Yangi kitoblar

 

    Yormatova D. Yusuf and Zulaikha. Toshkent.: Fan va texnologiya, 2016

   Yusuf and Zulaikha's love story is one of the ancient, people's unique and blessed Love poems of the countries. It has been expounded in prose. This great love story describes the way of life of characters, their difficulties, love disease in a different way, not similar to others, It convinces that the divine feelings and the victory of honesty, truth have been achieved after the difficulties and hardship.

   Trie main task of the book is to glorify Love and to highlight work, torture, suffering, separation in the way of love. In fact this story describes a female love and praises it. The readers will be aware of the pure, beautiful love feelings, faithfulness of a woman in the process of events of the story

2016-12-22 08:28:09 | ko'rishlar soni: 830 | Yuklab olindi: 255-marta

    Yormatova D. Yusuf va Zulayho. Toshkent.: Navro'z, 2014.- 192 b.

   Ushbu kitobda muborak ishq haqidagi dostonlaridan biri -Yusuf va Zulayhoning sevgi qissasi nasriy tarzda bayon etilgan. Buyuk sevgi qissasi qahramonlarning hayot yo’li, ishq dardida chekkan azob-uqubatlari tasvirlangan.

   Muallif dostonni nasriy tarzda bayon etishga jazm etarkan, Abdurahmon Jomiy va Ramz Bobojonning shu mavzudagi «Yusuf va Zulayho» dostonlari bilan tanishib chiqdi. Bundan tashqari, dostonga oid bir qator ma’lumotlarni o’qib-o’rganib, asarini o’ziga xos tasvirlar, badiiy bezaklar bilan boyitdi. Ushbu dostonda boshqalarga o’xshamagan tashbehlar va detallardan foydalandi, ko’prok tabiatga murojaat etib, o’xshatishlar qildi. «Yusuf va Zulayho» dostoni bugungi kunda ham sevib o’qiladi. Ushbu mavzu maktablar, akademik listey va kasb-hunar kollejlari hamda OTM muassasalarining darsliklariga kiritilgan. Adabiyotni o’rganayotgan bakalavr yo’nalishi talabalari, ilmiy izlanish olib borayotgan magistrlar, doktorantlar, mutaxassislar uchun foydalaniladigan adabiyotlar qatoriga kiradi.

2016-12-21 13:22:39 | ko'rishlar soni: 2346 | Yuklab olindi: 697-marta

   Nurmuhammad D. Ulug'lar o'giti-yoshlar kamoli. Toshkent.: Movarounnahr, 2016. -80 b.

   "Ajdodlar merosi-ma'rifat ziyosi" ruknida tayyorlangan ushbu risola yoshlarning ilmli, odobli, dunyoqarashi keng shaxslar bo'lib kamol topishida, ular qalbiga milliy qadriyatlarimiz, ajdodlar merosiga muhabbat, vatanparvarlik tuyg'ularini singdirishda muhim qo'llanmadir.

   Bobolarimiz Mahmud Zamaxshariy, Abdulxoliq G'ijduvoniy, Bahouddin Naqshband, Abu Lays Samarqandiy, Amir Temur, Alisher Navoiy kabi ulug' siymolarning pand - nasihatlari jamlangan ushbu kitob sizga manzur bo'ladi degan umiddamiz.

2016-12-21 12:25:52 | ko'rishlar soni: 845 | Yuklab olindi: 200-marta

   Yo'ldoshev M.B. Ajdodlar merosi - ma'rifat ziyosi. Toshkent.: Movarunnahr, 2015. 96 b.

   Istiqlol yillarida barcha sohalarda bo'lgani kabi yoshlar va ularning ta'lim tarbiyasida ham ulkan islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlar eng avvalo, ajdodlarimizdan qolgan boy ma'naviy me'rosni, bunyodkorlik g'oyalari va ezgu ta'limotlarni yoshlar ongiga singdirish va shu bilan birga ularni pok imo-e'tiqod, vatanga sadoqat, olijanoblik ruhida tarbiyalashda o'z aksini topmoqda. Ushbu kitobda ayni mavzularda so'z boradi.

2016-12-21 11:56:15 | ko'rishlar soni: 787 | Yuklab olindi: 169-marta

Karimov I.A. Bosh maqsadimiz-iqtisodiyotimizda olib borayotgan islohotlarni va tarkibiy o'zgarishlarni keskin chuqurlashtirish, xususiy mulkchilik, kichik biznes va tadbirkorlikka keng yo'l ochib berishdir. Toshkent.: Ma'naviyat, 2016.  Mazkur risola o'qiuvchilar, ilmiy xodimlar, tadqiqotchi-izlanuvchilar hamda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar va modernizatsiya jarayonlariga qiziqadigan barcha kitobxonlar uchun mo'ljallangan.

2016-12-21 10:51:02 | ko'rishlar soni: 970 | Yuklab olindi: 270-marta

 Jabborova H.Q. "Amaliy va matematik lingvistika". Uslubiy qo'llanma. Samarqand. SamDChTI nashri, 2016 yil, 116 bet.

