Elektron darsliklar

 

     Rahimov G'.X. Tarjima nazariyasi va amaliyoti 

   Mazkur elektron darslik talabalarda tarjima jarayoni haqidagi nazariy hamda amaliy bilim va ko’nikmalarni shakllantirishga doir mavzularni qamrab olgan. Darslikning maqsadi filologiya va tarjimonlik yunalishida mutaxassislar tayyorlaydigan oliy o’quv yurtlari talabalariga "Tarjima nazariyasi va amaliyoti" fani bo’yicha O’zbekiston Respublikasi uzluksiz ta’lim davlat standartlarining oliy ta’lim bosqichidagi 5220100-filologiya hamda 5120201 - tarjima nazariyasi va amaliyoti yo’nalishi bo’yicha bakalavr tayyorgarligi darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qo’yiladigan talablarga mos bilim va ko’nikmalarni hosil qilish imkonini yaratishdan iboratdir.

2016-04-14 11:14:13 | ko'rishlar soni: 1870 | Yuklab olindi: 795-marta

Электронная версия учебного пособия по английскому языку предназначена для студентов 2го курса бакалавриата, изучающих английский в качестве второго иностранного языка. В состав данного учебника вошли пять основных тем по разговорной практике. По каждой теме, помимо основного текста, предлагается тематический словарь, объяснение связанных с разговорной темой аспектов грамматики, упражнения к ним, а также интерактивные задания, направленные на закрепление и развитие навыков устной и письменной речи. Материал дополнен английскими пословицами и поговорками, а также стихотворениями, относящимися к данной теме.

2015-02-26 18:57:52 | ko'rishlar soni: 1322 | Yuklab olindi: 415-marta

"This Manual has purely practical aims. It is divided into fourteen lessons. Each lesson consists of phonetic rules and various exercises aimed at developing a student’s skills, while enriching and fixing knowledge in phonetics. "

2015-02-26 18:44:00 | ko'rishlar soni: 1407 | Yuklab olindi: 473-marta

Немецкие глаголы мы подразделяем на три основных акциональных класса: предельный, непредельный и лимитативно нейтральный. Лимитативно нейтральные глаголы характеризуются тем, что оба контрастных акциональных признака (предельность и непредельность) оказываются  совмещенными  в лексико-семантическом потенциале одной глагольной лексемы с одним и тем же «вещественным» значением и выражение каждого из них зависит от конкретного способа употребления.

2015-02-26 18:36:45 | ko'rishlar soni: 1330 | Yuklab olindi: 452-marta

Ushbu elektron darslik, institut talabalari, malaka oshirish, o`rta umumiy maktablar, kollej, akademik litseylar o`qituvchilari, Viloyat tabiatni muhofaza qilish qo`mitasi, xalqaro «Ekosan» jamg`armasi, o`rmon xo`jaligi xodimlari, shuningdek, o`z o`lkasini sevadigan, tabiat ishini muqaddas deb biladigan kishilarga keng ommaga mo`ljallangan bo`lib, o`lkamiz biologik xilma-xilligini asrab-avaylashda xizmat qiladi deb o`ylaymiz.

2015-02-26 18:35:16 | ko'rishlar soni: 1219 | Yuklab olindi: 352-marta

O`zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so`ng, barcha ustivor yo`nalishlar yuqori bosqichga ko`tarildi. Shu borada kompyuter texnologiyalarining ilmiy izlanishlar, ishlab chiqarish, meditsina, iqtisod va biznes kabi sohalarga tadbiqi tobora kengaymoqda. Shuning uchun respublikamiz oliy o`quv yurtlarida hozirgi zamon talablariga to`la javob beradigan malakali mutaxassislar tayyorlash, ayniqsa, tayyorlanadigan mutaxassislarning zamonaviy kompyuterlar bo`yicha bilim darajasi yuqori va puxta bo`lishiga alohida e'tibor berilmoqda. Bu esa talabalarimizni davlat tilida yozilgan darsliklar bilan ta'minlashga bevosita bog`liqdir.

2015-02-26 18:34:01 | ko'rishlar soni: 1617 | Yuklab olindi: 572-marta

"Elektron qo'llanmada buyuk ingliz аdibi V. Shеkspir аsrlаr dаvоmidа o‘quvchilаr qаlbidа mustаhkаm jоylаshib оlgаn. Uning ijоdi hаyoti kаbi o‘rgаnilmаgаn sir-аsrоrlаrgа bоydir. Ikki yarim аsrdаn ko‘prоq vаqt dаvоmidа judа ko‘p shоirlаr, tаqrizchilаr vа tаrjimоnlаr аnа shu sir-аsrоrlаrni оchishgа vа uning аsаrlаrini bоshqа tillаrgа tаrjimа qilishgа erishmоqdаlаr. Bаlkim, shu tufаyli hаm Shеkspir buyukdir, chunki hаr bir izlаnuvchi uning ijоdidа o‘zi uchun qirrаlаrni zаbt etаdi. Uning buyuk trаgеdiyasi ya’ni Hаmlеt – Dаniya shаhzоdаsi uzоq vаqt dаvоmidа mаnа shu munоzаrаli mаsаlаlаrdаn biri bulib kеlmоqdа.  "

2015-02-26 18:33:04 | ko'rishlar soni: 1325 | Yuklab olindi: 398-marta

В электронном пособии по спецкурсу рассматривается широкий спектр акциональных и аспектных осбенностей семантического потенциала перфектных и плюс к вам перфектных форм немецкого глагола в рамках функционально-семантического поля аспектуальности современного немецкого языка. Электронное пособие предназначено для магистрантов - филологов-германистов.

2015-02-26 18:30:13 | ko'rishlar soni: 1110 | Yuklab olindi: 297-marta