O'quv qo'llanmalar

 

Данное учебное пособие рассчитано на студентов русской фило­логии, обучающихся по направлению: 5120100 - Филология и обучение языкам (русский язык).

Воспитание интеллектуально развитого молодого поколения, подготовка квалифицированных кадров с высокой духовностью являются одним из приоритетных направлений проводимой нашим государством образовательной политики. Для реализации задач эффективной интеграции науки и образования, определенных в Национальной программе по подготовке кадров, существует нас­тоятельная потребность в учебной литературе нового поколения.

«Филологический анализ художественного текста» является одной из дисциплин специального цикла, которые обеспечивают профессиональную подготовку высококвалифицированных филоло­гов-русистов на уровне развитых демократических государств.

2018-05-01 14:44:18 | ko'rishlar soni: 302 | Yuklab olindi: 64-marta

Данный монографический очерк рассматривает генезис и развитие жанра газели в литературе Индии, в частности в литературе урду, на примере наиболее значимых представи­телей этого популярного на Востоке жанра поэзии. В круг главных задач включен обзор истории появления жанра газе­ли в литературе Индии, влияния суфизма, рассмотрение от­личительных свойств газели. Развитие жанра газели на про­тяжении длительного времени даёт возможность проследить процесс ломки старых традиций и зарождение новых. Работа не претендует на полное, всестороннее исследование данного вопроса, но может служить необходимым подспорьем для ма­гистрантов, аспирантов, студентов и интересна читателям.

2018-03-02 13:49:37 | ko'rishlar soni: 499 | Yuklab olindi: 203-marta

“Panjob adabiyoti” o’quv qo’llanmasi Shimoliy Hindiston adabiyotlaridan biri - panjob adabiyotining qadimgi davrlardan hozirgi zamongacha bo’lgan davrini o’z ichiga oladi va asosan, magistratura yo’nalishida o’rganiladi.

U O’zbekiston bilan adabiy aloqalar rivojida muhim o’rin tutgan bo’lib, 1958 yildan boshlab rivojlanib kelmoqda hamda panjob adabiyoti va madaniyatining milliy o’ziga xosligini tushunib olishga yordam beruvchi birinchi qadam hisoblanadi.

Ushbu o’quv qo’llanma Toshkent davlat sharqshunoslik institutida davlat ilmiy-texnika dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan F-l-139 «Sharq xalqlari adabiyoti tarixi va janrlar tipologiyasi» nomli ilmiy-tadqiqot loyihasi doirasida tayyorlandi.

2018-02-23 15:49:50 | ko'rishlar soni: 384 | Yuklab olindi: 145-marta

 Ushbu monografik tadqiqot Toshkent davlat sharqshunoslik insti-tuti Xorijiy Sharq xalqlari adabiyoti kafedrasida  F-1-139 “Sharq xalqlari adabiyoti tarixi va janrlari tipologiyasi” ilmiy-tadqiqot loyihasi bo‘yicha davlat granti asosida tayyorlandi. Unda X-XV asrlar fors mumtoz she’riyati badiiyatshunosligining dolzarb masalalari qisqacha tahlil etilib, zamonaviy badiiyatshunoslik ilmi nuqtai nazaridan yoritishga harakat qilindi. Olingan mavzu ko‘lami nihoyatda keng bo‘lganligidan mumtoz she’riyat badiiyatshunosligining barcha muammolarini bir tekis va batafsil yoritish maqsad qilib qo‘yilmadi, balki bugungi kunda eng muhim hisoblangan muammolarga e’tibor qaratildi. Shu bilan birga mavzularni Toshkent davlat sharqshunoslik instituti magistraturasining “adabiyotshunoslik”  mutaxassisligi bo‘yicha o‘qitiladigan maxsus kurslar mundarijasi bilan bog‘liq ravishda yoritish ham ko‘zda tutildi. Tadqiqot ushbu yo‘nalishda birinchi tajriba bo‘lganligidan unda turli kamchiliklarga yo‘l qo‘yilgan bo‘lishi tabiiy. Shu sababli uning mazmunini yanada boyitish va mukammallashtirish niyatida bildirilgan barcha tanqidiy mulohazalarni muallif mamnuniyat bilan qabul qiladi.

2018-01-31 13:04:24 | ko'rishlar soni: 389 | Yuklab olindi: 93-marta

     Ushbu qo‘llanma Toshkent davlat Sharqshunoslik instituti Sharq filologiyasi hamda Xitoyshunoslik fakultetlari “Tarjima nazariyasi va amaliyoti” guruhining II bosqichida tahsil olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan «Tarjima nazariyasi» fani o‘quv dasturi asosida yaratilgan bo‘lib, tarjimashunoslik fani haqida umumiy tasavvur hosil qilishi, uning asosiy yo‘nalishlari to‘g‘risida muxtasar ma‘lumot berishi, eng muhim qoida va talablari bilan tanishtirishi jihatidan undan filologiya sohasidagi barcha mutaxassislar, magistr va talabalar ham foydalanishlari mumkin.

