O'quv uslubiy qo'llanmalar

 

Qo‘llanma  "Lingvistika" sohasida ta’lim olayotgan 1 kurs  magistrlari  uchun  mo‘ljallangan  o‘quv-uslubiy   qo‘llanma   bo‘lib koreys    tilidagi    kelishiklarning    qo‘llanilish    usullari va  xususiyatlarini o‘z ichiga olgan bo‘lib keyinchalik ularni amaliyotda  qo‘llashlariga yordam beradi.

Ushbu o‘quv-uslubiy qo‘llanmada koreys tilidagi kelishik kategoriyasining o‘ziga xos xususiyatlari, qo‘llanilish usullari yanada chuqurroq, aniq va konkret masalalarning nazariy jihatlari yoritilgan bo‘lib magistraturaning birinchi kursida o‘tiladigan tanlov fan uchun mo‘ljallangan.

2019-08-01 15:43:59 | ko'rishlar soni: 43 | Yuklab olindi: 15-marta

O‘quv-uslubiy qo‘llanma magistratura yo‘nalishi namunaviy o‘quv dasturiga asosan yaratilib, unda 20 soatlik ma’ruza va 20 soatlik amaliy mashg‘ulotlarda matn orqali insonning nutq faoliyatini, bunday faoliyatning maqsadi, mazmuni, ularning og‘zaki va yozma matnda verbal va noverbal ifodalanishining usul va vositalari, ularning nutq aktidagi o‘rni, kommunikativ-pragmatik ta’siri, so‘zlovchi va tinglovchi nutqidagi turlicha munosabatlarning lisoniy belgilarda ifodalanishini atroflicha o‘rganishga yo‘naltirilgan. Uslubiy qo‘llanma filologiya yo‘nalishi birinchi bosqich magistratura yo‘nalishi talabalari va matn tahlilini o‘rganuvchi keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

2019-06-21 15:14:30 | ko'rishlar soni: 109 | Yuklab olindi: 33-marta

 Uslubiy qo'llanma 100000 - Gumanitar soha, 110000 -Pedagogika, 120000 - Gumanitar fanlar, 5111400 - Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili), 5120100 -Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz, fransuz, nemis, ispan, italyan, koreys, xitoy, yapon, arab tillar), 5120200 -Tarjima nazariyasi va amaliyoti (ingliz tili) ta'limi yo'nalishi talabalari uchun “Yosh fiziologiyasi va gigiyena” fanini o'rganish uchun o'quv reja va dasturlarga asoslangan xolda tayyorlangan bo'lib, nazariy (ma'ruzalar) bilimlar bilan o'qitilibgina qolmasdan, balki amaliy (laboratoriya, seminar) mashg'ulotlar o'tkazish uchun mo'ljallangan. Amaliy mashg'ulot darslarining asosiy maqsadi, bo'lajak pedagoglar, pedagog-tarbiyachilar va boshqa kasbdagilar tomonidan eksperimentlarni bajarish bilimlarini chuqurlashtirishdan va ularni to'gri, fiziologik jihatdan tahlil qilishdan iboratdir.

2019-01-28 09:54:53 | ko'rishlar soni: 335 | Yuklab olindi: 110-marta

  “Hayot faoliyati xavfsizligi” mavzusidagi ushbu o‘quv uslubiy qo‘llanma Samarqand chet tillar instituti, “Jismoniy madaniyat” kafedrasining o‘qituvchilari  H.Q.Bo‘riev, A.A.Bayzaqov, G‘.D.Umarov, T.Ya.Nomaevlar tomonidan tayyorlangan.

Qo‘llanma “Filologiya” sohasidagi barcha yo‘nalishlar bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalarning hayot faoliyati xavfsizligi bilan bog‘liq favqulodda vaziyatlar va mehnat xavfsizligini ta’minlashga oid barcha masalalarni mustaqil fikrlashlari haqidagi mulohazani o‘z ichiga oladi va keyinchalik ularni amaliyotda qo‘llashga yordam beradi.

