Magistrlik dissertatsiyalari

 

Паралингвисческие средства не только дополняют смысл вербального сообщения, но и являются источником информация о говорящем (пишущем) о его социальных и возрастных чертах поле, свойствах характера и прочие. 

2015-02-24 17:20:06 | ko'rishlar soni: 1218 | Yuklab olindi: 556-marta

Holatni ifodalovchi so‘zlar va ularning so‘z turkumlari orasidagi talqini   o‘ziga xos xususiyatlari bilan boshqa turkumdagi so‘zlardan ajralib turadi. 

2015-02-24 17:19:31 | ko'rishlar soni: 1937 | Yuklab olindi: 1230-marta

Ingliz va o‘zbek    tillaridagi ekoleksikaning yasalish, tuzilish va nominativ xususiyatlari ham shu tillar miqyosida ham tipologiya nuqtai nazaridan yoritilmaganligi bilan birgalikda tanlangan mavzuning dolzarbligini belgilaydi.  

2015-02-24 17:19:06 | ko'rishlar soni: 2467 | Yuklab olindi: 1765-marta

Magistrlik ishining metadologik asosi sifatida tarjima nazariyasi va amaliyoti, ingliz adabiyoti, o’zbek tarjimashunosligi sohalarida izlanish olib borgan va olib borayotgan o’zbek va chet yel yozuvchi-tarjimonlarining ishlari o’rganib chiqilgan.

2015-02-24 16:20:44 | ko'rishlar soni: 7752 | Yuklab olindi: 1890-marta

Целью данной работы является сопоставительный анализ произ-водных имен существительных с суффиксами – ness и – ity по структуре и семантике: – ness – исконно германский суффикс, а – ity – романский. 

2015-02-24 16:18:37 | ko'rishlar soni: 1248 | Yuklab olindi: 524-marta

The earliest research questioning the value of grammar teaching found that it was simply a waste of time in the sense that most children could not apply any of the categories even after many years of teaching. 

2015-02-24 16:16:58 | ko'rishlar soni: 1655 | Yuklab olindi: 920-marta

Teaching   English  as  a  foreign  language  has  long  determined  changes in  pedagogical  methods  and  continues  to  do  so.  An English teacher is not the only way for the students to get their knowledge.

2015-02-24 16:14:40 | ko'rishlar soni: 1666 | Yuklab olindi: 800-marta

Shekspir tarjimonlar uchun asarlarini tarjima qilish qiyin bo’lgan ijodkorlar safiga kiradi. U asarlarida qo’llagan leksik birliklar nuqtai nazaridan (29.066 so’z), dunyoda birinchi o’rinlardan birini egallaydi

2015-02-24 16:09:20 | ko'rishlar soni: 5118 | Yuklab olindi: 4413-marta

Sinonimlardan tilda nutqning ravon va ta’sirchanligi, fikrning aniq ifodalanishini ta’minlovchi vosita sifatida foydalaniladi.  Ular asosan ikki ko’rinishda namoyon bo’ladi: leksik va grammatik sinonimlar.

2015-02-19 12:29:50 | ko'rishlar soni: 1544 | Yuklab olindi: 856-marta

Tilning tadqiqot obyekti sifatida o’rganilishi yangilik emas. U fan va falsafa doirasida  alohida-alohida tadqiqot obyekti sifatida o’rganilgan. Ammo uni fan falsafasi  nuqtai nazaridan tekshirish tildagi yangi konsepsiyalar natijasidagi o’zgarishlarni aniqlashga yordam beradi. 

2015-02-19 12:29:03 | ko'rishlar soni: 2189 | Yuklab olindi: 1030-marta