грамматических конструкций развитие устной речи. Пособие адресовано студентам 1 курса Самаркандского государственного института иностранных языков переводческого факультета, также учащимися лицеев, широкому кругу лиц, изучающих английский язык самостоятельно.

2015-06-22 09:30:46 | ko'rishlar soni: 1727 | Yuklab olindi: 941-marta

This book discusses the main issues of modern lexicography, planning of lexicographic projects and some aspects of the organization of work. The aim of the book is to help young lexicographers acquire the knowledge and techniques for compiling dictionaries.

2015-06-22 09:27:48 | ko'rishlar soni: 1743 | Yuklab olindi: 967-marta

Manual on lexicology of the English language. For the fourth year students. This manual includes the main themes of modern lexicology: word building, semantic changes, phraseology, borrowings semasiology, neology, lexicography. The material for seminars includes topics to be discussed, test questions and lexical units to be analyzed. Lexical units for the analysis were chosen mainly among neologisms. There is also a brief list of recommended literature.

2015-06-22 09:22:43 | ko'rishlar soni: 1985 | Yuklab olindi: 1193-marta

Преподаватели СамГИИЯ Касимова А.Н., и Насруллаева Т.С. составили учебно-методические пособие «Topics for developing speaking skills» - «Темы для развития разговорной и устной речи». Учебно-методическое пособие представляет собой сборник текстов для чтения познавательного характера с новейшими изобретениями нашего и прошлого веков. После каждого текста представлены комментарии и перевод трудных слов и выражений, а также упражнения, направленные на поверку понимания текста, отработку лексики и грамматических конструкций развитие устной речи. Пособие адресовано студентам 1, 2 курсов факультета теории и практики перевода Самаркандского государственного института иностранных языков, также учащимися лицеев, широкому кругу лиц, изучающих английский язык самостоятельно.

2015-06-01 10:56:31 | ko'rishlar soni: 1666 | Yuklab olindi: 820-marta