Ma'ruza matnlari

 

Stylistics, sometimes called linguo-stylistics, is a branch of general linguistics. It has now been more or less definitely outlined. It deals mainly with two interdependent tasks: a) the investigation of the inventory of special language media which by their ontological features secure the desirable effect of the utterance and b)certain types of texts (discourse) which due to the choise and arrangement of language means are distinguished by the pragmatic aspect of the communication.

2015-02-26 17:58:07 | ko'rishlar soni: 4162 | Yuklab olindi: 3112-marta

Grammatika atamasitil grammatik qurilishining o'zini va shu grammatik qurilishga xos qonuniyatlarni o'rganadigan va o'rgatadigan tilshunoslikning tarmog'ini anglatadi. Grammatika eng avvalo ikki qismga ajraladi. 1) morfologiya-so'z grammatik formalari haqidagi ta'limot. 2) sintaksis-so'zlarning o'zaro birikishi, gap bo'laklari, gap hamda uning turlarini o'rganuvchi va o'rgatuvchi fan.

2015-02-26 17:56:55 | ko'rishlar soni: 3557 | Yuklab olindi: 2820-marta

Grammatika atamasitil grammatik qurilishining o'zini va shu grammatik qurilishga xos qonuniyatlarni o'rganadigan va o'rgatadigan tilshunoslikning tarmog'ini anglatadi. Grammatika eng avvalo ikki qismga ajraladi. 1) morfologiya-so'z grammatik formalari haqidagi ta'limot. 2) sintaksis-so'zlarning o'zaro birikishi, gap bo'laklari, gap hamda uning turlarini o'rganuvchi va o'rgatuvchi fan.

2015-02-26 17:55:42 | ko'rishlar soni: 1068 | Yuklab olindi: 280-marta

Ushbu ma'ruzalar matni "Mutaxassislikka kirish" fanidan bakalavriat talabalarining zaruriy tayyorgarlik darajasi va bilimlari mazmuniga qo'yiladigan talablar asosida tayyorlangan. Malakaviy talablar bakalavr talabalarning fan bo'yicha qanday tasavvurga ega bo'lishi, qanday ko'nikmalar hosil qilishi lozimligini o'z ichiga oladi.

2015-02-26 17:54:17 | ko'rishlar soni: 3062 | Yuklab olindi: 2199-marta

Roman tillari guruhiga kiruvchi tillarining asosini lotin tili tashkil qiladi, ya'ni roman tillari oilasiga kiruvchi barcha tillar lotin tilidan tashkil toadilar va o'zlarining lug'at fondlarida, sintaksis va morfologiyalarida lotin tiliga xos bo'lgan "xarkterli" xususiyatlarni saqlab qoladilar. Ana shu xarakterli xususiyatlarni. tillarning lug'at fondiga morfologiya va sintaksisiga kirib kelishi sabablarini aniqlash uchun shu tilda so'zlashgan qabila va elatlarning, xalqlarning taraqqiyot tarixini sinchkovlik bilan o'rganish lozim.

2015-02-26 17:50:22 | ko'rishlar soni: 1423 | Yuklab olindi: 684-marta

Tarjima mutaxasisligiga kirish fani bo'yicha tuzilgan ma'ruzalar matni Davlat ta'lim standarti dasturi asosida o'n olti soatga mo'ljallangan sakkizta mavzuni o'z ichiga oladi.  Ma'ruzalarda tarjima jarayoni va uning bosqichlari to'g'risida va tarjimon bilishi kerak bo'lgan holatlar to'g'risida fikr yuritiladi. Tarjima qilish jarayonida tarjimon mahorati nimalarda namoyon bo'lishi to'g;risida fikrlar bildirilgan.

2015-02-26 17:46:24 | ko'rishlar soni: 2864 | Yuklab olindi: 1878-marta

Mа'ruzаlаr mаtnidа o'zbеk tili fоnеtikаsi, grаfikаsi, оrfоepiyasi vа оrfоgrаfiyasining  tаmоyillаri  hаmdа  lеksikоlоgiyasi,  frаzеоlоgiyasi  vа lеksikоgrаfiyasi hаqidа mа'lumоt bеrilgаn. Mаzkur mа'ruzаlаr mаtni chеt tili fаkultеtlаri tаlаbаlаri, tаyyorlоv kurslаri tinglоvchilаri hаmdа o'zbеk tili mutахаssislаrigа mo'ljаllаngаn.

2015-02-26 17:40:26 | ko'rishlar soni: 1309 | Yuklab olindi: 559-marta

Ushbu ma’ruzalar matnida tilshunoslikning bir bulimi xisoblangan stilistika fani  va uning aynan fransuz  tili misolidagi o‘ziga  xos  xususiyatlari borasida fikr  yuritiladi.Xususan, fransuz  tili stilistik vositalari va ularning nutqda ishlatilish  hollari, ularga xos nazariy  ma’lumotlar hozigi zamon tilshunoslari talqinida bayon  etiladi.  

2015-02-24 17:09:57 | ko'rishlar soni: 1787 | Yuklab olindi: 848-marta

Though the basic characteristics of translation can be observed in all translation events, different types of translation can be singled out depending on the predominant communicative function of the source text or the form of speech involved in the translation process. 

2015-02-24 17:06:30 | ko'rishlar soni: 976 | Yuklab olindi: 267-marta

The course of lectures is designed to acquaint students with the main outlines of English literature and provides an overview of its evolution covering several centuries, from its dawn to modern time. The thematic organization should assist students of Bachelor Departments in their studies. The text of lectures will be an important addition to available sources of information on English literature.

2015-02-24 15:50:27 | ko'rishlar soni: 1427 | Yuklab olindi: 557-marta