    Uslubiy qo'llanma O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan "5120100 - Filologiya va tillarni о 'qitish ", "5111400-Xorijiy til va adabiyoti" bakalavriyat ta'lim yo'nalishlarii talabalari uchun "Amaliy va matematik lingvistika" fanidan yaratilgan namunaviy dastur asosida tuzilgan.

  Ushbu uslubiy qo'llanmada "Amaliy va matematik lingvistika" fanini yaxshi o'zlashtirgan talaba eksperimental fonetika, lingyostatistika, morfostatistika, grammatik statistik tadqiqotlar yarata olish ко 'nikmalariga ega bo 'ladi. Xuddi shuningdek, avtomatik tarjima va korpus lingvistikasining nazariy asoslarini egallaydi. Har bir mavzu boyicha topshiriqlar berilgan. (ijtimoiy-gumanitar fakultetlar bakalavriat bosqichi talabalari uchun).

2016-05-19 09:35:41 | ko'rishlar soni: 2872 | Yuklab olindi: 1093-marta

     Bertels E.E. Navoiy. Monografiya. Tarjimon I. K. Mirzaev - f.f.d, prof. - T.: «Tafakkur qanoti», 2015. - 372 bet.

   Ushbu monografiyada Temuriylar, Hirot, Samarkand, Sulton Husayyanint taxtga o‘tirishi, Temuriylar davrida adabiy muhit va turkiy she’rilt; Navoiyving yoshligi. o‘spirinlik yillari, mansabdorlikning boshlanishi, li­rik she’rlar, shuhrat cho‘qqisida, A. Jomiy bilan do‘stligi, «Bepshlikning yaratilishi; halokat, so‘nggi yillari, oxirgi so‘zi, vafoti; Navoiy va fol­klor mavzulari yorqin va juda o‘qimishli yoritilgan.

   Monografiya sharqshunos, naoiyshunos, adabiyotshunos, tilshunos, tarixchi, faylasuf, pedagog, o‘quvchi. talaba, magistrant, doktorantlarga, bobokalon shoirimiz hayoti va ijodi bilan qiziqadigan barcha yurtdoshlarga mo‘ljallangan.

2016-05-16 10:35:37 | ko'rishlar soni: 1379 | Yuklab olindi: 558-marta

     Бурнашева Ф.С., Бурнашев Р.Ф. Высшая математика. Для студентов гуманитарных направлений. Самарканд.: 2016. 162 стр. 

   Учебно-методическое пособие «Высшая математика для студентов гуманитарных направлений» состоит из следующих разделов: основные понятия элементарной математики, элементы линейной алгебры, аналитическая геометрия на плоскости, основы математического анализа. Кроме систематизированного изложения теоретического материала по каждой теме раздела в качестве примеров решено большое число практических задач разного уровня сложности. Каждая глава завершается списком контрольных вопросов, заданиями для аудиторной и самостоятельной работы, контрольными и тестовыми заданиями, ответы на которые позволяют студенту самостоятельно оценить уровень его подготовки к данном) моменту обучения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям бакалавриата.

2016-05-16 10:29:51 | ko'rishlar soni: 1175 | Yuklab olindi: 565-marta

Турдиева Н.Ё. Поэтика фразеологии и система языка: (В аспекте художественного новаторства Вильяма Шекспира)

   В книге рассматриваются вопросы поэтики фразеологии и системы языка в аспекте художественного новаторства Вильяма Шекспира и роли его фразеолекта в развитии фразеосистемы английского языка XVI века (общая характеристика фразеологии языка эпохи Шекспира, семантическое переосмысление переменных словосочетаний как источник становления фразеологических единиц, фразеологизация национальных образов), системность фразеопоэтики Шекспира в историко-деривационном и метафорическом ракурсе и контекстная специфика шекспировской фразеопоэтики (фразеосемантизация, узуальность и окказиональность фразеологических единиц).
   Для всех тех, кого интересуют проблемы фразеопоэтического творчества.

2016-05-03 15:30:24 | ko'rishlar soni: 940 | Yuklab olindi: 257-marta

     Elmurodov N.  Nisbat kategoriyasi. Monografiya. 2016

   Monografiya bakalavriat va magistratura ta’limi yo'nalishidagi talabalarga mo'ljallangan bo'lib, unda nisbatning “Tilning grammatik qurilishi", "Grammatik kategoriya ”, “Fe’l ”, "Fe’lning nisbat kategoriyasi ”, “Nisbat kategoriyasi gaplarda subyekt obyekt munosabatlarini ifodalovchi asosiy vosita sifatida”, “Passiv konstruksiyalar tipologiyasi”, “Passiv va uning sinonimlari”, “So'z turkumlari valentligi” va “Shaxssiz passiv” kabi masalalari o'z ifodasini topgan.

   Ushbu mavzular talabalarning nazariy grammatika, til tarixi, german filologiyasiga kirish, matn lingvistikasi kabi fanlardan olgan bilimlarining kengayishiga va mustahkamlanishiga yordam beradi.

2016-04-14 11:04:04 | ko'rishlar soni: 1216 | Yuklab olindi: 290-marta