Magistrlik dissertatsiyalari

 

This master's thesis the emergence of romanticism in Western European literature and the role of the concept of love in Shatobrian works highlights; identification of the concept of love in romance; The influence of Shatobrian is works on the romantic genre is described and the essence of Atala and Rene as well as the love of Shakhtas and Atala and love of Shakhtas to reveal the worldview of Shatobrian's works are discussed.

Key words: romanticism, the concept of Love, strong feeling for love of a subject to an object, view of two worlds, common category of objects.

2019-10-14 17:00:12 | ko'rishlar soni: 2 | Yuklab olindi: 1-marta

Magistrlik dissertatsiya mavzusi "Qo'shma gaplarning pragmatik ma'no xususiyatlari" deb nomlanib, qo'shma gapning pragmatik xususiyatlari hamda ularning nutq jarayonida namoyon bo'lish hodisalari o'rganildi. Qo'shma gap mazmuninning tinglovchi tomonidan anglashilish muammolari pragmatik, semantik hamda sintaktik jihatdan tahlili amalga oshirildi.

The basis of the dissertation is to learn pragmatic features of compound sentences. The main plot is devoted to the pragmatic analysis of sentence and semantic classification of syntactic units.

The aim of the dissertation is to define the notion of pragmatics, analyzing sentence structure in linguistics. Besides, the dissertation provides analysis of language possession process and ability to use it during speech situation by human beings.

2019-04-24 14:57:46 | ko'rishlar soni: 326 | Yuklab olindi: 183-marta

Mazkur “Chet tillarini o`qitishda innovatsion metodlar va ularning uslubiy tahlili” nomli dissertatsiya ishida mamlakatimiz uzluksiz ta`lim tizimida olib borilayotgan ishlar, qolaversa, yurtimizda chet tillarni o`qitishga berilayotgan e`tibor, chet tillarining o`qitishda metodikaning rivojlangan yutuqlaridan foydalanib ta`lim jarayoniga yangicha innovatsion o`qitish metodlarini joriy qilish va bu orqali ta`lim sifatida ijobiy ta`sir ko`rsatish haqida to`xtalib o`tilgan.

The following scientific research – «Innovative methods in teaching foreign languages and their classification» - represents the improvements of the national continuous education system, and the achievements of language learning in the republic, introducing contemporary innovative achievements of methodology in teaching in order to improve the factors affecting the quality of education.

2019-03-09 12:11:26 | ko'rishlar soni: 335 | Yuklab olindi: 164-marta

Новизна исследования. Данная работа поможет глубже понять и описать внутренние механизмы употребления, выбора и лексического выражения обращения в разных языках. Новым можно считать и подход к материалу: сопоставление проводится на основе комплексного исследования, ориентированного на языковой и социолингвистический анализ, что обеспечивает более глубокое познание сущности рассматриваемого материала.

Структура и содержание работы определены логикой, поставленной целью и задачами исследования и представлены двумя главами, заключением, списком использованной литературы.

2019-01-29 15:27:12 | ko'rishlar soni: 233 | Yuklab olindi: 55-marta

Цель исследования состоит в типологическом изучении функционирования пунктуационных знаков в письменных текстах на французском языке. При этом под функционированием понимается реализация речевых функций знаков препинания, их роль в процессах создания и восприятия письменного текста.

Данная цель исследования обусловила следующие его задачи: а) определить лингвистический статус пунктуации и уточнить принципы типологического исследования функционирования пунктуационных знаков в тексте; б) изучить функции пунктуационных знаков в процессе речевос-приятия; в) выявить функциональные ориентиры, лежащие в основе использования пунктуационных знаков в текстах на французском языке; г) сформулировать положения об особенностях реализации функционального потенциала пунктуационных средств французского языка в письменном тексте.

2018-12-13 10:31:52 | ko'rishlar soni: 268 | Yuklab olindi: 63-marta

Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko‘ra ma’lum bo‘lishicha, XIV asr Ispan adabiyotida romanchilik janri alohida o‘rin tutadi. Buyuk ispan yozuvchisi Servantes yaratgan qahramonlar, jumladan Don Kixot, Sancha Pansa singari adabiy umumlashma obrazlarning ichki dunyosi, e’tiqodi va amaliga doir badiiy voqeliklarning turli stilistik vositalar qo‘llanilganligi va qator badiiy uslublarda namoyon bo‘lishi va ularning asar originalidagi kabi tarjimalarida ham yaqqol tarzda berilayotganligini ko‘rsatib berish orqali biz ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligini belgilab olganmiz.

2018-11-08 17:29:00 | ko'rishlar soni: 476 | Yuklab olindi: 185-marta

  The dissertation on "Expression of temporality in fiction texts" is made in non-relative languages (English and Uzbek) by comparative-typological analysis of the temporal category in the syntactic level. The syntactic analysis of the sentence focuses on the main problems, the adverbial modifier of time and its classification, and the ways of translations from the English into the Uzbek language can be used in fiction literatures. In addition, the basic principles of syntactic comparison, linguistic methods are used such as (the method of distribution, transformational method, componential and syntaxeme analyses), and distribution of elements representing temporality in the structure of sentences in both languages, as well as their components in the position of appositive, dependent components which are analyzed by comparative-typological method in both languages.

2018-11-08 16:59:26 | ko'rishlar soni: 314 | Yuklab olindi: 66-marta

The results achieved and their novelty: a complex inter-disciplinary and inter-lingual analysis of the History of English Lexicography has been worked out, which allowed to study the History of English Lexicography in the light of new trends in linguistics; to categorize and conceptualize English Lexicography; on the basis of comparative-historical analysis to find out national-culture specificity of the history of English Lexicography.

2018-05-11 11:34:06 | ko'rishlar soni: 338 | Yuklab olindi: 83-marta

  Ushbu dissertatsiya ishi tilshunoslikdagi dolzarb masalalardan biri bo‘lgan nemis tili lug‘at fondi va uning tavsifiga bag‘ishlanadi. Tadqiqot ishida nemis tili lug‘at fondi va lug‘atshunoslik taraqqiyoti urganib chiqilgan.

 Lug‘atlar va ularning tavsiflanishi nemis tilini chet tili sifatida urganayotganlar uchun ham muhim ekanligi ilmiy tadqiqot ishining ahamiyatini belgilab beradi. Ishda, asosan, nemis tilida lug‘atshunoslik taraqqiyoti an’analari, tilning leksik fondi va larning lug‘atlardagi qamrovi, ikki tilli lug‘atlar va ularning tarjimadagi roli, frazeologik lug‘atlar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari tavsiflanadi.

2018-01-22 08:53:07 | ko'rishlar soni: 437 | Yuklab olindi: 99-marta

    Magistrlik dissertatsiyamiz o‘zbek xalq maqollarining ispan tiliga tarjimasi masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib tadqiqot ishining  I bobida folklorshunoslik fani, uning turlari taxlili olib borilgan bo‘lib ularning o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganildi. Soxadagi etuk olimlarning fikriga asoslanib ispan va o‘zbek xalq maqollarining turlari va grammatik tuzilishining qiyosiy tahlili olib borilishi bilan bir qatorda maqollar tarjimasi bo‘yicha taklif qilingan usullarga asoslanib guruhlarga bo‘lib chiqildi.

2018-01-22 08:30:43 | ko'rishlar soni: 547 | Yuklab olindi: 216-marta