Kitob javoni

 

   Ushbu o’quv-uslubiy majmua Amaliy tarjima fani bo’yicha ta’lim texnologiyasi ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarni loyihalash texnologiyalari va sillabus asosida ishlab chiqilgan.

   Mazkur qo’llanma kirish, ta’lim texnologiyasining konseptual asoslari hamda ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarda o’qitish texnologiyalaridan tarkib topgan.

   Ta’lim texnologiyasining konseptual asoslari bo’limida Amaliy tarjima fanini o’qitishning dolzarbligi asoslangan, mazkur kursning tuzilmasi keltirilgan hamda kurs bo’yicha o’qitishning mazmuni ochib berilgan.

2016-08-05 16:34:15 | ko'rishlar soni: 1081 | Yuklab olindi: 350-marta

   Учебно-методический комплекс по курсу «Лингвокультурологические аспекты переводческой деятельности» предназначен для магистрантов-переводчиков 1 курса. В ходе изучения курса магистранты получат основные сведения о лингвокультурологических особенностях посредническо-переводческой деятельности, о трудностях лингвокультурологического характера и приемах их предотвращения. Данный курс построен на основе современных технологий проведения лекций и семинаров. В практических заданиях сосредоточивается внимание на типичных проблемах перевода с позиции лингвокультурологического аспекта и типичных проблемах самого межкультурного общения.

2016-08-05 16:26:17 | ko'rishlar soni: 3405 | Yuklab olindi: 2798-marta

   Tеrminоlоgiya tаrjimаsi dаsturi bаkаlаvr ta‘lim yo‘nаlishi tаlаbаlаrigа mo‘ljаllаngаn. Tеrminоlоgiya tаrjimаsi ilmiy hаmdа tехnikаviy mаtnlаrni yozmа, оg‘zаki, оnа tiligа vа undаn chеt tiligа tаrjimа qilishgа аsоslаngаn. Mаzkur fаn lug‘аt bilаn ishlаsh, hаr bir sоhаdа uchrаydigаn o‘zigа хоs tеrminlаrini tаrjimа qilish, tеrminlаrni tаrjimа qilishdа yuzаgа kеlаdigаn grаmmаtik hаmdа lеksik qiynchiliklаrni bаrtаrаf qilish shu bilаn birgа ilmiy-tехnikаviy mаtnlаrdа uchrаydigаn аtаmаlаr, qisqаrtmаlаr vа nеоlоgizmlаr tаrjimаsi muаmmоlаrini hаm qаmrаb оlаdi. Dаstur kеtmа-kеtlik vа оddiydаn murаkkаbgа printsipi аsоsidа tаrjimа qilishni, оg‘zаki hаmdа yozmа tаrjimа ko‘nikmаlаri vа mаlаkаlаrigа egа bo‘lishni tаlаb etаdi.

2016-08-05 16:18:07 | ko'rishlar soni: 3084 | Yuklab olindi: 2351-marta

   Adabiyot nazariyasi fanining asosiy maqsadi – badiiy asarni tahlil qilish uchun yo‘llanma berish, badiiy matnni chuqur va turli metodlar asosida talqin qilish, jahon adabiyotshunosligidagi adabiyotshunoslik metodlarining ichki imkoniyati va cheklanganlik tomonlarini barcha adabiy tur hamda janrlar bo‘yicha yozilgan ilmiy asarlar misolida asoslab o‘rganish, talabalarning ilmiy-estetik tafakkurini shakllantirish sanaladi. Fanning bosh vazifasi talabalarga adabiyotshunoslikning turli masalalarini tahlil etish, mustaqil fikrlash, Adabiyotshunoslik metodologiyasi, Badiiy tahlil asoslari, O‘zbek adabiy tanqidi tarixi kabi fanlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun zarur bo‘ladigan tayanch bilimlarni beradi.

2016-08-05 16:11:12 | ko'rishlar soni: 9485 | Yuklab olindi: 8597-marta

   Asosiy o‘rganilayotgan til fani majmuasi 2 bosqich talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, maxsus CEFR dasturi yordamida yaratilgan. Asosiy o‘rganilayotgan til fani ingliz tili o‘qitishining Listening, Reading, Writing, Speaking, Grammar in context, Vocabulary kabi ko‘nikmalarini o‘z ichiga qamrab olgan. Talabalar shu ko‘nikmalarini turli xil mavzular orqali rivojlantirishadi va ushbu mavzular bo‘yicha yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishadi.
  Bulardan art, music, entertainment, religions, Mass Media, University Education, World travel, love and marriage, health, holiday traditions around the World, community associations in Uzbekistan and America, supplementary reading kabi mavzular tashkil topgan. Mavzular xar bir talabaning turli til o‘rganish ko‘nikmalarini jivojlantirishga yo‘naltirilgan. Undan tashqari ingliz tili grammatikasi va fanetikasi haqida ham ko‘plab ma‘lumot berilgan.

