Kitob javoni

 

   Ushbu o’quv-uslubiy majmuada nemis tili asosiy chet tili fani bo’yicha 1 kurs bakalavr yo’nalishi talabalarining nemis tili asosiy chet tili fani bo’yicha bilim, malaka va ko’nikmalarini oshirish maqsadida ushbu fan mashg’ulotlari sifatini oshirish, darslarni zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar asosida olib borish, eng yangi o’quv adabiyotlari asosida interaktiv metodlardan foydalanish usullari va vositalari, talabalar bilim, malaka va ko’nikmalarini yanada rivojlantirish borasida qo’llaniladigan vositalar, uslub va usullar va ulardan foydalanish tizimi o’rin olgan. Majmuadan oliy o’quv yurtlari talabalari, shu soha bo’yicha mutaxassis o’qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar va nemis tili grammatikasi va uni o’qitish metodlariga qiziqadiganlar foydalanishi mumkin.

2016-08-06 10:06:04 | ko'rishlar soni: 1621 | Yuklab olindi: 1070-marta

   Mamlakatimiz tarixida yangi davr - mustaqil taraqqiyot davri boshlandi. Xalqimiz demokratik huquqiy davlat va ochiq fuqarolik jamiyati qurish yo'lida dastlabki sinovlardan o'tdi. Istiqlol yillarida yurtimizda milliy ma'naviyatimizni tiklash, uni zamon talablari asosida rivojlantirish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Demokratik islohotlar tobora chuqurlashib bormoqda.

   Yangi jamiyat qurish, avvalo, yoshlarga, ularning ma'naviy dunyosi, kasb-mahoratiga bog'liq. Binobarin, yosh avlodda milliy g'oyani, yuksak ma'naviy fazilatlarni shakllantirishda, milliy ong va sog'lom fikrni uyg'otish, ularni Vatan, xalq va istiqlol taqdiri uchun g'oyaviy kurashchanlik ruhida tarbiyalashda, yuksak ma'naviyatli komil inson bo'lib shakllanishida, shuningdek, xalqimizning ma'naviy yuksalishi yo'lida "O‘zbekiston tarixi" fanining ahamiyati katta. Ushbu fanning barcha oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlari hamda maktablarda o‘qitilishi xam ana shu yuksak ahamiyat bilan belgilanadi.

2016-08-05 16:58:12 | ko'rishlar soni: 12947 | Yuklab olindi: 12428-marta

   Ushbu o’quv-uslubiy majmuada hozirgi zamon nemis tili asoslari fani bo’yicha ta’lim standartlarida bakalavr yo’nalishi talabalarining nemis tili va grammatikasi fani bo’yicha bilim, malaka va ko’nikmalarini oshirish maqsadida ushbu fan mashg’ulotlari sifatini oshirish, darslarni zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar asosida olib borish, eng yangi o’quv adabiyotlari asosida interaktiv metodlardan foydalanish usullari va vositalari, talabalar bilim, malaka va ko’nikmalarini yanada rivojlantirish borasida qo’llaniladigan vositalar, oliy o’quv yurtlari talabalari, shu soha bo’yicha mutaxassis o’qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar va nemis tili grammatikasi va uni o’qitish metodlariga qiziqadiganlar foydalanishi mumkin.

2016-08-05 16:51:09 | ko'rishlar soni: 1364 | Yuklab olindi: 865-marta

   Ushbu o‘quv-uslubiy majmuada asosiy o‘rganilayotgan til (ingliz tili) fani bo‘yicha ta‘lim standartlarida bakalavr yo‘nalishi talabalarining kommunikativ grammatika, integrallashgan til ko‘nikmalari, mustaqil ta‘lim ko‘nikmalari aspektlari bo‘yicha bilim, malaka va ko‘nikmalarini oshirish maqsadida ushbu fan mashg‘ulotlari sifatini oshirish, darslarni zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar asosida olib borish, eng yangi o‘quv adabiyotlari asosida interfaol uslublardan foydalanish usullari va vositalari, talabalar bilim, malaka va ko‘nikmalarini yanada rivojlantirish borasida qo‘llaniladigan vositalar, uslub va usullar hamda ulardan foydalanish tizimi o‘rin olgan. Majmuadan oliy o‘quv yurtlari talabalari, shu soha bo‘yicha mutaxassis o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar va chet tilini o‘qitishga qiziqadiganlar foydalanishi mumkin.

2016-08-05 16:42:02 | ko'rishlar soni: 998 | Yuklab olindi: 421-marta

   Ushbu o’quv-uslubiy majmua Amaliy tarjima fani bo’yicha ta’lim texnologiyasi ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarni loyihalash texnologiyalari va sillabus asosida ishlab chiqilgan.

   Mazkur qo’llanma kirish, ta’lim texnologiyasining konseptual asoslari hamda ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarda o’qitish texnologiyalaridan tarkib topgan.

   Ta’lim texnologiyasining konseptual asoslari bo’limida Amaliy tarjima fanini o’qitishning dolzarbligi asoslangan, mazkur kursning tuzilmasi keltirilgan hamda kurs bo’yicha o’qitishning mazmuni ochib berilgan.

