Taqdimotlar

 

Ilmiy izlanish asoslari kursining predmeti va asoslari

Fan – inson faoliyati sohasi bo`lib, uning vazifasi borliq haqidagi obyektiv bilimlarni ishlab chiqish va nazariy tomondan tizimlashtirish hisoblanadi.

Fanning asosiy maqsadi – holis dunyoni ya`ni borliqning nazariy aksini bilish va tabiatga jamiyat uchun foydali natijalar olish maqsadida ta`sir ko`rsatishdan iboratdir.

2020-02-13 13:48:19 | ko'rishlar soni: 42 | Yuklab olindi: 17-marta

Ilmiy tadqiqotning bosqichlari.

Ilmiy bilim tarkibida ilmiy qonunlar muhim ahamiyatga ega. Ular tabiat, jamiyat va tafakkurdagi eng ahamiyatli, barqaror va takrorlanuvchi obyektiv ichki bog`liqliklarni aks ettiradi.

Bilim – bu obyektiv dunyoning umumiy bog`liqlik qonunlarini til formasida ideallashtirib anglamoqdir. Bilimning vazifasiga tasavvurimizdagi tarmoq xotirada saqlash va kerak bo`lganda amaliy hayotga qo`llashdir.

2020-02-13 13:42:20 | ko'rishlar soni: 34 | Yuklab olindi: 14-marta

IX-XII asr boshlarida Tohiriy, Safforiy va Somoniy davlatlari. Ularning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayoti.

Qoraxoniylar, G`aznaviylar davlatlarining ijtimoiy va iqtisodiy hayoti

Xorazmshoh sulolasining o`rnatilishi, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayot

2019-08-05 13:34:39 | ko'rishlar soni: 1745 | Yuklab olindi: 525-marta

Nonverbal communication in cross culture

- COMMUNICATION is the act of conveying intended meanings from one entity or group to another through the use of mutually understood signs and semiotic rules.

- The word “communication” is derived from the Latin language “communicare” means “to share”.

- Communication is simply the act of transferring information from one place to another.

2019-06-10 16:27:32 | ko'rishlar soni: 197 | Yuklab olindi: 88-marta

 Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish uslublari

     REJA:

1. Iqtisodiyot va uning bosh masalasi.

2. Iqtisodiyot nazariyaning fan sifatida shakllanishi.

           3. Iqtisodiyot nazariyasi faning predmeti va vazifalari.

2019-03-13 08:24:19 | ko'rishlar soni: 438 | Yuklab olindi: 195-marta

           Mavzu: Nafasning rivojlanish ko’rsatkichlari

Nafas organlarining tuzilishi

Nafas harakatlari

Nafas olishning boshqarilishi

2019-02-04 09:34:58 | ko'rishlar soni: 403 | Yuklab olindi: 184-marta

Proquest - malumotlar bazasi kirib, o'zingizga kerakli ilmiy ishlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ilova qilingan taqdimotda ma'lumotlar bazasidan foydalanish bo'yicha  qisqacha malumot berilgan.

2018-12-21 15:15:40 | ko'rishlar soni: 422 | Yuklab olindi: 169-marta

1.1. Turistik - rekreasiya resurslari va ularni belgilari.

1.2. Turistik resurslarni baholashni turizmdagi ahamiyati.

1.3. Turistik resurslarni miqdor va sifat jihatdan baholash

2018-05-15 15:22:36 | ko'rishlar soni: 550 | Yuklab olindi: 182-marta
  • Pedagog o'quvchilar oldida nihoyatda odobli xatti-harakatlarni qilishi, noto'g’ri harakatlardan saqlanishi lozim, aks holda o'qituvchi hurmati keta boshlaydi.
  • Pedagogik nazokat me'yori tuyg’usi o'z o'quvchilari bilan to'g’ri munosabat qoidalariga amal qilishdir.
  • Pedagogik nazokatning asoslari deb, bir qolipdagi fikrlar barqaror tasavvurlar ijtimoiy yo'l-yo'riqlar va shaxsiy xislatlar jamini aytish mumkin, ular o'qituvchinnng o'quvchilar bilan muomalasi sohasidagi xulq-atvorini belgilab beradi. O’qituvchining pedagogik   nazokati mazmuni va uni namoyon bo'lishi shakllarini belgilab beradigan ayrim ijtimoiy yo'l-yo'riqlarni ko'rib chiqamiz.
2017-02-04 09:31:36 | ko'rishlar soni: 6071 | Yuklab olindi: 4147-marta

   Mehnat muhofazasining asosiy vazifalaridan biri, ishchilarga xavfsiz ish sharoitini yaratib berishdan iboratdir. Xavfsiz ish sharoiti, уa’ni mehnat xavfsizligi – bu ishlab chiqarish sharoitida ishchilarga barcha xavfli va zararli omillar ta’siri bartaraf etilgan mehnat sharoiti holatidir.

   Ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlar ishlab chiqarish sharoitida ko‘pgina fizik va kimyoviy omillar ta’sirida yuz beradi. Bunday xavfli omillarni yuzaga kelishi texnologik jarayonning xususiyatiga, ish jihozlarining konstruksiyasiga, mehnatni tashkillashtirish darajasiga va shu kabi bir qancha omillarga bog‘liq bo‘ladi. Xavfli omillar yuzaga kelish xususiyatiga bog‘liq holda aniq va yashirin bo‘lishi mumkin.

2017-02-04 09:25:50 | ko'rishlar soni: 1257 | Yuklab olindi: 535-marta