Kitob javoni

 

   Yosh fiziologiyasi va gigiena fani tibbiyot fanlari bo‘lmish odam anatomiyasi, fiziologiyasi va umumiy gigiyena fanlarining asosiy tarmog‘i hisoblanadi. Fiziologiya fani biologiya fanlarining muhim tarmoqlaridan bo‘lib, organizm, undagi a‘zolar, to‘qimalar hujayralar va hujayra strukturasi elementlarining funksiyalarini tashqi muhitga bog‘lab, har tomonlama chuqur o‘rganadi.

2016-08-05 11:32:55 | ko'rishlar soni: 10747 | Yuklab olindi: 9982-marta

   O’quv uslubiy majmuada DTS talablariga doir barcha me’yoriy hujjatlar aks ettirilgan. Hayot faoliyati xavfsizligi fanining maqsadi va u tomonidan yechiladigan vazifalar hamda fanning asosiy tushuncha, qoida va ta`riflari bayon qilingan. Ma`qul bo`lgan tavakkalni aniqlash konsepsiyasi va xavflarni o`rganish ketma-ketligi keltirilgan. Xavfsizlikning tizimiy tahlili, faoliyat xavfsizligini ta`minlash va uni boshqarishning metodologik asoslari berilgan. Mualliflar tomonidan faoliyat xavfsizligining psixologiyasi va ergonomik asoslari keng yoritib berilgan. Xavfsizlikni ta`minlashda inson analizatorlarining roli bayon qilingan.

2016-08-05 11:23:52 | ko'rishlar soni: 29022 | Yuklab olindi: 27281-marta

   Данный учебно-методический комплекс составлен в соответствии с программой курса «Безопасность жизнедеятельности». В комплексе отражены актуальные вопросы обеспечения безопасности труда на производстве, в быту, в процессе учёбы и повседневной жизни. В него включёны типовая и рабочая учебные программы курса, учебное пособие, технология преподавания.

2016-08-05 11:12:59 | ko'rishlar soni: 1617 | Yuklab olindi: 1090-marta

   Mazkur o`quv-uslubiy majmua jismoniy tarbiya va sport fanini o'qitishga mo`ljallangan. Yangi pedagogik texnologiya yutuqlari asosida, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” hamda “Ta'lim to'g'risida"gi Qonun talablarini bajarish maqsadida o'quvchilarning ko`nikma va malakalarini rivojlantirishga erishish ta'lim sohasi ishtirokchilari oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Shuning uchun bugungi kunda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" talab va vazifalarini amalga oshirishda, Davlat ta'lim standartlarining bosqichma-bosqich amalga oshirilishida belgilangan asosiy vazifalardan biri o`quv-uslubiy majmualar, ta`lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi qo`llanmalar yaratishdan iboratdir.

2016-08-05 11:05:35 | ko'rishlar soni: 7734 | Yuklab olindi: 7105-marta

   Умумий психология фанининг моҳояти, психикани ривожланиши, шахс психологияси, билиш жараѐнлари, шахснинг ҳиссий-иродавий соҳаси, индивидуал психологик хусусиятлар, психологик ҳолатлар ҳамда шахснинг шаклланиши жараѐнида юзага келадиган психологик, физиологик ва жисмоний ўзгаришлар, шунингдек шахсга хос сифат хусусият, ҳолатлар, таълим-тарбия жараѐнини тўғри ташкил қилишнинг ѐшга боғлиқ жиҳатларининг психологик механизмларини ўз ичига қамраб олади.

2016-08-05 10:51:55 | ko'rishlar soni: 3277 | Yuklab olindi: 2620-marta