2016-08-05 16:34:15 | ko'rishlar soni: 658 | Yuklab olindi: 239-marta

   Учебно-методический комплекс по курсу «Лингвокультурологические аспекты переводческой деятельности» предназначен для магистрантов-переводчиков 1 курса. В ходе изучения курса магистранты получат основные сведения о лингвокультурологических особенностях посредническо-переводческой деятельности, о трудностях лингвокультурологического характера и приемах их предотвращения. Данный курс построен на основе современных технологий проведения лекций и семинаров. В практических заданиях сосредоточивается внимание на типичных проблемах перевода с позиции лингвокультурологического аспекта и типичных проблемах самого межкультурного общения.

2016-08-05 16:26:17 | ko'rishlar soni: 1752 | Yuklab olindi: 1401-marta

   Tеrminоlоgiya tаrjimаsi dаsturi bаkаlаvr ta‘lim yo‘nаlishi tаlаbаlаrigа mo‘ljаllаngаn. Tеrminоlоgiya tаrjimаsi ilmiy hаmdа tехnikаviy mаtnlаrni yozmа, оg‘zаki, оnа tiligа vа undаn chеt tiligа tаrjimа qilishgа аsоslаngаn. Mаzkur fаn lug‘аt bilаn ishlаsh, hаr bir sоhаdа uchrаydigаn o‘zigа хоs tеrminlаrini tаrjimа qilish, tеrminlаrni tаrjimа qilishdа yuzаgа kеlаdigаn grаmmаtik hаmdа lеksik qiynchiliklаrni bаrtаrаf qilish shu bilаn birgа ilmiy-tехnikаviy mаtnlаrdа uchrаydigаn аtаmаlаr, qisqаrtmаlаr vа nеоlоgizmlаr tаrjimаsi muаmmоlаrini hаm qаmrаb оlаdi. Dаstur kеtmа-kеtlik vа оddiydаn murаkkаbgа printsipi аsоsidа tаrjimа qilishni, оg‘zаki hаmdа yozmа tаrjimа ko‘nikmаlаri vа mаlаkаlаrigа egа bo‘lishni tаlаb etаdi.

2016-08-05 16:18:07 | ko'rishlar soni: 1590 | Yuklab olindi: 1163-marta

   Adabiyot nazariyasi fanining asosiy maqsadi – badiiy asarni tahlil qilish uchun yo‘llanma berish, badiiy matnni chuqur va turli metodlar asosida talqin qilish, jahon adabiyotshunosligidagi adabiyotshunoslik metodlarining ichki imkoniyati va cheklanganlik tomonlarini barcha adabiy tur hamda janrlar bo‘yicha yozilgan ilmiy asarlar misolida asoslab o‘rganish, talabalarning ilmiy-estetik tafakkurini shakllantirish sanaladi. Fanning bosh vazifasi talabalarga adabiyotshunoslikning turli masalalarini tahlil etish, mustaqil fikrlash, Adabiyotshunoslik metodologiyasi, Badiiy tahlil asoslari, O‘zbek adabiy tanqidi tarixi kabi fanlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun zarur bo‘ladigan tayanch bilimlarni beradi.

2016-08-05 16:11:12 | ko'rishlar soni: 4273 | Yuklab olindi: 3776-marta

   Asosiy o‘rganilayotgan til fani majmuasi 2 bosqich talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, maxsus CEFR dasturi yordamida yaratilgan. Asosiy o‘rganilayotgan til fani ingliz tili o‘qitishining Listening, Reading, Writing, Speaking, Grammar in context, Vocabulary kabi ko‘nikmalarini o‘z ichiga qamrab olgan. Talabalar shu ko‘nikmalarini turli xil mavzular orqali rivojlantirishadi va ushbu mavzular bo‘yicha yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishadi.
  Bulardan art, music, entertainment, religions, Mass Media, University Education, World travel, love and marriage, health, holiday traditions around the World, community associations in Uzbekistan and America, supplementary reading kabi mavzular tashkil topgan. Mavzular xar bir talabaning turli til o‘rganish ko‘nikmalarini jivojlantirishga yo‘naltirilgan. Undan tashqari ingliz tili grammatikasi va fanetikasi haqida ham ko‘plab ma‘lumot berilgan.

2016-08-05 15:55:25 | ko'rishlar soni: 788 | Yuklab olindi: 334-marta

   «Tеrminologik tarjima» fani bo‘yicha ta'lim tеxnologiyasi ma'ruza va amaliy mashg‘ulotlarni loyihalash tеxnologiyalari asosida ishlab chiqilgan.
   Mazkur qo‘llanma kirish, ta'lim tеxnologiyasining kontsеptual asoslari hamda ma'ruza va amaliy mashg‘ulotlarda o‘qitish tеxnologiyalaridan tarkib topgan. Ta'lim tеxnologiyasining kontsеptual asoslari bo‘limida «Tеrminologik tarjima» fanini o‘qitishning dolzarbligi asoslangan, mazkur kursning tuzilmasi kеltirilgan hamda kurs bo‘yicha o‘qitishning mazmuni ochib bеrilgan. So‘ngra o‘quv fani bo‘yicha o‘qitish tеxnologiyalari loyihalashtirilgan.

2016-08-05 15:44:45 | ko'rishlar soni: 2789 | Yuklab olindi: 2391-marta