2016-08-05 15:55:25 | ko'rishlar soni: 1172 | Yuklab olindi: 429-marta

   «Tеrminologik tarjima» fani bo‘yicha ta'lim tеxnologiyasi ma'ruza va amaliy mashg‘ulotlarni loyihalash tеxnologiyalari asosida ishlab chiqilgan.
   Mazkur qo‘llanma kirish, ta'lim tеxnologiyasining kontsеptual asoslari hamda ma'ruza va amaliy mashg‘ulotlarda o‘qitish tеxnologiyalaridan tarkib topgan. Ta'lim tеxnologiyasining kontsеptual asoslari bo‘limida «Tеrminologik tarjima» fanini o‘qitishning dolzarbligi asoslangan, mazkur kursning tuzilmasi kеltirilgan hamda kurs bo‘yicha o‘qitishning mazmuni ochib bеrilgan. So‘ngra o‘quv fani bo‘yicha o‘qitish tеxnologiyalari loyihalashtirilgan.

2016-08-05 15:44:45 | ko'rishlar soni: 5086 | Yuklab olindi: 4427-marta

   Mazkur o‘quv uslubiy majmuani ishlab chiqishda Yevropa Kengashining Chet tilini egallash umumyevropa kompententsiyalari: o‘rganish, o‘qitish va baholash to‘g‘risidagi umume‘tirof etilgan xalqaro me‘yorlari (CEFR – Common European Framework of Reference) va O‘zbekiston Respublikasining uzluksiz ta‘lim tizimida chet tillarni o‘rganishga qo‘yiladigan talablar e‘tiborga olingan. Chet tili (Til amaliyoti aspektlari) fani o‘qib tushunish (reading) va so‘z boyligini oshirish (vocabulary)ga qaratilgani sababli, amaliy dars ishlanmalari shu asosda ishlab chiqilgan.

2016-08-05 15:37:04 | ko'rishlar soni: 1032 | Yuklab olindi: 389-marta

   Ushbu o’quv-uslubiy majmua – davlat ta’lim standarti va fan dasturida belgilangan, talabalar tomonidan egallanishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish, o’quv jarayonini kompleks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o’rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta’minlaydigan, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojantirishga yo’naltirilgan o’quv-uslubiy manbalar, didaktik vositalar va materiallar, elektron ta’lim resurslari, o’qitish texnologiyasi, baholash mezonlarini o’z ichiga oladi.

2016-08-05 15:25:28 | ko'rishlar soni: 1322 | Yuklab olindi: 614-marta

   Ushbu o’quv-uslubiy majmua – davlat ta’lim standarti va fan dasturida belgilangan, talabalar tomonidan egallanishi lozim bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish, o’quv jarayonini kompleks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o’rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta’minlaydigan, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojantirishga yo’naltirilgan o’quv-uslubiy manbalar, didaktik vositalar va materiallar, elektron ta’lim resurslari, o’qitish texnologiyasi, baholash mezonlarini o’z ichiga oladi.

2016-08-05 15:13:37 | ko'rishlar soni: 1818 | Yuklab olindi: 1227-marta

   Ushbu o’quv-uslubiy majmua Yevropa Kengashining ―Chet tilini egallash Umumevropa kompetensiyalari:o’rganish, o’qitish va baholash to’g’risidagi xujjatida til egallashga qo’yiladigan talablar va mezonlar e’tiborga olingan holda tayyorlangan.

   O’quv-uslubiy majmua zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida nutq malakalari yozuv orqali talabalarni ingliz tilida nutqini o'stirish ko’zda tutilgan. O’quv-uslubiy majmua xorijiy til va adabiyot yo’nalishida tahsil oluvchi 1 bosqich talabalari uchun jami 152 soat amaliy mashg’ulot uchun mo’ljalangan.

2016-08-05 15:03:29 | ko'rishlar soni: 1410 | Yuklab olindi: 744-marta