Qo‘llanma 5111400 – Xorijiy  til va  adabiyoti  (roman-german filologiyasi); 5120100 – Filologiya va tillarni o‘qitish (roman-german filologiyasi); 5120100   –Tarjima nazariyasi va amaliyoti (roman-german filologiyasi); ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha taxsil olayotgan talabalarga mo‘ljallangan. Shuningdek, undan ushbu yo‘nalishlar fanlaridan dars berayotgan pedagog o‘qituvchilar ham foydalanishlari mumkin.

2018-01-22 15:22:14 | ko'rishlar soni: 591 | Yuklab olindi: 255-marta

      Бурнашева Ф.С., Бурнашев Р.Ф. Высшая математика. Для студентов гуманитарных направлений. Самарканд.: 2016. 162 стр. 

  Учебно-методическое пособие «Высшая математика для студентов гуманитарных направлений» состоит из следующих разделов: основные понятия элементарной математики, элементы линейной алгебры, аналитическая геометрия на плоскости, основы математического анализа. Кроме систематизированного изложения теоретического материала по каждой теме раздела в качестве примеров решено большое число практических задач разного уровня сложности. Каждая глава завершается списком контрольных вопросов, заданиями для аудиторной и самостоятельной работы, контрольными и тестовыми заданиями, ответы на которые позволяют студенту самостоятельно оценить уровень его подготовки к данном) моменту обучения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям бакалавриата.

2016-05-16 10:48:31 | ko'rishlar soni: 979 | Yuklab olindi: 323-marta

   В книге рассматриваются вопросы поэтики фразеологии и системы языка в аспекте художественного новаторства Вильяма Шекспира и роли его фразеолекта в развитии фразеосистемы английского языка XVI века (общая характеристика фразеологии языка эпохи Шекспира, семантическое переосмысление переменных словосочетаний как источник становления фразеологических единиц, фразеологизация национальных образов), системность фразеопоэтики Шекспира в историко-деривационном и метафорическом ракурсе и контекстная специфика шекспировской фразеопоэтики (фразеосемантизация, узуальность и окказиональность фразеологических единиц).

2016-05-04 10:13:04 | ko'rishlar soni: 1056 | Yuklab olindi: 340-marta

Ўқув-услубий қўлланма магистрантлар, касб-ҳунар коллежлари ва академик лицей ўқитувчилари, ижтимоий-гуманитар факультетларнинг юқори курс талабаларига мўлжалланган.

2015-05-21 11:04:09 | ko'rishlar soni: 2252 | Yuklab olindi: 1312-marta

Qo‘llanma xitoy tili bo‘yicha boshlang‘ich talim oluvchi talabalar uchun mo‘ljallangan. Aslida qllanma bir necha qismdan iborat bo‘lib, taqdim etilayotgan qism uning boshlang‘ich qismidir.

2015-03-04 11:26:03 | ko'rishlar soni: 2095 | Yuklab olindi: 833-marta

Mazkur o‘quv –uslubiy  qo‘llanma Oliy ta’lim bakalavriat 2 bosqich talabalariga “Ma’naviyat asoslari” fanidan ma’ruza, seminar, mustaqil ta’lim darslarida foydalanish uchun  mo‘ljallangan.

2015-02-27 17:52:51 | ko'rishlar soni: 4517 | Yuklab olindi: 3318-marta

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanmada hozirgi zamon ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlikning ta'minlanishi shaxs, jamiyat ,davlatning axborot psixologik xavfsizligi uchun tahdid manbalari turlari tafsifi batafsil yoritilgan. OAVlari va axborot kurashi, axborot sohasida xavfsizlik, psixologik o'z-o'zini himoya qilish va xavfsizlikni ta'minlash usullari haqida ma'lumot berilgan.

2015-02-26 17:51:36 | ko'rishlar soni: 7632 | Yuklab olindi: 4699-marta