2018-01-19 17:53:54 | ko'rishlar soni: 580 | Yuklab olindi: 239-marta

   Ushbu qo’llanmada inglizcha ilmiy-texnik va ijtimoiy-siyosiy adabiyotlarni gapning grammatik tahlili asosida tarjima qilish qonun-qoidalari bayon qilingan. Ulardan ingliz tili darslarida gapning grammatik tahlili va tarjimaning grammatik tamoyillari ҳaqida to’liq ma’lumot olish mumkin.

   Qo’llanma tarjimonlarga, ingliz tili o’qituvchilariga, ingliz tilini o’rganayotgan bakalavriat, magistrant, doktorantlarga, inglizcha matnlar tarjimasi bilan shug’ullanuvchilarga, tarjima ilmi va amaliyoti masalalari bilan qiziquvchilarga mo’ljallangan.

2017-06-08 11:25:53 | ko'rishlar soni: 689 | Yuklab olindi: 219-marta

   Oliy va o 'rta maxsus ta 'lim vazirligi huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi metodik markazi xulosasi hamda Oliy va o 'rta maxsus ta 'limi vazirligi qoshidagi "Gumanitar fanlar ta lim yo 'nalishi" bo 'yicha o 'quv-uslubiy komissiyasi tomonidan nashrga tavsiya etilgan.

2017-05-19 09:09:17 | ko'rishlar soni: 2489 | Yuklab olindi: 1285-marta

   Alisher Navoiy asarlari bo’yicha konkordans tuzish qo’llanmasi "F-1-135 Alisher Navoiy asarlari konkordansining ilmiy-uslubiy tadqiqi" fundamental ilmiy loyiha doirasida tuzildi. Bu loyiha bo’yicha, birinchi navbatda, Alisher Navoiy "Xamsa"sining beshta dostoni bo’yicha konkordans tuzish nazarda tutilgan edi. Shu maqsadda, avval, konkordans tuzish bo’yicha dunyo tajribasi o’rganilib, Navoiy asarlari o’z mohiyati bilan noyob asarlar bo’lganligi uchun ularning o’ziga xosliklarini nazarga olgan holda alohida qo’llanma yaratildi. Bu qo’llanma kelgusida o’zbek adabiyotining boshqa asarlari bo’yicha tuziladigan konkordans va izohli lug’atlar uchun yo’llanma vazifasini bajarishi mumkin.

2017-03-16 13:09:49 | ko'rishlar soni: 623 | Yuklab olindi: 188-marta

   Ushbu qo'llanma Toshkent davlat sharqshunoslik instituti "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" bakalavriat yo'nalishi 4-kurs talabalari uchun "Amaliy tarjima" fani o'quv dasturiga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, unda badiiy tarjima bilan bog'liq masalalar qamrab olingan. Qo'llanma badiiy tarjimaning eng muhim muammolari, asosiy prinsiplari, talab-qoidalari, usullari haqida muxtasar ma'lumot berishga yo'naltirilganligi uchun undan magistratura mutaxassisligida o'qitiladigan tarjimashunoslik va tar­jima mahorati bilan bog'liq fanlarni o'qitishda ham foydalanish mumkin. Qo'llanma ToshDSHIda bajarilayotgan ITD-1-144 "O'zbek adabiyoti namunalarini sharq tillariga tarjima qilishning nazariy va amaliy masalalari" mavzusidagi ilmiy tadqiqot loyihasi doirasida yaratildi.

2017-03-06 15:21:01 | ko'rishlar soni: 1380 | Yuklab olindi: 496-marta

   Mazkur o'quv qo'llanma bakalavriatning  matematika yo'nalishi  uchun mo'ljallangan bo'lib, amaldagi yangi bakalavriat dasturi asosida yozilgan. O'quv qo'llanma ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismda matematika bo'limlarining paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari  yoritilgan,  ikkinchi  qismda islom mamlakatlari olimlarining matematika rivojiga qo'shgan hissalari yoritilgan.

   O'quv qo'llanma respublikamizda matematika tarixi bo'yicha ilk qo'llanma bo'lib, undan talabalar, oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari va matematika tarixi bilan qiziquvchilar foydalanishlari rnumkin.

2017-02-16 12:57:41 | ko'rishlar soni: 1238 | Yuklab olindi: 382-marta